Birou financiar contabil, impozite și taxe locale

Responsabil:

BĂLAU Niculina

Contact:

Telefon: 0230 549 940 interior 104/106
Fax: 0230 549 786
Email: contabilitate@primariabrosteni.ro
impozitetaxe@primariabrosteni.ro

Program de lucru:

Luni-Vineri 07:30-15:30

ATRIBUȚII PRINCIPALE ÎN DOMENIUL FINANCIAR – CONTABIL

 • Organizează şi coordonează acţiunea de elaborare a proiectului de buget al orașului  pentru a fi supus aprobării Consiliului Local;
 • Pregăteşte lucrările privind cheltuielile bugetului, atât in faza de proiect cât şi în forma definitivă.
 • Stabileşte dimensionarea cheltuielilor şi transferul din bugetul administraţiei centrale de stat, în funcţie de nivelul veniturilor proprii determinate în colaborare cu organele de evidenţă şi încasare a impozitelor şi taxelor
 • Urmăreşte execuţia cheltuielilor prevăzute în bugetul local cât şi a fondurilor extrabugetare şi informează periodic Consiliul local despre modul de realizare al acestora şi propune măsurile necesare de luat, atunci când constată că acestea nu se realizează potirivit procedurii
 • Verifică şi analizează propunerile de modificare a bugetului propriu al orașului .
 • Asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plăţile efectuate din bugetul orașului , eliberări de valori materiale pentru alte operaţiuni
 • Intocmeşte documentele de plată către organele bancare şi urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont şi verificarea documentelor insoţitoare.
 • Exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin caseria
 • Urmăreşte situaţia activităţilor administraţiei publice locale, intocmeşte situaţii lunare şi dări de seamă trimestriale; întocmirea balanţelor lunare, dărilor de seamă contabile trimestriale şi anuale şi a oricăror altor situaţii financiare cerute de Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice sau Trezorerie;
 • Conduce contabilizarea activităţilor administraţiei publice locale, intocmeşte situaţii lunare şi dări de seamă
 • Răspunde de administrarea sediului Consiliului Local şi a utilităţilor din
 • Întocmește declaraţiile lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor si a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat si predarea acestora, la termenele legale, la Casa Teritorială de Pensii;
 • Întocmeste declaraţiile lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor si a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale pentru somaj si depunerea acestora, în termenele legale, la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
 • Întocmirea declaraţiilor lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor si a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de sănătate si predarea acestora, la termenele legale, la Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Suceava;
 • Stabilirea necesarului anual al fondului de salarii pentru plata salariilor;
 • Arhivarea dosarelor anual;
 • Întocmirea documentelor de plată şi asigurarea plăţilor cheltuielilor bugetare, în limita creditelor deschise şi a disponibilităţilor aflate în cont; verificarea condiţiilor de acceptare a documentelor de plată; verificarea concordanţei între ordinele de plată emise şi extrasele de cont eliberate de Trezorerie, bănci, ş.a.;
 • Întocmirea fişei mijloacelor fixe, evidenţierea şi înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor şi a amortizărilor mijloacelor fixe din patrimoniul public sau privat al orașului  Broșteni;
 • Întocmirea registrelor contabile prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • Întocmirea statelor de plată şi calcularea oricăror indemnizaţii sau drepturi salariale ale angajaţilor;
 • Întocmirea şi prezentarea spre aprobare a Consiliului local al orașului , până la data de 31 mai a fiecărui exerciţiu financiar, a conturilor de execuţie ale bugetului local, ale împrumuturilor interne şi externe precum şi ale cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local;
 • Întocmirea şi promovarea către Primar a rapoartelor de specialitate în vederea iniţierii proiectelor de hotărâri din domeniul propriu de activitate; întocmirea întregii documentaţii: proiect de hotărâre, expunere de motive, raport de specialitate privind: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, ca urmare a unor propuneri foarte bine fundamentate ale ordonatorilor de credite; utilizarea fondului de rezervă şi a fondului de rulment; alocarea unor sume pentru acţiuni culturale, religioase şi sportive; contractarea de împrumuturi, etc,
 • Urmărirea, respectarea şi punerea în aplicare a hotărârilor consiliului local privind alocarea unor sume pe diferite destinaţii;
 • Verificarea periodică a evoluţiei încasărilor şi efectuarea plăţilor;
 • Răspunde de aplicarea justă a actelor normative în domeniu;
 • Rezolvarea corespondenţei, comunicare în termenul prevăzut de lege a răspunsurilor la cererile sau sesizările primite spre soluţionare;
 • Angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor pe baza documentelor justificative;
 • Efectuarea deschiderilor de credite (finanţări), atât pentru conturile proprii cât şi pentru conturile unităţilor subordonate, verificarea încadrării acestora în planurile aprobate;
 • Înregistrarea, verificarea şi centralizarea conturilor de execuţie lunare ale fiecărei unităţi subordonate;
 • Crearea unui sistem unitar de prelucrare a datelor care au influenţă asupra bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • Îndrumarea si sprijinirea asociaţiilor de proprietari pentru respectarea de către acestea a prevederilor Legii 230/2007 si a HGR nr. 1588/2007 privind aprobarea Normelor metodologice la Legea nr. 230/2007;
 • Asigurarea înregistrării cronologice si sistematice în contabilitate a tuturor operaţiunilor patrimoniale în funcţie de natura lor, în mod simultan, în debitul unor conturi si creditul altor conturi, denumite corecturi corespondente;
 • Gestionarea în condiţii de legalitate a resurselor financiare ale bugetului local;
 • Organizarea si conducerea contabilităţii, conform reglementărilor legale;
 • Urmărirea si răspunderea de efectuare a cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare
 • Asigură realizarea tuturor măsurilor necesare pentru actualizarea evidenţei, valorificarea şi buna administrare a domeniului public şi privat
 • Colaborează cu celelalte compartimente pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local
 • persoana responsabila cu atribuții privind organizarea Monitorului Oficial Local, precum și asigurarea publicării oricăror documente, potrivit prevederilor din anexa nr. 1 la Codul Administrativ
 • Indeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului;
 • Întocmirea documentelor de plată în limita creditelor deschise şi a disponibilităţilor aflate în cont;
 • Ridică extrase și documente de la bănci și trezorerie;
 • Participă la întocmirea situaţiilor privind veniturile bugetului general, realizări şi prevederi pentru elaborarea bugetului general, partea de venituri și cheltuieli; conduce registrul de evidență a veniturilor și ține evidența veniturilor bugetului general al orașului ; verificarea periodică a evoluţiei încasărilor;
 • Întocmește și depune declarațiile pentru TVA;
 • Emitere facturi la clienți și urmărirea încasării acestora;
 • Conduce jurnalele de vanzari, respectiv de cumparari;
 • Angajarea şi lichidarea cheltuielilor pe baza documentelor justificative;
 • Îndosariază documentele, împreună cu ceilalţi salariaţi ai compartimentului, la sfârşitul fiecărui an,p entru a fi predate la responsabilul cu arhiva;
 • Eliberează adeverinţe privind salariile angajaților și indemnizațiile;
 • Rezolvarea corespondenţei, comunicare în termenul prevăzut de lege a răspunsurilor la cererile sau sesizările primite spre soluţionare;
 • Ţine evidenţa în registre şi în format electronic, conform legii, a patrimoniului orașului  (domeniul public şi privat, mijloace fixe, obiecte de inventar), Asigură realizarea tuturor măsurilor necesare pentru actualizarea evidenţei, valorificarea şi buna administrare a domeniului public şi privat;
 • Răspunde de aplicarea justă a actelor normative în domeniu;
 • Răspunde în condiţiile legii de păstrarea documentelor, securitatea şi confidenţialitatea datelor şi faptelor cu care intră în contact până la predarea acestora responsabilului cu arhiva pe bază de proces verbal;
 • Întocmeşte rapoarte şi propuneri pentru emiterea dispoziţiilor primarului sau hotărârilor consiliului local
 • Ține evidența investițiilor (contracte, finanțări, deschidere de credite, plăți etc), efectuate de autoritatea administrației publice locale;

ATRIBUȚII PRINCIPALE ÎN DOMENIUL IMPOZITE ȘI TAXE

 • Stabilirea, urmărirea veniturilor bugetului local la timp. Îndrumă activitatea de încasare la timp şi vărsarea la buget a veniturilor fiscale şi nefiscale. În cazul constatării abaterilor de la termenele de plată, calculează acolo unde este cazul, majorări de întârziere şi dispune măsuri de executare silită, inclusiv prin întocmirea formelor de retragere din conturile agenţilor economici şi a persoanelor fizice a impozitelor, taxelor şi a altor vărsăminte obligatorii la buget;
 • Recuperare creanţe bugetare, întocmirea de somaţii, înfiinţări popriri, titluri executorii, executare silită a bunurilor mobile şi imobile, alte operaţiuni pentru încasarea creanţelor bugetare;
 • Execută şi verifică în teritoriu, activitatea de urmărire silită a bunurilor şi veniturilor persoanelor fizice, pentru realizarea impozitelor şi taxelor neachitate în termen şi a creanţelor băneşti constatate prin titluri executorii ce intră în competenţa organelor
 • Întocmeşte şi verifică respectarea condiţiilor de înfiinţare a propririlor pe veniturile realizate de debitorii bugetului, de la agenţii economici şi instituţiile publice, urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate de către terţii popriţi şi stabileşte după caz, măsuri pentru executarea acestora.
 • Urmăreşte încasarea veniturilor fiscale şi nefiscale în termen şi stabileşte măsuri de recuperarea debitelor prescrise din culpa organelor de încasare şi prezentarea de propuneri în vederea stabilirii răspunderii materiale, aplicării sancţiunilor disciplinare sau
 • Întocmeşte documentaţiile şi propunerile privind debitorii insolvabili şi dispăruţi, le prezintă spre aprobare conducătorului instituţiei sau dispune să se facă cercetări
 • Verifică, conduce şi înregistrează în rolul financiar. Efectuează corect şi la termen operaţiunile, în evidenţele fiscale, inclusiv electronice, întocmeşte listele de rămăşiţe şi de plusuri şi a contului de debite şi de încasări, a tabelului cu bonificaţii, descărcarea actelor de încasare în roluri
 • Asigură şi răspunde de aplicarea justă a actelor normative în domeniul fiscal, de realizare a planului de încasări şi lichidarea tuturor poziţiilor de
 • Îndrumarea în continuu a muncii personalului din cadrul compartimentului din punct de vedere profesional, în vederea asigurării îndeplinirii de către acestia a sarcinilor ce le revin pe linia urmăririi şi încasării veniturilor
 • Asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislaţia în vigoare
 • Întocmeşte rapoarte şi propuneri pentru emiterea dispoziţiilor primarului sau hotărârilor consiliului local cu privire la impozite şi taxe
 • Preia de la contribuabili (persoane fizice şi juridice) declaraţiile de impunere , efectuează înregistrarea acestora precum şi ţinerea acestor evidenţe;
 • Calculează impozitele şi taxele locale conform declaraţiilor de impunere a contribuabililor, precum şi majorările aferente dacă este cazul; asigurarea controlului fiscal in materie de creante ale bugetului local, având ca scop verificarea realităţii, legalităţii şi sincerităţii declaraţiilor, verificarea corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii conform legii a obligaţiilor fiscale de către contribuabili.
 • Eliberează certificatele de valoare impozabile, şi alte certificate şi adeverinţe solicitate de contribuabili.
 • Întocmeşte procesele verbale de stabilire a taxei asupra mijloacelor de transport, actele necesare pentru transcrieri şi
 • Întocmeşte situaţiile privind veniturile bugetului local, realizări şi prevederi pentru elaborarea bugetului local, partea de
 • La sfarşitul fiecărui an întocmeşte lista restanţelor şi calculează majorările
 • Soluționarea stingerii creanţelor bugetare provenite din impozite, taxe, chirii, redevenţe, contribuţii, amenzi şi alte venituri ale bugetului local precum şi a accesoriilor acestora, respectiv dobânzi, penalităţi de întârziere, cheltuieli de executare silită ori alte cheltuieli ocazionate de procedura de încasare a acestora de la persoanele fizice şi juridice, asigurând inclusiv instituirea sechestrului şi valorificarea bunurilor mobile si imobile;
 • Întocmirea referatelor pentru cazurile de scutire, eşalonare, amânare pentru obligaţiile bugetare provenind din impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv majorări de întârziere aferente acestora, la cererea temeinic justificată a debitorilor;
 • Urmăreşte rezolvarea corespondenţei privind impozitele şi taxele, comunicarea în termenul prevăzut de lege a răspunsurilor la cererile sau sesizările primite spre soluţionare.
 • Asigură redactarea, încheierea şi urmărirea contractelor de închiriere cu persoane fizice sau juridice, contracte de
 • Aplicarea de amenzi contravenţionale pentru situaţiile în care se încalcă prevederile legale în materie de venituri ale bugetului local, în condiţiile
 • Face propuneri privind îmbunătățirea activității de evidență plătitori persoane juridice;
 • Exercită activitatea de control fiscal;
 • Creează rapoarte, documente, situații, studii, evaluări referitoare la activitatea specifică compartimentului său.
 • Îndeplinește alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului;
 • Înscrie în extrasul de rol debite din lista de rămăşiţe, debitele provizorii şi definitive pe perioada curentă şi încasările în numerar pe baza chitanţelor şi prin cont pe baza extraselor de cont;
 • Preia în evidenţă sarcinile anuale şi lunare de încasări la bugetul local şi asigură realizarea acestora;
 • Confirmă pe titlurile executorii transmise la comună pentru încasare (procese verbale de amendare, hotărâri judecătoreşti etc) că debitorii au domiciliul în comună, menţionând numărul de rol;
 • Asigură integritatea mijloacelor băneşti pe care conform reglementărilor legale le gestionează
 • Încasează impozitele şi taxele locale stabilite prin hotărârea Consiliului Local şi orice alte impozite şi taxe prevăzute de actele normative în vigoare;
 • Întocmeşte zilnic borderourile desfăşurătoare, registrul de casă şi predă consilierului din cadrul compartimentului contabilitate un exemplar împreună cu actele justificative;
 • Predă în vederea depunerii la trezorerie a încasărilor la termenele prevăzute de regulamentul operaţiunilor de casă, vărsarea făcându-se în conturile stabilite în funcţie de natura veniturilor bugetare încasate;
 • Respectarea ordinii legale de încasare a impozitelor, taxelor şi majorărilor de întârziere, precum şi a altor sume încredinţate spre încasare;
 • Preia declaraţiile de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubritate, urmând a fi operate în registrul electronic de evidenţă a taxelor şi impozitelor locale, împreună cu inspectorul din cadrul compartimentului;
 • Înmânează înştiinţările de plată, sub luare de dovadă pentru sumele debitate în rolul contribuabililor şi urmăreşte plata la termenele legale, asigură restituirea dovezilor de
 • Urmăreşte şi depistează activităţi nedeclarate pentru a atrage noi surse de venituri la bugetul local;
 • Confruntă ori de câte ori este nevoie situaţia debitelor şi încasărilor din anul financiar respectiv;
 • Participă la impunerea ce se realizează până la 31.01. a anului fiscal;
 • Urmăreşte creanţele bugetare de toate tipurile şi face încasarea lor;
 • Răspunde de încasarea tuturor impozitelor şi taxelor din satele componente ale orașului Broșteniprin toate mijloacele legale inclusiv deplasarea în teren ori de câte ori este nevoie;
 • Ţinerea evidenţei şi urmărirea modului în care se achită impozitul pe terenul agricol;
 • Întocmirea matricolei pentru impozitele şi taxele locale pentru persoanele fizice şi juridice, preluarea şi modificarea declaraţiilor de impunere, completarea dosarelor cu modificările aduse;
 • Face propuneri privind îmbunătățirea activității de evidență plătitori persoane fizice;
 • Soluţionarea stingerii creanţelor bugetare provenite din impozite, taxe, chirii, redevenţe, contribuţii, amenzi şi alte venituri ale bugetului local precum şi a accesoriilor acestora, respectiv dobânzi, penalităţi de întârziere, cheltuieli de executare silită ori alte cheltuieli ocazionate de procedura de încasare a acestora de la persoanele fizice sau
 • Recuperare creanţe bugetare, întocmirea de somaţii, înfiinţări popriri, titluri executorii, executare silită a bunurilor mobile şi imobile, alte operaţiuni pentru încasarea creanţelor bugetare, în colaborare cu ceilalţi angajaţi ai compartimentului;
 • Asigurarea controlului fiscal în materie de creanţe ale bugetului local, având ca scop verificarea realităţii, legalităţii şi sincerităţii declaraţiilor, verificarea corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii conform legii a obligaţiilor fiscale de către contribuabili;
 • Participă la întocmirea situaţiilor privind veniturile bugetului local, realizări şi prevederi pentru elaborarea bugetului local, partea de venituri şi la întocmirea listei restanţelor;
 • Contribuie la întocmirea referatelor pentru cazurile de scutire, eşalonare, amânare pentru obligaţiile bugetare provenind din impozite şi taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv majorări de întârziere aferente acestora, la cererea temeinic justificată a debitorilor;
 • Arhivarea documentelor din domeniul de activitate la sfârşitul fiecărui an calendaristic pentru a fi predate la responsabilul cu arhiva;
 • Eliberează certificatele de valoare impozabile, şi alte adeverinţe şi certificate solicitate de contribuabili;
 • Rezolvarea corespondenţei, comunicare în termenul prevăzut de lege a răspunsurilor la cererile sau sesizările primite spre soluţionare;
 • Creează rapoarte, documente, situații, studii, evaluări referitoare la activitatea specifică compartimentului său.
 • Întocmeşte rapoarte şi propuneri pentru emiterea dispoziţiilor primarului sau hotărârilor consiliului local cu privire la impozite şi taxe ;
 • Răspunde de aplicarea justă a actelor normative în domeniu;
 • Indeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului;