Compartiment asistență pentru persoanele cu handicap

Responsabil:

BÂTCĂ Lucica

Contact:

Telefon: 0230 549 940 interior 107
Fax: 0230 549 786
Email: asistentasociala@primariabrosteni.ro

Program de lucru:

Luni-Vineri 07:30-15:30

Compartimentului asistență socială are in componență: asistentii personali ai personelor cu handicap  – funcții contractuale de execuție.

(2) Asistentul personal supraveghează, acordă asistență și îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza programului individual de recuperare, readaptare si reintegrare socială a persoanei cu handicap, elaborat de comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți, respectiv de comisiile pentru protecția copilului.

(3) Responsabilități:

-salariatul va respecta întocmai clauzele contractului individual de muncă ;

-acordarea îngrijirilor igienice ;

-asigurarea alimentației și hrănirii ;

-adaptarea mediului la nevoile beneficiarului;

-supravegherea stării de sănătate a acestuia;

-asistarea activității și participării persoanelor cu handicap în familie si comunitate;

-asistarea integrării scolare si a educației permanente;

-asistarea integrării profesionale și suprevegherea respectării drepturilor persoanei cu handicap ;

-să trateze cu respect, bună-credință si înțelegere persoana cu handicap grav și să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea de incapacitate în care se află aceasta;

-asigură alimentaţia corespunzătoare deficienței;

 • serveşte masa respectând orele de masă, asigurând vesela şi condiţiile igienico – sanitare necesare;
 • alimentează direct sau sprijină direct bolnavii care au nevoie de astfel de ajutor, urmărind educarea şi formarea drepturilor de autonomie;
 • asigură igiena corporală a bolnavilor, a lenjeriei de corp, articole de îmbrăcăminte, lenjeria de pat şi a cazarmamentului, după caz însoțește bolnavul la grupul sanitar( baie );
 • organizează şi răspunde de întreţinerea curăteniei şi a măsurilor igienico – sanitare în spaţiul de cazare;
 • participă activ la umanizarea condiţiilor de viaţă a persoanei îngrijite, implicându – se permanent în viaţa cotidiană;
 • asigură aplicarea tratamentelor prescrise de medici, sesizând la timp semnele de boală sau acutizate şi măsurile ce se impun ( transport spital, solicitare control medical de specialitate la domiciliu);
 • respectă şi sprijină realizarea planului individual de servicii/ de recuperare / de reabilitare și integrare socială al persoanei cu handicap grav indicate de specialist;
 • stimulează personalitatea persoanei pe care o are în îngrijire, stabilind relaţii afective cu acesta;
 • participă la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate de instituţiile specializate;
 • comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege;
 • execută şi alte sarcini specifice profilului postului pe care îl ocupă, dispuse de medici, ori impuse de natura handicapului;

-răspunde de modul de ingrijire a persoanei cu handicap (asistate);

-să întocmească semestrial un raport de activitate, avizat de asistentul social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap grav sau, dupa caz, de persoana desemnată de angajator, care va cuprinde date privind evoluția persoanei cu handicap grav în raport cu obiectivele programului individual de recuperare și integrare socială, în cazul existenței unui astfel de program. Raportul va fi adus la cunoștința persoanei cu handicap grav, sub semnătura acesteia sau, dupa caz, a reprezentantului legal.