Birou situații de urgență și protecție civilă

Responsabil:

AIOANEI Emil

Contact:

Telefon: 0230 549 940 interior 109
Fax: 0230 549 786
Email: svsu@primariabrosteni.ro

Program de lucru:

Luni-Vineri 07:30-15:30

Atribuțiile principale ale biroului situații de urgență:

 • Raspunde de organizarea și desfășurarea tuturor activitatilor de prevenire și interventie in situatii de urgenta, potrivit prevederilor legilor, regulamentelor, instructiunilor și ordinelor in vigoare.
 • De asemenea, conduce activitatile cu privire la: asigurarea capacitatii operative și de interventie, pregiitire, planificare și desfășurarea activitatilor conform planului de pregatire și interventie anual al serviciului;
 • Organizeaza și conduce actiunile echipelor și grupelor specializate a voluntarilor in caz de incendiu, avarii, calamitati naturale, inundatii, explozii și alte situatii de urgenta;
 • Planifica și conduce  activitatile  de  intocmire ,  aprobare, actualizare,  pastrare și  de aplicare a documentelor operative, conform legii;
 • Asigura masuri  organizatorice , materialele și  documentele  necesare  privind  inștiințarea și  aducerea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, in mod oportun, in cazul producerii unor urgente civile sau la ordin;
 • Realizaeză lunar , procesul de pregatire al voluntarilor pentru ridicarea capacitatii de interventie, potrivit documentelor intocmite in acest scop;
 • Asigura studierea și cunoașterea de catre personalul serviciului voluntar a particularitatilor localitatii și a clasificarii din punct de vedere al protectiei civile precum și  principalele caracteristici ale factorilor de rise care ar influenta urmarile situatiilor de urgenta din zona de competenta;
 • Urmarește asigurarea bazei materiale a serviciului voluntar;
 • Intocme te situatia  cu   mijloacele, aparatura,  utilajele și instalatiile din localitate care pot fi folosite in situatii de urgenta, pe care o actualizeaza permanent;
 • Asigura incadrarea serviciului cu personal de specialitate voluntar;
 • Informeaza primarul despre potențialele zone de pericol constatate pe teritoriul localității;
 • Verifica modul   cum  personalul  serviciului voluntar  respecta programul de activitate regulamentul de organizare și functionare a al serviciului voluntar;
 • Intocmeste si actualizeaza permanent documentele operative ale serviciului, informandu-1 pe primar despre acestea;
 • Controleaza ca instalatiile, mijloacele și utilajele de stins incendii, celelalte materiale pentru interventie de pe teritoriul localitatii sa fie in stare de functionare și intretinute corespunzator;
 • Tine evidenta participarii la pregatiri profesionale și calificativele obtinute;
 • Tine evidenta aplicatiilor, exercitiilor și interventiilor la care a participat serviciul voluntar;
 • Participa la instructaje, schimburi de experientii, cursuri de pregatire profesionalii, organizate de serviciile profesioniste pentru situatii de urgentii;
 • Participă la verificarea cunoștintelor membrilor serviciului voluntar la incadrare;
 • verifică modul de respectare a măsurilor de prevenire in gospodăriile populatiei și la agenții economici de pe raza localitatii ;
 • Face propuneri privind imbunătățirea activitatii de prevenire și eliminare a starilor de pericol ;
 • Intocmește și actualizează in permanentă fișele postului pentru personalul voluntar;
 • Tine evidenta participiirii la interventie și face propuneri pentru promovarea acestuia sau pentru acordarea de distinctii sau premii;
 • Intocmește anual proiectul de buget pentru serviciu;
 • Promovează in permanentă  serviciul  in  randul  populatiei și asigura recrutarea permanentă de voluntari;
 • Colaborează cu aparatul de specialitate al Primarului orașului Broșteni; Raspunde conform legii pentru bunurile aflate in folosintă
 • Indosariaza, numeroteaza și preda anual documentele, conform prevederilor legale la arhiva
 • Se preocupa permanent de perfectionarea profesionala și studiaza in permanentă a legislatia in domeniu;
 • Participa la convocarile lnspectoratului pentru Situatii de Urgenta,, Bucovina , al județului Suceava, Prezinta ISU situatiile solicitate pentru analiza și avizare;
 • Realizeaza și alte sarcini din legi, hotarari de guvem, ordonante de urgenta , hotarari ale
 • Consiliului local și dispozitii ale primarului, in legatura cu realizarea obiectivulul de activitate al Consiliului local.

Sofer I autospecială executa activitati de  interventie  in  domeniul apararii impotriva incendiilor, indeplinește sarcini  pentru  prevenirea  riscurilor   producerii   unor situatii de urgenta   și   intervine pentru efectuarea actiunilor de ajutor și salvare a oamenilor și bunurilor materiale in caz de dezastre, in cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situatii, și au următoarele atribuții:

 • Verifica la intrarea in schimb și in orice moment starea  tehnica  a  mașinilor  și  existenta plinului de carburant, lubrefianți, apa și alte substante de stingere, luand in primire tehnica de lupta pe baza de proces-verbal;
 • Executa la timp intretinerile, reviziile și verificarile prevazute de norrnativele in vigoare;
 • tine evidenta executarilor     acestora   precum      și   a   exploatarii     mijloacelor     tehnice;
 • Participa la organizarea și desfașurarea actiunilor de prevenire și stingere a incendiilor, eliminarea efectelor inundatiilor sau a altor situatii de urgenta de pe teritoriul localitatii;
 • In cazul aparitiei unei stari de pericol , de incendiu sau explozii, ia de urgenta legatura cu șeful formației de pompieri, cu conducerea Primariei și cu unitatea de pompieri militari și cele de pompieri civili
 • Controleaza și ia măsuri pentru mentinerea in stare de functionare in perrnanenta și in orice anotimp, a mașinilor și a sistemului de alarmare, precum și pentru asigurarea carburantilor, lubrefiantilor etc;
 • Participa efectiv in actiunile de stingere a incendiilor și inlaturarea efectelor calamitatilor naturale sau alte atributii in caz de producere a situatiilor de urgentii;
 • Gestioneaza și tine evidenta mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, preluate pe baza de subinventar, asigurand buna pastrare i folosire a acestora;
 • Indeplinește baremele de pregatire fizica prevazute pentru grupa de varsta din care face parte;
 • Participa la cursurile de pregatire profesionala lunara, aplicatii și concursuri profesionale, confonn Legii 307/2006 si Legii 481/2004;
 • Trebuie sa cunoasca reteaua de hidranti exteriori și  interiori  din  sectorul  de  competenta  al SVSU sau alte surse de alimentare cu apii a autospecialei din dotare;
 • Raspunde de păstrarea secretului de serviciu și confidentialitatea datelor și documentelor;
 • Participă la salvarea persoanelor in urma producerii de situatii  de urgenta;
 • Participiă la alimentarea instalatiilor sau populatiei cu apa in situatii limita;
 • Nu parase te locul de munca decat dupa sosirea la sediu  și  luarea in  primire de catre  soferul ce trebuie si-l inlocuiasca ;
 • Pune in aplicare legislatia apiirutii in vigoare, respectarea Codului Rutier și a altor legi ce tin de competenta sa;
 • Respecta timpul și parametrii de raspuns la interventie;
 • Pentru abateri, in exercitarea sarcinilor de serviciu i atributiilor de serviciu sau pentru indeplinirea defectuoasa a lor, raspunde disciplinar, material sau penal, dupii
 • Indeplinește in conditiile legii și alte sarcini trasate de conducerea