xa nr.1 la HCL nr. 91/09.12.2021

 

REGULAMENTUL

 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI BROȘTENI, JUDEȚUL SUCEAVA

  

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 Art. 1. Primăria orașului Broșteni este organizată și funcționează potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ și în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al orașului Broșteni privind aprobarea organizării și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului și ale serviciilor publice de interes local.

Art.2.- (1) Primarul, viceprimarul, secretarul general al orașului,  împreună cu aparatul de specialitate al Primarului constituie o structură funcţională fără personalitate juridică și fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, denumită Primăria Orașului Broșteni, care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

(2) Sediul Primăriei Orașului Broșteni, este în Orașul Broșteni, str. Bistriței, nr.89, jud. Suceava, cod postal 727075.

Art.3.- (1) Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administrației publice locale, reprezintă UAT Orașul Broșteni în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

 • Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local, Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, a dispozițiilor președintelui consiliului județean, precum şi a hotărârilor consiliului județean, în condiţiile
 • Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele prevăzute la alineatul (2), primarul are în subordine un aparat de
 • Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal
 • Primarul conduce instituțiile publice de interes local, precum și serviciile publice de interes
 • În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după
 • În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensămant, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul actionează şi ca reprezentant al statului în unitatea administrativ teritorială în care a fost
 • În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de
 • Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică și rezolvă treburile publice din comună, în condiţiile prevăzute de
 • Primarul exercită funcţia de ordonator principal de credite.
 • Primarul numeşte, sancționează și dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu, sau dupa caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din aparatul de specialitate al
 • Primarul constată încălcările legii şi adoptă măsurile legale pentru înlăturarea acestora sau, după caz, sesizează organele
 • Primarul poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative viceprimarului, secretarului general al orașului , conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile
 • Dispoziţia de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuţiile delegate şi limitele exercitării atribuţiilor delegate, sub sancţiunea nulităţii. Dispoziţia de delegare nu poate avea ca obiect toate atribuţiile prevăzute de lege în sarcina primarului. Delegarea de atribuţii se face numai cu informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă atribuţiile.
 • Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile prevăzute la alin.(13) și (14) exercită pe perioada delegării atribuţiile funcţiei pe care o deţine, precum şi atribuţiile delegate; este interzisă subdelegarea atribuţiilor.
 • Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin. (13) şi (14) răspunde civil, administrativ sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite cu încălcarea legii în exercitarea acestor atribuţii.

Art.4.-(1) Viceprimarul este ales de Consiliul Local, pe durata exercitării mandatului acesta păstrându-și calitatea de consilier local.

 • Viceprimarul este subordonat Primarului şi, în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care exercită, în numele primarului, atribuțiile ce îi revin
 • Viceprimarul exercită prin delegare de competenţă, unele din atribuţiile care revin Primarului, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .

Art. 5. (1) Secretarul general al orașului Broșteni,  este funcţionar public de conducere cu studii superioare juridice, administrative sau științe politice.

 • Secretarul general al orașului  se bucură de stabilitate în funcție. Secretarul general al orașului este subordonat Primarului orașului Broșteni şi îndeplineşte atribuţiile stabilite de lege şi cele încredinţate de către Consiliul local sau de către
 • Secretarul general îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii, asigură respectarea principiului legalității în activitatea de emitere și adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcționării aparatului de specialitate al primarului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între compartimentele din cadrul

Art. 6.- (1) Aparatul de specialitate al Primarului este structurat pe servicii, birouri și  compartimente funcționale încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual organizate în compartimente prevăzute în structura organizatorică şi în prezentul regulament. El îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legii, hotărârile Guvernului şi ale Consiliului local.

(2) Structura acestuia şi numărul de personal este, în concordanţă cu specificul instituţiei, în limita mijloacelor financiare de care dispune şi cu respectarea dispoziţiilor legale.

Art. 7.- Regimul general al raporturilor juridice dintre funcționarii publici și autoritățile administrației publice locale este reglementat de O.U.G. nr.57/2019 Codul administrativ.

Art. 8.- Normele de conduită profesională a funcţionarilor publici și personalului contractual sunt reglementate de O.U.G. nr.57/2019 Codul administrativ și sunt obligatorii pentru funcționarii publici, personalul contractual precum și pentru persoanele care ocupă temporar o funcție publică sau contractuală în cadrul Primăriei orașului Broșteni..

Art. 9.- Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primariei orașului Broșteni, sunt următoarele:

 1. supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
 2. prioritatea interesului public, în exercitarea funcţiei deţinute;
 3. asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
 4. profesionalismul, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
 5. imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes altul decât interesul public, în exercitarea funcţiei deţinute;
 6. integritatea morală, principiu conform căruia persoanelor care ocupă diferite categorii de funcţii le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;
 7. libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 8. cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea diferitelor categorii de funcţii ocupanţii acestora trebuie să fie de bună-credinţă;
 9. deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea diferitelor categorii de funcţii sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor;
 10. responsabilitatea şi răspunderea, principiu potrivit căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuţiile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător.

Art. 10.- (1) Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practica, în scopul realizarii competențelor instituției publice.

                (2) În exercitarea funcției deținute, funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă, pentru a castiga și a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea autorităților și instituțiilor publice.

Art. 11.- (1) Funcționarii publici și personalul contractual au obligatia de a apăra în mod loial prestigiul Primăriei orașului Broșteni precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

                            (2) Functionarilor publici și personalului contractual le este interzis:

 1. să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Primăriei orașului Broșteni, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
 2. să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Primăria orașului Broșteni are calitatea de parte sau să furnizeze în mod neautorizat informații în legătură cu aceste litigii;
 3. să dezvăluie și să folosească informații care au caracter secret, în alte condiții decât cele prevăzute de lege;
 4. să acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva Primăriei orașului Broșteni.

Art. 12.- (1) In îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului  cu promovarea intereselor primăriei.

        (2) In activitatea lor, funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri ;

             Art. 13. –In exercitarea funcției publice, funcționarilor publici le este interzis:

 1. să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
 2. să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică;
 3. să colaboreze, în afara relațiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donații ori sponsorizări partidelor politice;
 4. să afișeze, în cadrul Primăriei orașului Broșteni, însemne ori obiecte inscripționate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaților

 

Art. 14.- Funcționarii publici și personalul contractual nu trebuie să solicite ori să accepte , direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, în considerarea funcției deținute, daruri sau alte avantaje.

Art. 15.- Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările și sarcinile repartizate.

Art. 16.- (1) Funcționarii publici și personalul contractual răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin din funcția pe care o dețin, precum și a atribuțiilor ce le sunt delegate.

(2)Funcționarii publici și personalul contractual are îndatorirea de a indeplini dispozițiile primite de la superiorii ierarhici.

Art. 17. – Principalele tipuri de relații funcționale și modul de stabilire al acestora se prezintă astfel:

A.     Relaţii de autoritate ierarhică :

 1. subordonarea Viceprimarului faţă de Primarul orașului Broșteni
 2. subordonarea serviciilor, birourilor și compartimentelor și a personalului de execuție, faţă de Primarul orașului Broșteni şi după caz, faţă de Viceprimar sau faţă de Secretarul general al orașului, și șefii de servicii sau de birou în limitele competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare, a actelor administrative şi de structura organizatorică ;
 3. subordonarea salariaţilor încadraţi în funcţii de execuţie faţă de şeful

B.     Relaţii de autoritate funcţionale

Se stabilesc de către servicii, birouri și compartimentele din structura organizatorică a Primăriei orașului Broșteni în conformitate cu atribuţiile specifice fiecărui compartiment sau competenţele acordate prin lege şi/sau acte administrative emise în limitele prevederilor legale.

C.     Relaţii de cooperare

 1. Se stabilesc între servicii, birouri și compartimentele din structura organizatorică a Primăriei orașului Broșteni sau între acestea și compartimentele corespondente din subordinea Consiliului Local Broșteni;
 2. Se stabilesc între servicii, birouri și compartimentele din structura organizatorică a Primăriei orașului Broșteni şi compartimentele similare ale celorlalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, O.N.G.- uri etc. din ţară sau din străinatate. Aceste relaţii de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuţiilor compartimentului sau a competenţelor acordate prin acte normative sau administrative emise în condiţiile

D.   Relaţii de reprezentare

În limitele legislației în vigoare sau a mandatului acordat de Primarul orașului Broșteni,  Secretarului general al orașului Broșteni, Viceprimarului sau personalului serviciilor, birourilor și compartimentelor din structura organizatorică a Primăriei orașului Broșteni, în relaţiile cu celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, organisme, O.N.G.-uri etc., din ţară sau străinătate;

Funcționarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Primăriei orașului Broșteni.

E.     Relaţii de inspecţie şi control

Se stabilesc între compartimentele cu atribuții în inspecţie şi control, sau personalului împuternicit prin dispoziție a Primarului  orașului Broșteni sau care desfășoară activități supuse inspecției sau controlului, conform competenţelor stabilite prin legi şi alte acte normative în vigoare.

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

Art. 18- (1) Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Orașului Broșteni, cuprinde servcii, birouri și compartimente funcționale constituite în conformitate cu organigrama aprobată de Consiliul local al  orașului Broștenişi cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi se grupează în categorii de funcţionari publici, personal contractual şi demnitari, astfel :

1 Primar
2 Viceprimar
3. Secretar general al orașului
3.1 Compartimentul juridic registru agricol si arhiva
3.2. Compartimentul asistenţă socială
3.3 Compartimentul asistenta pt. persoane cu handicap
3.4 Compartimentul stare civilă
  Compartimentul asistenta medicala comunitara
4. Biroul financiar – contabil, impozite si taxe locale
5. Birou programe, achizitii publice, resusrse umane si administrativ
6. Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului- Arhitect șef
6.1 Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului
6.2. Compartimentul salubritate şi prestări servicii
6.3 Compartimentul păsuni locale
6.4. Compartiment administrare piata obor, drumuri, parcări și spații verzi,
7 Compartimentul audit
8 Compartimentul protecţia mediului
9 Compartiment cultura
9.1 Biblioteca
9.2 Casa de cultura
10 Birou situatii de urgenta si protectie civila
11 Consilier personal al primarului

(2) Atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului sunt cele prevăzute de lege sau încredinţate de către Primar ori de catre Consiliul local.

Art. 19.- Acţiunile de coordonare îndrumare şi control a activităţii institutiilor aflate sub autoritatea Consiliul local se realizează de către conducerea executivului, şi sefilor de birou cu atribuţii specifice în acest sens, iar legătura cu Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean sau agenţi economici, instituţii şi organizaţii, prin primar, viceprimar și secretar general.

Art. 20.- Munca prestată de personalul aparatului de specialitate al Primarului, presupune cu necesitate un grad de organizare şi disciplină. Această organizare şi stabilire a regulilor de disciplină sunt în competenţa primarului şi se concretizează prin Regulamentul intern, precum şi alte regulamente, după caz.

Art. 21.- Primarul, viceprimarul, secretarul general, consilierul primarului şi personalul din aparatul de specialitate al Primarului răspund, după caz, disciplinar, material, civil, administrativ sau penal, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii.

Art. 22.- Primarul, viceprimarul, secretarul general, consilierul primarului şi personalul aparatului de specialitate al primarului şi serviciile publice vor da dovadă de loialitate faţă de instituţia primăriei şi Consiliul local.

Art. 23.- Încălcarea de cel încadrat în muncă- indiferent de funcţia sau postul pe care-l ocupă a obligaţiilor sale, inclusiv a normelor de comportament se sancţionează după caz, potrivit legii.

Art. 24.- Aparatul de specialitate al primarului cuprinde două categorii de personal după cum urmează:

 1. funcţionari publici cărora le sunt aplicabile dispoziţiile U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 2. personal angajat cu contract individual de muncă, care nu are calitatea de funcţionar public şi căruia îi sunt aplicabile prevederile legislaţiei muncii in

Ambelor categorii de personal din aparatul de specialitate al Primarului, li se vor aplica în mod corespunzător, dispoziţiile prezentului regulament; dispoziţiile care reglementează Statutul funcţionarilor publici, şi dispoziţiile legislaţiei muncii în vigoare precum si prevederile stabilite prin contracte sau acorduri colective de munca.

Art. 25.- Primarul, viceprimarul, secretarul general împreună cu birourile și  compartimentele din cadrul Primăriei vor urmări şi vor duce la îndeplinire hotărârile Consiliului local precum şi prevederile prezentului regulament.

Art. 26.- Atribuţiile principale ale Primarului, Viceprimarului, Consilierului primarului și Secretarului General al  orașului Broșteni sunt următoarele:

 

I.                   PRIMARUL ORAȘULUI BROȘTENI

ATRIBUȚIILE PRINCIPALE :

Art. 27.-Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

Art. 28. -Conduce aparatul propriu de specialitate şi în temeiul O.U.G. nr.57/2019 Codul administrativ, funcţionează ca autoritate executivă, având următoarele categorii principale atribuţii:

 1. atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
 2. atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
 3. atribuţii referitoare la bugetul local;
 4. atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
 5. alte atribuţii stabilite prin

In exercitarea atributiilor principale, Primarul:

-Îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;

-Îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului;

-Îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege.

-Prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii;

-Participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;

-Prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;

-Elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unităţii administrativ- teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

-Exercită funcţia de ordonator principal de credite;

-Întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;

-Prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile legii;

-Iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;

-Verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

-Coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

-Ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;

-Ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

-Ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

-Numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice  de interes local;

-Asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

-Emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice;

-Asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

Art. 29. -Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al României. Eşarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor.

Art. 30. -Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene.

 

II . VICEPRIMARUL ORAȘULUI BROȘTENI

Art. 31.-Viceprimarul este ales de către Consiliul local. Este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuțiile sale. Viceprimarului i s-au delegat atribuții conform Dispoziției Primarului.

Art. 32.-Viceprimarul coordonează compartimentele aflate în subordinea sa ierarhică, putând solicita contribuţia compartimentelor funcţionale pentru pregătirea şi executarea problemelor administraţiei publice locale.

Viceprimarul, coordonează activitatea compartimentelor funcţionale delegate de primar prin dispoziţie în condiţiile O.U.G. nr.57/2019 Codul administrativ.

Prin acest act viceprimarului i se pot delega şi alte atribuţii decât cele strict legate de domeniile pe care le coordonează.

În lipsa primarului, viceprimarul îşi coordonează domeniile independent, iar atribuţiile primarului, respectiv conducerea operativă a instituţiei, semnarea actelor administrative pentru şi în numele acestuia se preiau de către viceprimar.

Viceprimarul poate primi însărcinări de la Consiliul local.

Coordonează activitatea Serviciilor publice conform ROF-urilor acestora şi organigramei autorităţii publice locale.

        Art. 33.-Atribuții:

 • ține locul primarului, când acesta nu este în localitate sau este în concediul legal de odihnă
 • ia măsuri pentru prevenirea și după caz, gestionarea situațiilor de urgență,
 • ia masuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniul educație, sport, ordinea publică,
 • se ocupă de gestionarea serviciilor sociale pentru protecția copilului, persoanele cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoi sociale,
 • Se ocupă de dezvoltarea urbană respectiv:
 • supravegherea și menținerea în stare de funcționare a podurilor și drumurilor publice,
 • serviciile comunitare de utilitate publică (alimentare cu apă, canalizare, salubrizare, iluminat public),
 • Activitatea de administrare social-comunitară:
 • urmărește situația veniturilor la Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare Broșteni, privind încasarea și recuperarea sumelor restante,
 • răspunde de buna administrare a pășunilor, islazurilor și pădurilor, precum și de organizarea pășunatului,
 • controleză igiena și salubritatea localurilor publice inclusiv sediul Consiliului local și Primăriei orașului Broșteni, județul Suceava, cu sprijinul serviciilor de specialitate,
 • ia măsuri pentru buna funcționare a pieții, oborului și parcurilor de distracții,
 • Activitate de organizare:
 • răspunde de organizarea și desfășurarea activității beneficiarilor ajutorului minim garantat conform Legii nr 416/2001 pe raza orașului Broșteni, județul Suceava
 • urmăreşte şi confirmă prestarea activităţilor în folosul comunităţii de cei ce intră sub incidenţa Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale, aprobată prin Legea nr.641/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului, efecutuării serviciior publice de interes local precum si a bunurilor din partimoniul public și privat al unității administrativ teritoriale,
 • răspunde de activitatea de infrumusețare a localității
 • ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă de pe raza localitații, precum și pentru decolmatarea văilor locale și a podețelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari,
 • asigură realizare lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în precesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodării apelor, pentru serviciile asigurate cetățenilor,
 • se ocupă de serviciul voluntar pentru situații de urgență
 • ia măsuri de sancționare pentru încălcarea cu vinovăție a îndatoririlor de serviciu, a personalului din subordine,
 • verifică și urmărește, modul de depozitare a materialului lemnos destinat încălzirii pe perioada sezonului rece, pe raza localitații,
 • urmărește modul de organizare și funcționare în bune condiții a utilajelor și autovehicolelor din dotarea Primăriei orașului Broșteni, verifică foile de percurs și fișele de activitate zilnică cu privire la consumul de combustibil și piese de schimb,
 • răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al orașului;
 • este președintele comisiilor de recepție al lucrărilor efectuate, serviciilor și bunurilor achiziționate la Primăria orașului Broșteni și unitățile subordonate, este președinte al comisiilor de licitație, președinte al comisiilor de inventariere a patrimoniului localității.
 • semnează documente emise de Primăria Orașului Broșteni, respectiv: adeverințe, state de plata, anchete sociale, certificate de urbanism și autorizații de construire, certificate fiscale, documente de executare silită, somații și titluri executorii, ale biroului financiar contabil, impozite și taxe locale, SPAAC Broșteni.
 • aprobă referate de necesitate și documentații de atribuire pentru achiziția de bunuri servicii și lucrări.
 • rezolvă competent și la termen corespondența care îi este repartizată,
 • este în orice moment prezent la solicitarea primarului localității.
 • propune primarului comunei măsuri privind eficientizarea activităţii administraţiei publice locale;
 • Îndeplinește și alte atribuții încredințate de primar sau consiliul local;
 • Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, viceprimarul colaborează cu toate serviciile și compartimentele instituției, care îi vor asigura tot sprijinul necesar;
 • Activitatea de coordonare a acestora vizează în principal:
  • modul cum sunt rezolvate sarcinile specifice la nivelul fiecărui compartiment sau serviciu de fiecare angajat;
  • însușirea și aplicarea actelor normative care reglementează activitatea compartimentelor și serviciilor pe care le coordonează;
 • -asigură elaborarea proiectelor de hotărâri şi a documentaţiilor pentru susţinerea acestora prin compartimentele de specialitate pe care le coordonează, precum şi ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în acest domeniu;
  • luarea măsurilor cu privire la buna desfășurare și executare a contractelor de lucrări și servicii din domeniile de activitate pe care le coordonează;
  • sesizarea în timp util a primarului orașului  și a consiliului local asupra problemelor importante, cât și asupra deficiențelor din domeniile pe care le coordonează, propunând măsuri pentru remedierea acestora;
  • îndeplinește și alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare ori date în sarcina sa de consiliul local ori primarul orașului

Art. 34.- Primarul  orașului  rămâne competent să execute oricând una sau mai multe din atribuțiile delegate, actele sale efecutate în legătură cu acestea fiind întru-totul valabile, persoanele împuternicite exercitându-și atribuțiile în numele primarului, nu în numele funcției pe care o deține.

Art. 35.-Atribuţiile primarului prevăzute la art.155 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pe perioada concediului de odihnă sau medical vor fi exercitate de viceprimarul în funcţie.

 

III.             SECRETARUL GENERAL AL  ORAȘULUI  BROȘTENI

Art. 36. -Scopul principal al postului: În conformitate cu cap. I, al titlului VII, art. 242 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, fiecare unitate administrativ-teritorială are un secretar general salarizat din bugetul local, funcționar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau științe politice, ce asigură respectarea principiului legalității în activitatea de emitere și adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcționării aparatului de specialitate al primarului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între compartimentele din cadrul acestora. Funcția publică de secretar general al unității administrativ- teritoriale este funcție publică de conducere specifică.

Art. 37.- Secretarul general al  orașului Broșteni îndeplineşte atribuţiile prevăzute de art.243 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date de către Primar, coordonează compartimentele prevăzute în organigrama Primăriei  orașului  .

Art. 38.- Secretarul general al  orașului Broșteni este funcţionar public de conducere, are relaţii de colaborare cu Primarul şi Viceprimarul şi de coordonare cu acele compartimente care se află în subordinea sa directă. De asemenea, prin lege, secretarul general al  orașului  are atribuţii în ceea ce priveşte funcţionarea Consiliului Local.

            Art. 39.- Atribuţii principale:

 • Avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local;
 • Participă la şedinţele consiliului local;
 • Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
 • Coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
 • Asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit.a) a art. 243 din o.u.g. nr. 57/2019;
 • Asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local;
 • Asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
 • Poate atesta, prin derogare de la prevederile ordonanţei guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;
 • Poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
 • Efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local a consilierilor locali;
 • Numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;
 • Informează preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
 • Asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
 • Urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2) din OUG nr. 57/2019; informează preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
 • Certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii administrativ- teritoriale;
 • Alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar;
 • Secretarul general al orașului  unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici îndeplinește, la cererea părţilor, următoarele acte notariale:
  • legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, în vederea acordării de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor şi oraşelor a beneficiilor de asistenţă socială şi/sau serviciilor sociale;
  • legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, cu excepţia înscrisurilor sub semnătură privată.
 • Prin derogare de la prevederile art. 21 alin (2) din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile prevăzute la art. 147 alin.(1) și (2), sau după caz, la art. 186 alin.(1) și (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, secretarul gerenal al orașului  îndeplinește funcția de ordonator principal de credite pentru activitățile curente;
  • Coordonează, compartimentul asistență socială și autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului, stare civila, registru agricol și juridic.
  • Comunică sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum și oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, în a cărei circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu în termen de 30 de zile de la data decesului unei personae (în situația în care decesul a survenit în localitatea de domiciliu), la data luării la cunoștință (în situația în care decesul a survenit pe raza altei unități administrativ-teritoriale) sau la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competență se află imobilele defuncților înscriși în cărțile funciare înființate ca urmare a finalizării înregistrării sistematice;
  • Comunică prefectului hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv emiterii ;
  • Asigură aducerea la cunoștință publică și comunică, în condițiile legii, hotărârile adoptate și dispozițiile emise;
  • Comunică primarului hotărările consiliului local;
  • Asigură punerea în aplicare a dispozițiilor legale privind activitatea de administrație locala;
  • Asigură buna circulație a documentelor adresate consiliului local si primarului, urmărește transmiterea adreselor de răspuns sau a actelor solicitate;
  • Asigură executarea lucrărilor tehnice în legătura cu desfășurarea alegerilor locale, generale și europarlamentare în conformitate cu dispozițiile legale;
  • Asigură executarea dispozițiilor legale privind efectuarea lucrărilor referitoare la recensământul populației și agricol ;
  • Îndeplinește procedura legală privind transparența decizională în administrația publică,
  • Organizează și asigură desfășurarea în bune condiții a dezbaterilor publice ale unor proiecte de acte normative,daca acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică;
  • Soluționează în condițiile legii, cererile și sesizările cetățenilor primite pentru soluționare;
  • Asigură prin personalul încadrat la Compartimentul Registru Agricol, evidența contractelor de arendare, și a altor acte emise în temeiul Registrului agricol;
  • Îndrumă și verifică modul de completare şi de ţinere la zi a registrului agricol;
  • Acordarea de consultanță de specialitate compartimentelor, serviciilor și instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului local și Primarului orașului
  • Exercită atribuțiile privind organizarea aplicării Legii fondului funciar.
  • Coordonează activitatea Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 si exercita atribuțiile stabilite prin acest act normativ;
  • Tine registrul de interese personale al aleșilor locali și comunică Instituției Prefectului județului un exemplar al declarației de interese personale al aleșilor locali;
  • primeste, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi eliberează la depunere o dovadă de primire;
  • la cerere, pune la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese;
  • oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în termen a acestora;
  • evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale cu caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese, ale căror modele se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei;
  • asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, pe pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii;
  • trimite Agenţiei, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de evaluare, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese depuse şi câte o copie certificată a registrelor speciale , în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora;
  • întocmeste, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în acest termen şi informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;
  • acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi evaluarea averii, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor şi întocmesc note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese.
  • Păstrează confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei;
  • Urmăreşte evidenţa, păstrarea şi arhivarea documentelor legate de activitatea sa şi a compartimentelor din subordine ;
  • Semnează certificatele de urbanism, autorizațiile de construire/demolare;
  • Persoana autorizată să opereze în listele electorale permanente, complementare și speciale existente la sediul autorității publice;
  • Este responsabil cu evidența militară și mobilizarea la locul de muncă, având sarcina de a ține evidenșa rezerviștilor angajați și întocmirea lucărilor de mobilizare la locul de muncă;

persoană responsabilă cu atribuții privind organizarea Monitorului Oficial Local, precum și asigurarea publicării oricăror documente, potrivit prevederilor din anexa nr. 1 la Codul Administrativ

 • Atribuții de ofițer de stare civilă delegat de primar, prevăzute de Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă si de G. nr 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire  la  aplicarea  unitara  a  dispozițiilor  in  materie  de  stare  civilă,

cu  modificările  și  completările ulterioare.

 

 1. COMPARTIMENTUL CONSILIER AL PRIMARULUI, se subordonează direct Primarului orașului  Broșteni.

Art. 40-. Compartimentul CONSILIER AL PRIMARULUI are în componență 1 post- personal contractual de execuție.

            Art. 41. Atribuţii principale:

Asigură asistenţa de specialitate primarului în condiţii de eficienţă şi eficacitate.

b.Asigură consilierea primarului pe probleme specifice;

 1. Participa şi coordoneaza activitatea specifica privind elaborarea documentelor specifice

d.Reprezintă, prin delegare, primarul comunei la activităţile specifice, precum şi la întâlnirile cu reprezentanţii structurilor cu atribuţii similare;

e.Asigură fundamentarea complexă a deciziilor de conducere;

f.Realizează materiale documentare pentru problemele complexe ce necesită o documentaţie voluminoasă;

g.Întocmeşte notele de prezentare a unor lucrări/documente pentru a fi prezentate primarului comunei;

h.Analizează şi sintetizează informaţiile referitoare la activitatea compartimentelor;

i.Colectează şi prelucrează date în vederea informării eficiente a primarului;

j.Menţine legătura cu aparatul executiv al primariei cât şi cu alte instituţii din administraţia publica;

k.Studiază şi îşi însuşeşte conţinutul actelor normative care reglementează activitatea structurii;

l.Răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice domeniului de activitate;

m.Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, al datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării sarcinilor de serviciu;

n.Participă la audienţele acordate de comisiile de specialitate ale consiliului local, potrivit programului întocmit de preşedinţii acestora;

o.Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei

p.Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

r.îndeplineşte alte sarcini stabilite de primar

s.Arhivarea documentelor proprii ;

Pregătește informări și materiale;

 • Cunoaşte şi respectă circuitul documentelor. Asigură păstrarea în bune condiţii a documentelor întocmite, îndosariază, inventariază şi predă documentele produse la arhiva instituţiei, în termenul
 • Monitorizează posibilitățile de finanțare europene și guvernamentale pentru proiectele de dezvoltare locală și le aduce la cunoștința primarului;
 • Conduce mașina instituției și duce documentațiile necesare la diverse instituții cu care colaborează primăria, ori de câte ori situația o impune;
 • Respectă întocmai executarea contractului individual de muncă şi duce la îndeplinire prevederile legale –prezente/viitoare- ce reglementează activitatea
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea cabinetului primarului şi execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic, în limitele respectării temeiului
 • Respectă normele privind SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ŞI
 • Respectă REGULAMENTUL INTERN ŞI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE.
 • Respectă şi aplică întocmai şi întru totul Codul de conduită a personalului contractual
 • Orice altă dispoziţie scrisă a primarului survenită pe parcursul executării CIM

completează implicit atribuţiile din prezenta.

 

CAPITOLUL III

ATRIBUŢIILE SERVICIILOR, BIROURILOR ȘI COMPARTIMENTELOR APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI BROȘTENI, JUDEȚUL SUCEAVA

 

 • Biroul financiar – contabil, impozite si taxe locale

       Art. 42. Biroul financiar – contabil, impozite si taxe locale este subordonat primarului  orașului,   are în componență 7 posturi, funcții publice din care 1 de conducere și 6 de execuție respectiv:

 • şef birou I                             
 • inspector clasa I grad professional, asistent             
 • Inspector clasa I grad professional, debutant
 • inspector clasa I grad professional,superior
 • inspector clasa I grad professional, superior
 • inspector clasa I grad professional, superior,
 • referent clasa III, grad professional, superior,

       Art. 43. Biroul financiar – contabil, impozite si taxe locale, își desfășoară activitatea în conformitate cu principiile bugetare și cu prevederile legislației specifice administrației publice locale și finanțelor publice locale, necesitatea decurge din prevederile legale ce reglementează activitatea financiar-contabilă în cadrul instituţiilor publice locale, obligativitatea organizării şi conducerii contabilităţii proprii, respectiv contabilitatea financiară, şi contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii, armonizarea cu directivele Uniunii Europene. Este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute.

      Art. 44 Atribuții principale domeniul financiar – contabil:

 • Organizează şi coordonează acţiunea de elaborare a proiectului de buget al orașului  pentru a fi supus aprobării Consiliului Local;
 • Pregăteşte lucrările privind cheltuielile bugetului, atât in faza de proiect cât şi în forma definitivă.
 • Stabileşte dimensionarea cheltuielilor şi transferul din bugetul administraţiei centrale de stat, în funcţie de nivelul veniturilor proprii determinate în colaborare cu organele de evidenţă şi încasare a impozitelor şi taxelor
 • Urmăreşte execuţia cheltuielilor prevăzute în bugetul local cât şi a fondurilor extrabugetare şi informează periodic Consiliul local despre modul de realizare al acestora şi propune măsurile necesare de luat, atunci când constată că acestea nu se realizează potirivit procedurii
 • Verifică şi analizează propunerile de modificare a bugetului propriu al orașului .
 • Asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plăţile efectuate din bugetul orașului , eliberări de valori materiale pentru alte operaţiuni
 • Intocmeşte documentele de plată către organele bancare şi urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont şi verificarea documentelor insoţitoare.
 • Exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin caseria
 • Urmăreşte situaţia activităţilor administraţiei publice locale, intocmeşte situaţii lunare şi dări de seamă trimestriale; întocmirea balanţelor lunare, dărilor de seamă contabile trimestriale şi anuale şi a oricăror altor situaţii financiare cerute de Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice sau Trezorerie;
 • Conduce contabilizarea activităţilor administraţiei publice locale, intocmeşte situaţii lunare şi dări de seamă
 • Răspunde de administrarea sediului Consiliului Local şi a utilităţilor din
 • Întocmește declaraţiile lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor si a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat si predarea acestora, la termenele legale, la Casa Teritorială de Pensii;
 • Întocmeste declaraţiile lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor si a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale pentru somaj si depunerea acestora, în termenele legale, la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
 • Întocmirea declaraţiilor lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor si a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de sănătate si predarea acestora, la termenele legale, la Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Harghita;
 • Stabilirea necesarului anual al fondului de salarii pentru plata salariilor;
 • Arhivarea dosarelor anual;
 • Întocmirea documentelor de plată şi asigurarea plăţilor cheltuielilor bugetare, în limita creditelor deschise şi a disponibilităţilor aflate în cont; verificarea condiţiilor de acceptare a documentelor de plată; verificarea concordanţei între ordinele de plată emise şi extrasele de cont eliberate de Trezorerie, bănci, ş.a.;
 • Întocmirea fişei mijloacelor fixe, evidenţierea şi înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor şi a amortizărilor mijloacelor fixe din patrimoniul public sau privat al orașului  Broșteni;
 • Întocmirea registrelor contabile prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • Întocmirea statelor de plată şi calcularea oricăror indemnizaţii sau drepturi salariale ale angajaţilor;
 • Întocmirea şi prezentarea spre aprobare a Consiliului local al orașului , până la data de 31 mai a fiecărui exerciţiu financiar, a conturilor de execuţie ale bugetului local, ale împrumuturilor interne şi externe precum şi ale cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local;
 • Întocmirea şi promovarea către Primar a rapoartelor de specialitate în vederea iniţierii proiectelor de hotărâri din domeniul propriu de activitate; întocmirea întregii documentaţii: proiect de hotărâre, expunere de motive, raport de specialitate privind: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, ca urmare a unor propuneri foarte bine fundamentate ale ordonatorilor de credite; utilizarea fondului de rezervă şi a fondului de rulment; alocarea unor sume pentru acţiuni culturale, religioase şi sportive; contractarea de împrumuturi, etc,
 • Urmărirea, respectarea şi punerea în aplicare a hotărârilor consiliului local privind alocarea unor sume pe diferite destinaţii;
 • Verificarea periodică a evoluţiei încasărilor şi efectuarea plăţilor;
 • Răspunde de aplicarea justă a actelor normative în domeniu;
 • Rezolvarea corespondenţei, comunicare în termenul prevăzut de lege a răspunsurilor la cererile sau sesizările primite spre soluţionare;
 • Angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor pe baza documentelor justificative;
 • Efectuarea deschiderilor de credite (finanţări), atât pentru conturile proprii cât şi pentru conturile unităţilor subordonate, verificarea încadrării acestora în planurile aprobate;
 • Înregistrarea, verificarea şi centralizarea conturilor de execuţie lunare ale fiecărei unităţi subordonate;
 • Crearea unui sistem unitar de prelucrare a datelor care au influenţă asupra bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • Îndrumarea si sprijinirea asociaţiilor de proprietari pentru respectarea de către acestea a prevederilor Legii 230/2007 si a HGR nr. 1588/2007 privind aprobarea Normelor metodologice la Legea nr. 230/2007;

 

 

 • Asigurarea înregistrării cronologice si sistematice în contabilitate a tuturor operaţiunilor patrimoniale în funcţie de natura lor, în mod simultan, în debitul unor conturi si creditul altor conturi, denumite corecturi corespondente;
 • Gestionarea în condiţii de legalitate a resurselor financiare ale bugetului local;
 • Organizarea si conducerea contabilităţii, conform reglementărilor legale;
 • Urmărirea si răspunderea de efectuare a cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare
 • Asigură realizarea tuturor măsurilor necesare pentru actualizarea evidenţei, valorificarea şi buna administrare a domeniului public şi privat
 • Colaborează cu celelalte compartimente pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local
 • persoana responsabila cu atribuții privind organizarea Monitorului Oficial Local, precum și asigurarea publicării oricăror documente, potrivit prevederilor din anexa nr. 1 la Codul Administrativ
 • Indeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului;
 • Întocmirea documentelor de plată în limita creditelor deschise şi a disponibilităţilor aflate în cont;
 • Ridică extrase și documente de la bănci și trezorerie;
 • Participă la întocmirea situaţiilor privind veniturile bugetului general, realizări şi prevederi pentru elaborarea bugetului general, partea de venituri și cheltuieli; conduce registrul de evidență a veniturilor și ține evidența veniturilor bugetului general al orașului ; verificarea periodică a evoluţiei încasărilor;
 • Întocmește și depune declarațiile pentru TVA;
 • Emitere facturi la clienți și urmărirea încasării acestora;
 • Conduce jurnalele de vanzari, respectiv de cumparari;
 • Angajarea şi lichidarea cheltuielilor pe baza documentelor justificative;
 • Îndosariază documentele, împreună cu ceilalţi salariaţi ai compartimentului, la sfârşitul fiecărui an,p entru a fi predate la responsabilul cu arhiva;
 • Eliberează adeverinţe privind salariile angajaților și indemnizațiile;
 • Rezolvarea corespondenţei, comunicare în termenul prevăzut de lege a răspunsurilor la cererile sau sesizările primite spre soluţionare;
 • Ţine evidenţa în registre şi în format electronic, conform legii, a patrimoniului orașului  (domeniul public şi privat, mijloace fixe, obiecte de inventar), Asigură realizarea tuturor măsurilor necesare pentru actualizarea evidenţei, valorificarea şi buna administrare a domeniului public şi privat;
 • Răspunde de aplicarea justă a actelor normative în domeniu;
 • Răspunde în condiţiile legii de păstrarea documentelor, securitatea şi confidenţialitatea datelor şi faptelor cu care intră în contact până la predarea acestora responsabilului cu arhiva pe bază de proces verbal;
 • Întocmeşte rapoarte şi propuneri pentru emiterea dispoziţiilor primarului sau hotărârilor consiliului local
 • Ține evidența investițiilor (contracte, finanțări, deschidere de credite, plăți etc), efectuate de autoritatea administrației publice locale;

 

Art. 45 ATRIBUȚII PRINCIPALE ÎN DOMENIUL IMPOZITE ȘI TAXE

 • Stabilirea, urmărirea veniturilor bugetului local la timp. Îndrumă activitatea de încasare la timp şi vărsarea la buget a veniturilor fiscale şi nefiscale. În cazul constatării abaterilor de la termenele de plată, calculează acolo unde este cazul, majorări de întârziere şi dispune măsuri de executare silită, inclusiv prin întocmirea formelor de retragere din conturile agenţilor economici şi a persoanelor fizice a impozitelor, taxelor şi a altor vărsăminte obligatorii la buget;
 • Recuperare creanţe bugetare, întocmirea de somaţii, înfiinţări popriri, titluri executorii, executare silită a bunurilor mobile şi imobile, alte operaţiuni pentru încasarea creanţelor bugetare;
 • Execută şi verifică în teritoriu, activitatea de urmărire silită a bunurilor şi veniturilor persoanelor fizice, pentru realizarea impozitelor şi taxelor neachitate în termen şi a creanţelor băneşti constatate prin titluri executorii ce intră în competenţa organelor
 • Întocmeşte şi verifică respectarea condiţiilor de înfiinţare a propririlor pe veniturile realizate de debitorii bugetului, de la agenţii economici şi instituţiile publice, urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate de către terţii popriţi şi stabileşte după caz, măsuri pentru executarea acestora.
 • Urmăreşte încasarea veniturilor fiscale şi nefiscale în termen şi stabileşte măsuri de recuperarea debitelor prescrise din culpa organelor de încasare şi prezentarea de propuneri în vederea stabilirii răspunderii materiale, aplicării sancţiunilor disciplinare sau
 • Întocmeşte documentaţiile şi propunerile privind debitorii insolvabili şi dispăruţi, le prezintă spre aprobare conducătorului instituţiei sau dispune să se facă cercetări
 • Verifică, conduce şi înregistrează în rolul financiar. Efectuează corect şi la termen operaţiunile, în evidenţele fiscale, inclusiv electronice, întocmeşte listele de rămăşiţe şi de plusuri şi a contului de debite şi de încasări, a tabelului cu bonificaţii, descărcarea actelor de încasare în roluri
 • Asigură şi răspunde de aplicarea justă a actelor normative în domeniul fiscal, de realizare a planului de încasări şi lichidarea tuturor poziţiilor de
 • Îndrumarea în continuu a muncii personalului din cadrul compartimentului din punct de vedere profesional, în vederea asigurării îndeplinirii de către acestia a sarcinilor ce le revin pe linia urmăririi şi încasării veniturilor
 • Asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislaţia în vigoare
 • Întocmeşte rapoarte şi propuneri pentru emiterea dispoziţiilor primarului sau hotărârilor consiliului local cu privire la impozite şi taxe
 • Preia de la contribuabili (persoane fizice şi juridice) declaraţiile de impunere , efectuează înregistrarea acestora precum şi ţinerea acestor evidenţe;
 • Calculează impozitele şi taxele locale conform declaraţiilor de impunere a contribuabililor, precum şi majorările aferente dacă este cazul; asigurarea controlului fiscal in materie de creante ale bugetului local, având ca scop verificarea realităţii, legalităţii şi sincerităţii declaraţiilor, verificarea corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii conform legii a obligaţiilor fiscale de către contribuabili.
 • Eliberează certificatele de valoare impozabile, şi alte certificate şi adeverinţe solicitate de contribuabili.
 • Întocmeşte procesele verbale de stabilire a taxei asupra mijloacelor de transport, actele necesare pentru transcrieri şi
 • Întocmeşte situaţiile privind veniturile bugetului local, realizări şi prevederi pentru elaborarea bugetului local, partea de
 • La sfarşitul fiecărui an întocmeşte lista restanţelor şi calculează majorările
 • Soluționarea stingerii creanţelor bugetare provenite din impozite, taxe, chirii, redevenţe, contribuţii, amenzi şi alte venituri ale bugetului local precum şi a accesoriilor acestora, respectiv dobânzi, penalităţi de întârziere, cheltuieli de executare silită ori alte cheltuieli ocazionate de procedura de încasare a acestora de la persoanele fizice şi juridice, asigurând inclusiv instituirea sechestrului şi valorificarea bunurilor mobile si imobile;
 • Întocmirea referatelor pentru cazurile de scutire, eşalonare, amânare pentru obligaţiile bugetare provenind din impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv majorări de întârziere aferente acestora, la cererea temeinic justificată a debitorilor;
 • Urmăreşte rezolvarea corespondenţei privind impozitele şi taxele, comunicarea în termenul prevăzut de lege a răspunsurilor la cererile sau sesizările primite spre soluţionare.
 • Asigură redactarea, încheierea şi urmărirea contractelor de închiriere cu persoane fizice sau juridice, contracte de
 • Aplicarea de amenzi contravenţionale pentru situaţiile în care se încalcă prevederile legale în materie de venituri ale bugetului local, în condiţiile
 • Face propuneri privind îmbunătățirea activității de evidență plătitori persoane juridice;
 • Exercită activitatea de control fiscal;
 • Creează rapoarte, documente, situații, studii, evaluări referitoare la activitatea specifică compartimentului său.
 • Îndeplinește alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului;
 • Înscrie în extrasul de rol debite din lista de rămăşiţe, debitele provizorii şi definitive pe perioada curentă şi încasările în numerar pe baza chitanţelor şi prin cont pe baza extraselor de cont;
 • Preia în evidenţă sarcinile anuale şi lunare de încasări la bugetul local şi asigură realizarea acestora;
 • Confirmă pe titlurile executorii transmise la comună pentru încasare (procese verbale de amendare, hotărâri judecătoreşti etc) că debitorii au domiciliul în comună, menţionând numărul de rol;
 • Asigură integritatea mijloacelor băneşti pe care conform reglementărilor legale le gestionează
 • Încasează impozitele şi taxele locale stabilite prin hotărârea Consiliului Local şi orice alte impozite şi taxe prevăzute de actele normative în vigoare;
 • Întocmeşte zilnic borderourile desfăşurătoare, registrul de casă şi predă consilierului din cadrul compartimentului contabilitate un exemplar împreună cu actele justificative;
 • Predă în vederea depunerii la trezorerie a încasărilor la termenele prevăzute de regulamentul operaţiunilor de casă, vărsarea făcându-se în conturile stabilite în funcţie de natura veniturilor bugetare încasate;
 • Respectarea ordinii legale de încasare a impozitelor, taxelor şi majorărilor de întârziere, precum şi a altor sume încredinţate spre încasare;
 • Preia declaraţiile de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubritate, urmând a fi operate în registrul electronic de evidenţă a taxelor şi impozitelor locale, împreună cu inspectorul din cadrul compartimentului;
 • Înmânează înştiinţările de plată, sub luare de dovadă pentru sumele debitate în rolul contribuabililor şi urmăreşte plata la termenele legale, asigură restituirea dovezilor de
 • Urmăreşte şi depistează activităţi nedeclarate pentru a atrage noi surse de venituri la bugetul local;
 • Confruntă ori de câte ori este nevoie situaţia debitelor şi încasărilor din anul financiar respectiv;
 • Participă la impunerea ce se realizează până la 31.01. a anului fiscal;
 • Urmăreşte creanţele bugetare de toate tipurile şi face încasarea lor;
 • Răspunde de încasarea tuturor impozitelor şi taxelor din satele componente ale orașului Broșteniprin toate mijloacele legale inclusiv deplasarea în teren ori de câte ori este nevoie;
 • Ţinerea evidenţei şi urmărirea modului în care se achită impozitul pe terenul agricol;
 • Întocmirea matricolei pentru impozitele şi taxele locale pentru persoanele fizice şi juridice, preluarea şi modificarea declaraţiilor de impunere, completarea dosarelor cu modificările aduse;
 • Face propuneri privind îmbunătățirea activității de evidență plătitori persoane fizice;
 • Soluţionarea stingerii creanţelor bugetare provenite din impozite, taxe, chirii, redevenţe, contribuţii, amenzi şi alte venituri ale bugetului local precum şi a accesoriilor acestora, respectiv dobânzi, penalităţi de întârziere, cheltuieli de executare silită ori alte cheltuieli ocazionate de procedura de încasare a acestora de la persoanele fizice sau
 • Recuperare creanţe bugetare, întocmirea de somaţii, înfiinţări popriri, titluri executorii, executare silită a bunurilor mobile şi imobile, alte operaţiuni pentru încasarea creanţelor bugetare, în colaborare cu ceilalţi angajaţi ai compartimentului;
 • Asigurarea controlului fiscal în materie de creanţe ale bugetului local, având ca scop verificarea realităţii, legalităţii şi sincerităţii declaraţiilor, verificarea corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii conform legii a obligaţiilor fiscale de către contribuabili;
 • Participă la întocmirea situaţiilor privind veniturile bugetului local, realizări şi prevederi pentru elaborarea bugetului local, partea de venituri şi la întocmirea listei restanţelor;
 • Contribuie la întocmirea referatelor pentru cazurile de scutire, eşalonare, amânare pentru obligaţiile bugetare provenind din impozite şi taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv majorări de întârziere aferente acestora, la cererea temeinic justificată a debitorilor;
 • Arhivarea documentelor din domeniul de activitate la sfârşitul fiecărui an calendaristic pentru a fi predate la responsabilul cu arhiva;
 • Eliberează certificatele de valoare impozabile, şi alte adeverinţe şi certificate solicitate de contribuabili;
 • Rezolvarea corespondenţei, comunicare în termenul prevăzut de lege a răspunsurilor la cererile sau sesizările primite spre soluţionare;
 • Creează rapoarte, documente, situații, studii, evaluări referitoare la activitatea specifică compartimentului său.
 • Întocmeşte rapoarte şi propuneri pentru emiterea dispoziţiilor primarului sau hotărârilor consiliului local cu privire la impozite şi taxe ;
 • Răspunde de aplicarea justă a actelor normative în domeniu;
 • Indeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului;

 • BIROUL PROGRAME, ACHIZITII PUBLICE, RESURSE UMANE SI ADMINISTRATIV

Art.   46. (1) este subordonat primarului  orașului și  are în componență 7 posturi, 4 funcții publice din care 1 de conducere și 3 funcții contractuale de execuție respectiv:

 • şef birou I
 • inspector clasa I, grad professional debutant
 • consilier achizitii publice clasa I, grad professional asistent
 • consilier achizitii publice clasa I,grad professional asistent
 • paznic, treapta profesională II
 • sofer, treapta profesională II,
 • guard, treapta profesională II

(2) Activitatea personalului angajat din cadrul biroului constă pentru funcțiile publice în principal realizarea activităților specifice în domeniul  achizitii publice, gestiunea resurselor  umane și accesare și implementare programe și surse de finanțare pentru dezvoltarea localității, iar pentru personalul contractual din cadrul biroului constă in realizarea activităților administrative specifice.

          (3) Atribuții  principale domeniul  achizitii publice, gestiunea resurselor  umane și accesare și implementare programe și surse de finanțare:

 • întocmirea şi fundamentarea sub îndrumarea primarului a listelor de lucrări de investiţii in proiectul de buget anual si a programului anual de achiziţii publice;
 • planificarea lucrărilor de investiţii aprobate pentru finanţare în bugetele anuale;
 • asigurarea urmăririi execuţiei lucrarilor de investiţii, prin inspectori de santier, consultanți etc conform legislaţiei in vigoare.
 • verificarea împreună cu viceprimarul, biroul financiar contabil, și compartimentul urbanism în vederea recepţionării lucrărilor şi serviciilor contractate, a situaţiilor de lucrări, şi efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor şi recepţiei finale după expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor la obiectivele de investiţii.
 • urmărirea şi asigurarea decontărilor lucrărilor şi serviciilor executate, conform contractelor în derulare.
 • asigurarea realizării în bune condiţii a relaţiilor şi obligaţiilor cei revin autorităţii în derularea investiţiilor finanţate prin programele de finanţare naţionale guvernamentale şi internaţionale (fonduri europene);
 • colaborarea cu compartimentele şi structurile de specialitate în elaborarea de programe şi strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung, promovarea şi derularea de proiecte finanţate din diferite fonduri nerambursabile, asigurarea documentaţiilor tehnice şi a procedurilor pentru derularea şi implementarea unor lucrări de investiţii.
 • Colaborează cu biroul financiar contabil în vederea înregistrării în contabilitate şi patrimoniu a obiectivelor de investiţii finalizate;
 • intocmirea programului anual al procedurilor de achiziţie publică, pe baza propunerilor şi referatelor întocmite de birourile şi compartimentele instituţiei, în funcţie de gradul de necesitate;
 • elaborarea sau coordonarea documentaţiilor de atribuire pentru aplicarea procedurilor de achiziţiei publică (licitaţie deschisă, cerere de ofertă etc)
 • colaborează împreună cu viceprimarul şi compartimentele de specialitate în vederea estimării valorii contractelor de achiziţii în vederea fundamentării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru fiecare an bugetar;
 • organizează impreuna cu consultanți in domeniu derularea și finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de servicii, bunuri și lucrări ;
 • asigură publicitatea procedurilor de achiziție publică prin intermediul SICAP;
 • asigura programarea etapelor desfășurării procedurilor de achiziție publică;
 • eleborează și întocmește răspunsurile la contestații formulate în cadrul procedurilor de achiziție publică de contestatori depuse la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor ;
 • informează ofertanții participanți la procedurile de achiziție publica cu privire la rezultatul procedurii.
 • constituirea și pastrarea dosarului achiziției publice pentru procedurile de achiziție;
 • Colaborează cu biroul financiar contabil, compartimentul juridic în vederea întocmirii contractelor de achiziție publică rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziție publică;
 • asigurarea colaborării cu A.N.A.P , C.N.S.C. Ministerul de finanște în conformitate cu prevederile legale în viguare privind atribuirea contractelor de achiziție publică;
 • elaboreaza raportul privind contractele atribuite în anul anterior ;
 • ține evidența responsabililor de achiziție pe obictive ;
 • elaborează și implementează politici, programe și proiecte ce vizează dezvoltarea durabilă a localității;
 • culegerea de date, eleborarea de documente cu privire la dezvoltarea economică a orașului Broșteni, determinarea indicatorilor, obiectivelor si strategiilor în vederea accesarii programelor de finanțare .
 • monitorizarea și identificarea surselor de finanțare din programele naționale și europene pentru proiectele în care Orașul Broșteni este eligibil
 • inițierea de actiuni și programe, respectiv asigurarea de informații , consiliere, monitorizare pentru atragerea și stimularea investitorilor,
 • asigurarea colaborării cu instituțiile și ministerele abilitate în gestionarea și finanțarea programelor și proiectelor
 • inițierea și dezvoltarea relațiilor de parteneriat și cooperare internațională cu asociații și instituții sau orașe din Europa .
 • inițierea și organizarea unor acțiuni de promovare a imaginii localității în țară și străinătate
 • consilierea etică și monitorizarea respecării normelor de conduită a personalului din subordine
 • împreună cu secretarul localității întocmește planul anual de ocupare a funcțiilor publice
 • întocmește documentația necesară obținerii avizelor de la instituțiile abilitate, respectiv ANFP și Ministerul Dezvoltării și Administrației în vederea recrutării sau promovării personalului atât a fncționarilor publici si personalului contractual
 • asigură împreună cu secretarul orașului organizarea și desfășurarea concursurilor de recrutare și recrutare a funcțiilor publice vacante precum și a funcțiilor contractuale, prin publicitatea organizării concursurilor, constituirea comisiilor de concurs
 • opereaza în registrul salariațiilor REVISAL , modificările survenite cu privire la raporturile de serviciu a personalului instituției
 • întocmește contractele de muncă a personalului contractual și păstrează evidența ecestora
 • întocmește sub îndrumarea primarului modificările privind organigrama și statul de funcții al personalului din aparatul de specialitate al acestuia
 • asigură colaboarea în vederea organizării concursurilor de ocupare a funcțiilor publice cu Agenția Natioanala a Functionarilor Publici
 • asigură și colaborează împreuna cu secretarul orașului în vederea acualizării dosarelor personalului angajat
 • întocmește planul de perfecționare al funcționarilor publici
 • întocmește rapoarte de evaluare a personalului din subordine
 • întocmește documentația necesară și colaborează cu secretarul orașului și celelalte compartimente în vederea emiterii unor dispoziții de primar sau hotărâri ale Consiliului Local, ce privesc domeniul de specialitate al biroului
 • rezolvarea competentă și la termen a lucrărilor și corespondenței repartizată
 • Pastrarea secretului de serviciu, dacă prin natura atribuțiilor are acces la asemenea date și informații

(4) Atribuții  principale:  guard,  scopul principal al postului: realizarea activității de ingrijire și curățenie la sediul primăriei orașului Broșteni și clădiri aparținând Consiliului Local Broșteni.

 • Asigură curăţenia şi întreţinerea spaţiilor primariei (birouri, holuri, sala de sedinta CL, Casa de cultura, Biblioteca, Arhiva) si zona aferenta (spatii verzi, trotuar) ori de cate ori este nevoie (cel putin o data pe zi) pentru a indeparta urmele de noroiul depus ca urmare a intemperiilor;
 • sa stearga praful si panzele de paianjen din cladirea primariei (birouri, holuri, sala de sedinta CL, Casa de cultura, Biblioteca, Arhiva) ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului;
 • sa spele geamurile imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului;
 • sa manifeste grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;
 • sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul la aprinderea focului in sobe și centrala termică.
 • conform art.23 lit. b, c, f, din OG 60/1997, angajatul trebuie sa utilizeze, potrivit instructiunilor de utilizare a substantele periculoase, instalatiilor, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru;
 • sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora.
 • Sa aduca la cunostinta de indata conducatorului de unitate accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati.
 • Sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale.
 • Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti.
 • sa informeze de indata conducatorul unitatii iar in lipsa acestuia pe inlocuitorul lui despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut
 • sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept.

(5) Atribuții  principale:  paznic scopul principal al postului asigură paza și respectă programul de pază la sediul Primăriei orașului Broșteni și a împrejurimilor accesteia,

 • Interzice intrarea pe timp de noapte a persoanelor străine în incinta unității.
 • Nu consumă băuturi alcoolice
 • Răspunde la orice apel al telefonului fix și transmite datele primite șefilor ierarhic superioari,
 • În caz de incediu ia primele măsuri și anunță pompierii și șefii ierarhic superiori,
 • Răspunde material de deteriorarea bunurilor inventariate, pe timpul serviciului său,
 • Face rondul periodic în timpul serviciului de noapte,
 • Îndeplinește orice alte atribuții de serviciu legate de competența sa, date de primarul și veceprimarul orașului.

(6)Atribuții  principale:  șofer I:

 • sa respecte prevederile OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si ale HGR nr.85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002,
 • respectarea normelor SSM și PSI
 • sa se asigure de buna functionare si intretinere a autovehicolelor aflate in dotare,
 • respectarea programului de lucru si folosirea integrala a timpului de lucru pentru indeplinirea atributiilor de serviciu,
 • sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi in timpul serviciului,
 • sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunta in prealabil conducerea primariei despre aceasta,
 • sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici superiori, cu exceptia celor vadit nelegale si sa fie respectuos in raporturile de serviciu,
 • indeplineste orice alte sarcini legale date in competenta sa de catre primar,viceprimar si secretar.
 • conduce utilajele din doatarea primăriei orașului ori de câte ori este nevoie. ex. buldoexavator, tractor, autoturism
 • intervine ori de câte ori este nevoie pentru rezolvarea problemelor în urma intemperiilor naturii, situații de urgență, etc

 

 • COMPARTIMENTUL AUDIT

Art.   47  (1) COMPARTIMENTUL AUDIT  este subordonat primarului  orașului și  are în componență 2 posturi, 2 funcții publice de execuție respectiv:

 

 • auditor, clasa I, grad profesional principal
 • auditor, clasa I, grad professional asistent

 

(2) Compartimentul audit  își desfășoară activitatea în conformitate cu principiile bugetare și cu prevederile legislației specifice administrației publice locale și finanțelor publice locale și  asigurară consiliere primarului orașului Broșteni pentru buna administrare a veniturilor și a cheltuielilor publice,

(3) Atribuții principale ale compartimentului:

 • elaborează planul de audit strategic (multianual), al instituţiei
 • elaborează proiectul planului anual de audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni şi îl înaintează spre aprobare primarului, în funcţie de misiunile solicitate;
 • întocmeşte referatul de justificare, ce prezintă modul în care au fost selectate misiunile de audit public intern cuprinse în plan;
 • actualizează planul de audit public intern în funcţie de evenimentele legislative şi organizatorice sau la solicitarea expresă a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului ori a Camerei de Conturi;
 • exercită misiuni de audit public intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate , cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice locale şi la gestionarea patrimoniului oraşului (concesionări, închirieri, dări în folosință sau în administrare, vânzări etc.) având ca principalele domenii supuse auditului public intern următoarele:
  • procesul bugetar privitor la evaluarea sistemului de control intern corespunzător formării, administrării, angajării şi utilizării fondurilor publice locale;
  • modul de desfăşurare a serviciilor publice de asistenţă socială;
  • modul de desfăşurare a celorlalte servicii publice de interes local, cum ar fi: eliberarea autorizaţiilor, servicii publice de educaţie, culturale sau privind gradul de asigurare al serviciilor de utilitate publică;
  • achiziții publice – evaluarea sistemului de control intern aferent activităţii de achiziţii publice din cadrul instituţiei publice locale;
  • resurse umane – salarizare – aspecte de management al resurselor umane, menţinerea si dezvoltarea celor mai adecvate modalităţi de asigurare cu personal competent, respectarea regulilor sistemului de recrutare şi salarizare, evaluarea personalului;
  • administrarea, gestionarea și utilizarea fondurilor naţionale şi europene.
  • sistemul informatic/activitatea privind tehnologia informațiilor – politica managerială privind achiziționarea de tehnică de calcul și aplicații informatice adecvate specificului instituției publice locale, pârghiile de control implementate la nivelul structurii privind tehnologia informațiilor referitoare la sistemele de securitate a datelor și a informațiilor;
 • efectuează activităţi de audit public intern, pentru a evalua sistemul de management financiar şi de control este  conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 • în cadrul misiunii de audit public intern, auditorul intern realizează următoarele acțiuni:
  • colectează şi prelucrează informaţiile cu caracter general despre structura auditată, în vederea pregătirii misiunii de audit public intern;
  • identifică obiectivele misiunii de audit și efectuează analiza riscurilor asociate acestora în vedere ierarhizării operațiunilor ce urmează a fi auditate;
  • realizează testări pentru producerea dovezilor de audit public intern, în baza cărora formulează constatări, concluzii şi recomandări;
  • întocmeşte formularele constatărilor de audit public intern în cazul identificării unor disfuncţii/iregularităţi;
  • întocmeşte dosarele de audit public intern şi le păstrează/arhivează în mod corespunzător şi elaborează un proiect de raport de audit public intern la sfârşitul fiecărei misiuni de audit şi îl transmite structurii auditate şi primarului.
  • analizează punctele de vedere transmise de structura auditată şi organizează reuniunea de conciliere;
  • transmite raportul de audit public intern finalizat comunei/structurii auditate, pentru analiză şi avizare;
  • urmăreşte şi verifică recomandările formulate în raportul de audit public intern pentru implementare în termenele stabilite;
  • raportează primarului constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile sale de audit public intern;
 • informează Ministerul Finanțelor Publice, respectiv Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului despre recomandările neînsuşite de către ordonatorul principal de credite, împreună cu documentaţia de susţinere.
 • elaborează raportul anual de audit public intern al activităţii desfăşurate, cuprinzând principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit şi le transmite primarului, iar pentru informare Camerei de Conturi şi Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului.
 • înştiinţează în termen de trei zile lucrătoare primarul în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, în scopul continuării investigaţiei şi stabilirii măsurilor concrete de intrare în legalitate sau, după caz, de recuperare a prejudiciului creat;
 • respectă etapele, procedurile şi întocmeşte toate documentele prevăzute de Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 • 12 elaborează Carta auditului public intern şi respectă prevederile Codului privind conduita etică a auditorului intern;
 • elaborează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele activităţii de audit public intern.
  • COMPARTIMETUL STARE CIVILA

Art. 48  (1) COMPARTIMETUL STARE CIVILA  este subordonat secretarului general al   orașului și  are în componență 2 posturi, 2 funcții publice de execuție respectiv:

 • Inspector, clasa I, grad profesional asistent
 • Referent, clasa III, grad profesional superior

           (2) Scopul principal al compartimentului este: realizarea activitatii de stare civila la nivelul orasului   Brosteni conform prevederilor legislației în domeniu in domeniu

 

          (3) Atribuții principale ale personalului din cadrul compartimentului stare civilă:

 • Ofiter de stare civilă;
 • întocmeşte, potrivit legii, acte de naştere şi de căsătorie, în dublu exemplar, şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate;
 • răspunde de gestiunea certificatelor şi extraselor multilingve de naştere şi de căsătorie;
 • înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare, pentru actele de stare civilă întocmite, şi trimite în termen de maxim 10 zile comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă – exemplarul I sau, după caz, exemplarul II;
 • eliberează gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial după acte de naştere şi căsătorie, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr, 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 • eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea actelor de naştere şi de căsătorie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă;
 • trimite structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români;
 • întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică sau a municipiului Bucureşti;
 • atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează şi le arhivează în condiţii de deplină securitate;
 • reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse – parţial sau total prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare şi aplicarea sigiliului şi parafei;
 • primeşte şi soluţionează cererile privind divorţul pe cale administrativă
 • primeşte cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de naştere şi căsătorie procurate din străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în vederea avizării prealabile de către S.P.C.J.E.P. în coordonarea cărora se află;
 • primeşte cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmesc documentaţia şi referatul prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.;
 • înaintează S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de naştere şi căsătorie, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din registrul de stare civilă – exemplarul I;
 • sesizează imediat S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special.
 • înscriu în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;
 • transmite lunar la DJEP Suceava, în prima zi lucrătoare a următoarei luni situaţia indicatorilor specifici, potrivit anexelor 1-4;
 • întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de de deces, în dublu exemplar, şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate;
 • răspunde de gestiunea certificatelor şi extraselor multilingve de deces;
 • înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare, pentru actele de deces întocmite şi trimite în termen de maxim 10 zile comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă
 • exemplarul I sau, după caz, exemplarul II; operează menţiunile primite de la alte primării şi transmite, după caz, comunicările la exemplarul I sau II;
 • eliberează gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de deces, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr, 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 • eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea actelor de deces, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă;
 • trimite actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de ultimul loc de domiciliu;
 • trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10;
 • întocmeşte buletine statistice de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică sau a municipiului Bucureşti;
 • dispun măsurile necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în condiţii care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură spaţiul necesar destinat desfăşurării activităţii de stare civilă;
 • propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică anual structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;
 • primeşte cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate în motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, S.P.C.L.E.P. la care este arondată unitatea administrativ-teritorială;
 • primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;
 • primeşte cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de deces procurate din străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în vederea avizării prealabile de către S.P.C.J.E.P. în coordonarea cărora se află;
 • primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmesc documentaţia şi referatul cu propunere de aprobare sau respingere şi le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unităţii administrativ-teritoriale competente;
 • înaintează S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de deces, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din registrul de stare civilă – exemplarul I;
 • efectuează verificări şi întocmesc referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariţiei şi a morţii unei persoane, precum şi înregistrarea tardivă a naşterii;
 • întocmeşte situaţiile statistice solicitate periodic de D.J.E.P. Suceava, cu excepţia anexelor lunare 1-4;
 • soluţionează corespondenţa ordinară înregistrată la nivelul compartimentului

 

 

 

3.5.COMPARTIMENTUL JURIDIC, REGISTRU AGRICOL si ARHIVA

Art. 49. (1) Compartimentul juridic registrul agricol și arhivă, este în subordinea  secretarului general al orașului , și are în structură 5 posturi , funcții publice de execuție, după cum urmează:

 • Consilier juridic clasa I, grad profesional asistent;
 • Inspector, clasa I, grad profesional, asistent;
 • Inspector, clasa I, grad profesional, debutant;
 • Consilier, clasa, I, grad profesional superior;

 

 • Scopul principal al compartimentului este in domeniul juridic de consiliere, asistare si reprezentare juridica la  UAT Orașul Broșteni, în domeniul registru agricol de efectuare a operaţiunilor la  registrul agricol,  punerea în executare a legilor si a celorlalte acte normative din domeniul activității Registrului agricol și arhivă  ce are ca obiect de activitate organizarea, ordonarea şi păstrarea tuturor documentelor intrate în depozitul de arhivã ;

(3)   Atribuții pincipale ale compartimentului in domeniul juridic:

 • raspunde de consultanta, asistenta si reprezentarea institutiei, apărarea drepturilor si intereselor legitime ale acesteia in raporturile cu alte autoritati, institutii de orice natura, precum si cu orice persoana juridica sau fizica, romana sau straina, in cauzele repartizate ;
 • organizează dosarele repartizate si tine evidentele acestora
 • pledeaza cu demnitate si competenta in fata instantei prevalandu-se de toate drepturile procedurale pentru apararea institutiei ;
 • formuleaza in termen intampinari,note scrise,concluzii,ridica exceptii pentru buna aparare a institutiei pe care o reprezinta ;
 • raspunde de efectuarea in termen a cailor ordinare si extraordinare de atac si inaintarea lor instantelor competente ;
 • tine evidenta proceselor si litigiilor in care unitatea este parte,repartizate de conducatorul unitatii si urmareste obtinerea titlurilor executiorii pentru creantele unitatii,in aceste dosare ;
 • urmareste valorificarea hotararilor definitive si irevocabile obtinute in dosarele in care a asigurat reprezentarea ;
 • intocmirea trimestriala a rapoartelor de analiza privind cauzele solutionarii nefavorabile a unor dosare ;
 • tine evidenta taxelor de timbru achitate si a timbrelor judiciare aplicate ;
 • intocmeste raportari ierarhice trimestriale catre secretarul orasului privind dosarele de instanta aflate pe rol , in care asigura reprezentarea ;
 • intocmeste proceduri operationale formalizate pentru principalele activitati desfasurate;
 • comunica organelor de executare silita titlurile executorii primite ;
 • participa la formarea obiectiunilor precontractuale daca se pun in discutie probleme de drept ;
 • solutioneaza petitiile din partea tertelor persoane si din partea diferitelor servicii si birouri,raspunzand in termen legal si exprimandu-si punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate ;
 • isi exprima punctul de vedere in scris (referate) privind neexercitarea cailor de atac ;
 • promoveaza cereri de chemare in judecata (desfiintari de constructii,acituni in pretentii,anulare acte administrative etc.)din dispozitia conducerii Primariei.
 • face cereri de interventii in dosarele aflate pe rol si in care orasul justifica un interes ;
 • raspunde de pregatirea cauzelor inaintea termenelor de judecata,intocmind in acest sens,dupa caz,probatoriu,interogatoriu,concluzii scrise,obiectiuni la raportul de expertiza ;
 • asigura asistenta juridica departamentelor si serviciilor institutiei la audientele desfasurate in cadrul Primariei Brosteni precum si persoanelor fizice si juridice care se prezinta la audiente , in limitele competentelor legale pentru problemele legate de activitatea autoritatii publice locale ;
 • raspunde de asistenta,consultanta si reprezentarea juridica in fata instantelor de judecata de toate nivelurile;
 • redactarea de acte juridice, atestarea identitatii partilor,a consimtamantului,a continutului si a datei actelor incheiate, care privesc orasul Brosteni,
 • avizeaza la cererea conducerii orice alte acte cu caracter juridic ;
 • raspunde de rezolvarea in termen a corespondentei ce i-a fost distribuita ;
 • raspunde de salvarea datelor in format electronic, arhivarea acestora, protectia datelor, documentelor si dosarelor de instanta ;
 • stabileste si formalizeaza procedurile interne ;
 • asigura arhivarea ritmica a dosarelor de instanta solutionate a documentelor ,corespondenteisolutionate ;
 • verifica si avizeaza actele cu caracter juridic si administrativ primite ;
 • verifica si avizeaza proiectele de contracte intocmite de serviciile functionale si de specialitate ;
 • semneaza la solicitarea conducerii,in cadrul reprezentarii documentele cu caracter juridic emanate de aceasta ;
 • asigurarea secretului de serviciu si al documentelor ;
 • fundamenteaza propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare asigurarii functionalitatii departamentului si realizarii atributiilor acestuia ;
 • pastreaza secretul de serviciu si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostinta in exercitarea functiei;
 • raspunde disciplinar, contraventional, material, civil sau penal dupa caz, pentru incalcarea indatoririlor de serviciu;
 • consilierul juridic este membru in comisile de fond funciar, precum și in comisiile in care este desemnat de primar sau consiliul local;
 • Raspunde de evidența contractelor de inchiriere a terenurilor din domeniul public și privat al orasului.
 • respecta normele de conduită și etică a functionarilor publice;

(4)   Atribuții pincipale ale compartimentului in domeniul registrul agricol:

 • Intocmește și conduce la zi registru agricol, pe suport de hârtie şi în format electronic, pregătire date pentru inscrierea în centralizatorul agricol; centralizează semestrial datele din registrul agricol
 • Eliberează adeverinţe și certificate ce rezultă din registru agricol;
 • Intocmirea de situaţii statistice privind registrul agricol;
 • implementarea/gestionarea programului electronic al registrului agricol și propune măsuri de îmbunătățire a funcționalității acestuia;
 • Eliberează atestatele de producător și carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol, conform legii;
 • Este persoană responsabilă la nivelul Primăriei orașului , în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, respectiv a Ordinului MADR nr. 1846/2014 referitor la punerea în aplicare a prevederilor art.5 alin.1 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol; persoana responsabila la nivelul unității administrativ- teritoriale a  orașului Broșteni cu înființarea, organizarea și gestionarea registrului pentru evidența, pe suport de hârtie și pe suport electronic , a atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, în condițiile actelor normative care reflementează acest aspect; face verificările prevăzute la art. 3 alin.3 din Legea nr. 145/2014, atât pe baza datelor din registrul agricol, cât și în teren, la fermele/gospodăriile agricole deținute de solicitanți, împreună cu alte persoane desemnate prin dispoziția
 • Eliberarea biletelor de adeverire a proprietăţii animalelor pentru valorificarea pe piaţa liberă şi abatoare a animalelor din producţie proprie;
 • Înregistrarea în Registrul agricol al terenurilor vândute, donate şi schimburile de teren dovedite prin acte încheiate în formă autentică/conform prevederilor legale in vigoare;
 • Verificarea prin sondaj a corectitudinii datelor declarate de către contribuabili în Registrul agricol;
 • Verifică în teren reclamaţiile şi sesizările privind registrul agricol;
 • Prezintă în ședințele consiliului local informări cu privire la stadiul de completare și ținerea la zi a evidenței registrelor agricole;
 • Asigură securitatea registrelor agricole, numerotarea, parafarea și sigilarea și înregistrarea acestora în registrul de intrare-ieșire general/registrul unic de evidență;
 • Verificarea şi înregistrarea contractelor de arendare în registrul special conform prevederilor legii ;
 • Sprijinirea acţiunilor sanitar veterinare pe teritoriul  orașului;
 • Arhivarea documentelor create în cadrul compartimentului, conform nomenclatorului arhivistic aprobat;
 • Întocmirea rapoartelor de specialitate la proiectele de hotărâri în domeniile de activitate ale compartimentului, în vederea promovării lor în Consiliul local
 • Întocmirea rapoartelor de specialitate la dispozițiile primarului în domeniile de activitate ale compartimentului;
 • intocmirea si actualizarea evidenţei crescătorilor de animale de pe teritoriul orașului  ;
 • Urmărește primirea prognozelor pentru atacuri de boli și dăunătoori la culturile de câmp, a cazurilor de boală la animale și propune primarului luarea de măsuri corespunzătoare pentru avertizarea și ocrotirea populației;
 • Colaborează cu Biroul financiar contabil, impozite si taxe astfel încât orice operare făcută în registrul agricol să fie transmisă, în scris, compartimentului impozite si taxe;
 • Popularizează legislația privind registrul agricol;
 • Participă la întocmirea de lucrări, situații, privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli;
 • Prezintă primarului si secretarului general, în orice moment, următoarele situații:
 • însușește permanent dispozițiile legale din domeniul de activitate și răspunde în acest sens ;
 • Gestionarea, implementarea și aplicarea prevederilor Legii nr. 17/07.03.2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinații agricole și înființarea Agenției Domeniilor Statului.
 • Răspunde de aplicarea justă a actelor normative în domeniu;
 • Rezolvarea corespondenţei, comunicare în termenul prevăzut de lege a răspunsurilor la cererile sau sesizările primite spre soluţionare;
 • Indeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului;
 • Intocmeste situaţii statistice privind registrul agricol, creează rapoarte, documente , situații, studii, evaluări referitoare la activitatea specifică compartimentului său;
 • Gestionează programul electronic al registrului agricol și propune măsuri de îmbunătățire a funcționalității acestuia;
 • Efectuează cu spijinul medicului veterinar zonal sondajele privind efectivele de animale și producțiile animaliere;
 • Sprijină organele sanitar-veterinare în organizarea acțiunilor de prevenire și combatere a epizootiilor;
 • Efectuează în baza de date modificările intervenite în cursul anului, privind evoluția efectivelor de animale (vânzări, cumpărări, produși vii obținuți, alte intrări sau ieșiri);
 • Întocmește referate, informări, constatări privind folosirea rațională a pășunii comunale, a pajișților aflate în proprietatea publică/privată a orașului ;
 • Ține evidența suprafețelor agricole care se află în proprietatea orașului /administrarea consiliului local (pășuni comunale, terenuri arabile, terenuri concesionate, terenuri închiriate, terenuri neagricole etc.) propunând modul de exploatare a acestora;
 • Participă la lucrări privind recensământul agricol și al populației;
 • Acordă sprijin de specialitate producătorilor agricoli;
 • Participă la verificarea în teren a cererilor persoanelor privind eliberarea atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, conform legii;
 • Verifică în teren reclamaţiile şi sesizările privind registrul agricol;
 • Răspunde de aplicarea justă a actelor normative în domeniu;
 • Rezolvarea corespondenţei, comunicare în termenul prevăzut de lege a răspunsurilor la cererile sau sesizările primite spre soluţionare;
 • Sprijină activitatea de înregistrare sistematică a imobilelor din intravilanul și extravilanul localității Broșteni, derulată prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, în baza Legii nr. 7/1996-Legea cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

(5)   Atribuții pincipale ale compartimentului in domeniul arhiva:

 • are ca obiect de activitate organizarea, ordonarea şi păstrarea tuturor documentelor intrate în depozitul de arhivã şi îndeplineşte urmãtoarele atribuţii specifice:
  elibereaza copii de pe documentele din depozit (arhivã);
 • verifică statele de salarii şi dosarele de personal în vederea întocmirii referatelor şi adeverinţelor pentru stabilirea vechimii în muncă şi copii de pe documente;
  la solicitare, eliberează copii de pe documentele aflate în arhiva primãriei (avize, autorizaţii de vânzare, înstrainare, partaje, acorduri unice, autorizaţii de construcţii, planuri, certificate de urbanism, hotãrâri ale Consiliul Local şi dispoziţii  ale Primarului, împreunã cu documentaţia aferentă, etc.);
 • asigură punerea la dispoziţie a documentelor spre consultare, ori de câte ori se solicită, tuturor compartimentelor din aparatul de specialitate, pe baza de semnatură;
 • răspunde la corespondenţă cu autorităţile administraţiei publice privitoare la sesizări ale unor petenţi, persoane fizice şi juridice cu privire la autenticitatea unor documente din arhivă;
 • asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă pe baza registrul de evidenţă curentă;
 • verifică integritatea documentelor împrumutate după restituire;
 • reactualizează, ori de căte ori este necesar Nomenclatorul Arhivistic al Primãriei;
 • organizează evidenţa materialelor documentare întocmind instrumentele de evidenţă  prevazute de instrucţiunile menţionate supraveghează folosirea instrumentelor de evidenţă şi se ingrijeşte de conservarea în bune condiţii a acelor instrumente;
 • asigură secretariatul comisiei de selecţionare a documentelor în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate;
 • pregateşte lucrările pentru Comisia de expertiză în vederea expertizei valorii  materialelor documentare, pentru selecţionarea şi păstrarea în continuare în bune condiţii a celor de interes ştiinţific şi eliminarea celor a căror valoare practică a expirat;
 • organizează depozitul de arhivă dupa criterii prealabil stabilite;
  informează conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzatoare de păstrare şi conservare a arhivei;
 • pune la dispoziţia Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate  cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de  la  creatori;
 • comunică în scris în termen de 30 de zile Arhivelor Nationale înfiinţarea reorganizarea sau oricare alte modificari survenite în activitatea instituţiei cu implicaţii asupra Compartimentului Arhivă;
 • înregistrează neconformităţile cu sprijinul responsabilului cu managementul calităţii  şi urmareşte soluţionarea acestora;
 • initiază dacă este cazul acţiuni preventive sau corective în conformitate cu procedurile generale cuprinse în Manualul Calităţii;
 • asigură respectarea normelor de protecţie a muncii şi PSI pentru depozitul de arhivă pe care îl gestionează;
 • asigură respectarea normelor legale privind secretul de serviciu şi confidenţialitatea în legatură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă ;
 • verifică şi preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite;
 • întocmeşte inventare pentru documentele făra evidenţă, aflate în depozit;
 • îndeplineşte orice alte sarcini transmise de conducerea serviciului şi a instituţiei.

 

3.5.COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Art. 50. (1) Compartimentul ASISTENȚĂ SOCIALĂ este subordonat secretarului general al  orașului  Broșteni.

 • Compartimentul are în structură următoarele posture, funcții publice de execuție:
 • Inspector, clasa I, grad profesional, superior
 • Inspector, clasa I, grad profesional, asistent
 • Inspector, clasa I, grad professional, asistent
 • Inspector, clasa I, grad professional, debutant

 

 • Scopul principal al comparimentului – necesitatea existenței compartimentului decurge din prevederile legale ce reglementează domeniul asistenței sociale și autorității tutelare, accentul pus pe protecția socială în scopul armonizării cu directivele Uniunii Europene, identificarea și rezolvarea problemelor sociale ale comunității locale.

 Atribuții principale ale Comparimentului ASISTENȚĂ SOCIALĂ:

 • Identificarea şi soluţionarea problemelor sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor cu handicap precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.
 • Întocmeşte şi urmăreşte dosarele cu privire la venitul minim garantat prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare; asigură consilierea şi informarea comunităţii pe probleme de venit minim garantat si marginalizării sociale;
 • Întocmeşte şi urmăreşte dosarele privind alocaţia pentru susţinerea familiei conform prevederilor legale;
 • Primeşte și solutionează cererile pentru acordarea alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, întocmeşte dosarele şi centralizează datele de identificare; cererile pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă sau altor ajutoare;
 • Preia, întocmește și urmărește dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire persoanelor beneficiare de venit minim garantat și ajutorul de încălzire acordat populației în condițiile legii;
 • Membru al comisiei pentru anchete sociale în vederea soluţionării cererilor de ajutor social, alocaţii pentru susținerea familiei, alte probleme sociale;
 • Efectuează periodic anchete sociale în vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului prestatiile sociale conform prevederilor legale
 • Preia cererile pentru alocaţiile de stat, cererile pentru acordarea indemnizaţiei/stimulentului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 sau 3 ani, întocmeşte dosarele şi ţine evidenţa în registrul special;
 • Asistenţă şi sprijin familiilor şi copiilor aflaţi în dificultate;
 • Evaluarea situaţiei persoanelor vârstnice care necesită asistenţă socială;
 • Creează, întreţine si dezvoltă baza de date aferentă activităţii;
 • Întocmirea, pe baza investigaţiilor făcute în teren, a anchetelor sociale în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, privind încredinţarea minorilor spre crestere si educare, reîncredinţarea acestora, stabilirea domiciliului minorilor la unul dintre părinţi,
 • Întocmirea anchetelor sociale, la solicitarea organelor de cercetare penală, pentru minorii delicvenţi;
 • Protecţia copilului aflat în
 • Depistarea si internarea minorilor si deficienţilor în unităţi speciale de ocrotire;
 • Depistarea persoanelor majore dependente social;
 • Ocrotirea minorilor și a persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu sau care nu au în familie asigurate condiţii decente de trai;
 • Întocmeşte situaţia privind persoanele şi familiile marginalizate social şi stabileste măsurile si acţiunile de combatere a marginalizării, în funcţie de legislaţia în vigoare, posibilităţile financiare ale bugetului local si situaţiile existente în comunitate; acţiunile vor viza sprijinul pentru persoane marginalizate pentru accesul la un loc de muncă, accesul la o locuinţă, accesul la asistenţă de sănătate, accesul la educaţie;
 • Eliberează adeverinţe solicitate de persoanele beneficiare de venit minim garantat şi alte adeverinţe necesare;
 • Urmăreşte rezolvarea corespondenţei privind asistenţa socială şi autoritatea tutelară, comunicarea în termenul prevăzut de lege a răspunsurilor la cererile sau sesizările primite spre soluţionare.
 • Asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu prevederile
 • Întocmeşte rapoarte şi propuneri pentru emiterea dispoziţiilor primarului sau hotărârilor consiliului local cu privire la măsurile de asistenţă socială şi autoritate tutelară;
 • Răspunde de aplicarea justă a actelor normative în domeniul asistenţei sociale şi autorităţii tutelare;
 • Răspunde şi asigură distribuirea laptelui praf pentru copiii până la vârsta de 12 luni, pe baza documentelor eliberate de medicii de familie;
 • Întocmeşte raportul de anchetă socială pentru persoanele cu handicap necesare pentru comisiile de expertiză medicală, precum şi pentru persoanele care solicită să fie angajate ca asistenţi personali;
 • Verifică periodic, la domiciliul asistatului activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap grav ;
 • Intocmește referatul constatator în urma verificărilor periodice efectuate și propune după caz, menținerea, suspendarea sau încetarea contractului de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap grav;
 • Avizează rapoartele semestriale de activitate întocmite de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, privind activitatea și evoluția stării de sănătate a persoanelor asistate.
 • Asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere;
 • Raportează Consiliului Concurenţei toate ajutoarele de stat acordate conform fişelor prevăzute în Anexele la regulamenul privind procedurile de raportare şi monitorizare a ajutoarelor de stat;
 • Ţinerea evidenţei specifice a ajutoarelor de stat acordate;
 • Răspunde de buna funcţionare şi exploatare a programelor achiziţionate în domeniul asistenţei sociale;
 • Organizează și răspunde de plasarea persoanelor într-o instituție de specialitate și facilitează accesul acesteia în alte instituții specializate (spital, instituții de ocrotire);
 • Realizează și sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;
 • Monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante;
 • Identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau prestații pentru prevenirea separării copilului de familia sa întocmind planul de servicii pe care îl supune primarului spre aprobare prin dispoziție;
 • Asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora,
 • Colaboreaza cu direcția generală de asistență socială și protecția copilului în domeniul protecției copilului și transmit acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu;
 • Colaborează cu unitățile de învățământ în vederea depistării cazurilor de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului în vederea luării măsurilor ce se
 • Colaborează cu colectivitatea locală în vederea identificării nevoilor comunității și soluționării problemelor sociale care privesc
 • Asigură soluționarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor și petițiilor primite direct de la cetățeni sau de la autorități ale administrației publice de stat centrale sau locale și alte organe.
 • Îndeplinește alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale

 

 • COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE CU HANDICAP

       Art.51 (1) se află in subordinea secretarului general al orașului și coordonarea Compartimentului asistență socială are in componență :

 • asistentii personali ai personelor cu handicap – funcții contractuale de execuție.

(2) Asistentul personal supraveghează, acordă asistență și îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza programului individual de recuperare, readaptare si reintegrare socială a persoanei cu handicap, elaborat de comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți, respectiv de comisiile pentru protecția copilului.

(3) Responsabilități:

-salariatul va respecta întocmai clauzele contractului individual de muncă ;

-acordarea îngrijirilor igienice ;

-asigurarea alimentației și hrănirii ;

-adaptarea mediului la nevoile beneficiarului ;

-supravegherea stării de sănătate a acestuia ;

-asistarea activității și participării persoanelor cu handicap în familie si comunitate ;

-asistarea integrării scolare si a educației permanente ;

-asistarea integrării profesionale și suprevegherea respectării drepturilor persoanei cu handicap ;

-să trateze cu respect, bună-credință si înțelegere persoana cu handicap grav și să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea de incapacitate în care se află aceasta;

-asigură alimentaţia corespunzătoare deficienței;

 • serveşte masa respectând orele de masă, asigurând vesela şi condiţiile igienico – sanitare necesare;
 • alimentează direct sau sprijină direct bolnavii care au nevoie de astfel de ajutor, urmărind educarea şi formarea drepturilor de autonomie;
 • asigură igiena corporală a bolnavilor, a lenjeriei de corp, articole de îmbrăcăminte, lenjeria de pat şi a cazarmamentului, după caz însoțește bolnavul la grupul sanitar( baie );
 • organizează şi răspunde de întreţinerea curăteniei şi a măsurilor igienico – sanitare în spaţiul de cazare;
 • participă activ la umanizarea condiţiilor de viaţă a persoanei îngrijite, implicându – se permanent în viaţa cotidiană;
 • asigură aplicarea tratamentelor prescrise de medici, sesizând la timp semnele de boală sau acutizate şi măsurile ce se impun ( transport spital, solicitare control medical de specialitate la domiciliu);
 • respectă şi sprijină realizarea planului individual de servicii/ de recuperare / de reabilitare și integrare socială al persoanei cu handicap grav indicate de specialist;
 • stimulează personalitatea persoanei pe care o are în îngrijire, stabilind relaţii afective cu

acesta;

 • participă la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate de instituţiile

specializate;

 • comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege;
 • execută şi alte sarcini specifice profilului postului pe care îl ocupă, dispuse de medici, ori impuse de natura handicapului;

-răspunde de modul de ingrijire a persoanei cu handicap (asistate);

-să întocmească semestrial un raport de activitate, avizat de asistentul social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap grav sau, dupa caz, de persoana desemnată de angajator, care va cuprinde date privind evoluția persoanei cu handicap grav în raport cu obiectivele programului individual de recuperare și integrare socială, în cazul existenței unui astfel de program. Raportul va fi adus la cunoștința persoanei cu handicap grav, sub semnătura acesteia sau, dupa caz, a reprezentantului legal.

 

 • COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ.

Art. 52 (1) COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ are în structură un post de asistent medical comunitar-personal contractual de execuție, ce se află în subordinea secretarului general al orașului,

(2) Scopul compartimentului : cuprinde ansamblul de activităţi şi servicii de sănătate care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul comunităţii, pentru soluţionarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menţinerii acestuia în propriul mediu de viaţă. Asigură furnizarea de servicii integrate, medicale şi sociale, flexibile şi adecvate nevoilor beneficiarilor, acordate în mediul în care aceştia trăiesc prin utilizarea eficientă a serviciilor acordate în cadrul pachetului de bază, punerea accentului pe prevenţie şi continuitate a serviciilor

(3) Atribuții principale:

 1. realizează catagrafia populaţiei din colectivitatea locală din punctul de vedere al determinanţilor stării de sănătate şi identifică gospodăriile cu persoanele vulnerabile şi/sau cu risc medicosocial din cadrul comunităţii, cu prioritate copiii, gravidele, lăuzele şi femeile de vârstă fertilă;
 2. identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie şi sprijină înscrierea acestora pe listele medicilor de familie;
 3. semnalează medicului de familie persoanele vulnerabile din punct de vedere medical şi social care necesită acces la servicii de sănătate preventive sau curative şi asigură sau facilitează accesul persoanelor care trăiesc în sărăcie sau excluziune socială la serviciile medicale necesare, conform competenţelor profesionale;
 4. participă în comunităţile în care activează la implementarea programelor naţionale de sănătate, precum şi la implementarea programelor şi acţiunilor de sănătate publică judeţene sau locale pe teritoriul colectivităţii locale, adresate cu precădere persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau economic;
 5. furnizează servicii de sănătate preventive şi de promovare a comportamentelor favorabile sănătăţii copiilor, gravidelor şi lăuzelor, cu precădere celor provenind din familii sau grupuri vulnerabile, în limita competenţelor profesionale;
 6. furnizează servicii medicale de profilaxie primară, secundară şi terţiară membrilor comunităţii, în special persoanelor care trăiesc în sărăcie sau excluziune socială, în limita competentelor profesionale;
 7. informează, educă şi conştientizează membrii colectivităţii locale cu privire la menţinerea unui stil de viaţă sănătos şi implementează sesiuni de educaţie pentru sănătate de grup, pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos împreună cu personalul din cadrul serviciului de promovare a sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, iar pentru aspectele ce ţin de sănătatea mintală, împreună cu personalul din cadrul centrelor de sănătate mintală;
 8. administrează tratamente, în limita competenţelor profesionale, conform prescripţiei medicului de familie sau a medicului specialist, cu respectarea procedurii de manipulare a deşeurilor medicale, respectiv depozitarea deşeurilor medicale rezultate din administrarea tratamentelor prescrise de medic; ţin evidenţa administrării manevrelor terapeutice, în limita competenţelor profesionale;
 9. anunţă imediat medicul de familie sau serviciul judeţean de ambulanţă, respectiv Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, atunci când identifică în teren un membru al comunităţii aflat într-o stare medicală de urgenţă;
 10. identifică persoanele, cu precădere copiii diagnosticaţi cu boli pentru care se ţine o evidenţă specială, respectiv TBC, prematuri, anemici, boli rare etc., şi le îndrumă sau le însoţesc, după caz, la medicul de familie şi/sau serviciile de sănătate de specialitate;
 11. supraveghează în mod activ bolnavii din evidenţele speciale – TBC, prematuri, anemici, boli rare etc. – şi participă la administrarea tratamentului strict supravegheat al acestora, în limita competenţelor profesionale;
 12. realizează managementul de caz în cazul bolnavilor cu boli rare, în limita competenţelor profesionale, conform modelului de management de caz, adoptat prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice;
 13. supraveghează tratamentul pacienţilor cu tuberculoză şi participă la administrarea tratamentului strict supravegheat (DOT/TSS) al acestora, în limita competenţelor profesionale;
 14. pentru pacienţii cu tulburări psihice contribuie la realizarea managementului de caz organizat de centrele de sănătate mintală din aria administrativ-teritorială, ca parte a echipei terapeutice, în limita competenţelor; identifică persoanele cu eventuale afecţiuni psihice din aria administrativ-teritorială, le informează pe acestea, precum şi familiile acestora asupra serviciilor medicale specializate de sănătate mintală disponibile şi monitorizează accesarea acestor servicii; notifică imediat serviciile de urgenţă (ambulanţă, poliţie) şi centrul de sănătate mintală în situaţia în care identifică beneficiari aflaţi în situaţii de urgenţă psihiatrică; monitorizează pacienţii obligaţi la tratament prin hotărâri ale instanţelor de judecată, potrivit prevederilor art. 109 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare şi notifică centrele de sănătate mintală şi organele de poliţie locale şi judeţene în legătură cu pacienţii noncomplianţi;
 15. identifică şi notifică autorităţilor competente cazurile de violenţă domestică, cazurile de abuz, alte situaţii care necesită intervenţia altor servicii decât cele care sunt de competenţa asistenţei medicale comunitare;
 16. participă la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii;
 17. în localităţile fără medic de familie şi/sau personal medical din cadrul asistenţei medicale şcolare efectuează triajul epidemiologic în unităţile şcolare la solicitarea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în limita competenţelor profesionale;
 18. identifică, evaluează şi monitorizează riscurile de sănătate publică din comunitate şi participă la monitorizarea intervenţiei şi evaluarea impactului, din perspectiva medicală şi a serviciilor de sănătate;
 19. întocmesc evidenţele necesare şi completează documentele utilizate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, respectiv registre, fişe de planificare a vizitelor la domiciliu, alte documente necesare sau solicitate şi conforme atribuţiilor specifice activităţilor desfăşurate;
 20. elaborează raportările curente şi rapoartele de activitate, în conformitate cu sistemul de raportare definit de Ministerul Sănătăţii, şi raportează activitatea în aplicaţia on-line AMCMSR.gov.ro, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale şi a diagnosticului medical al beneficiarilor;
 21. desfăşoară activitatea în sistem integrat, prin aplicarea managementului de caz, cu ceilalţi profesionişti din comunitate: asistentul social/tehnicianul în asistenţă socială, consilierul şcolar şi/sau mediatorul şcolar, pentru gestionarea integrată a problemelor medicosocioeducaţionale ale persoanelor vulnerabile, şi lucrează în echipă cu moaşa şi/sau mediatorul sanitar, acolo unde este cazul;

ţ) participă la realizarea planului comun de intervenţie al echipei comunitare integrate/planului de servicii, conform legislaţiei în vigoare, din perspectiva serviciilor de sănătate, şi coordonează implementarea intervenţiilor integrate dacă prioritatea de intervenţie este medicală şi de acces la serviciile de sănătate; participă la monitorizarea intervenţiei şi evaluarea impactului asupra beneficiarului, din perspectivă medicală şi a serviciilor de sănătate;

 1. colaborează cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale, pentru realizarea de programe, proiecte şi acţiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile/aflate în risc din punct de vedere medical, economic sau social;

 

 1. realizează alte activităţi, servicii şi acţiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunităţii şi persoanelor din comunitate aparţinând grupurilor vulnerabile/aflate în risc, în limita competenţelor profesionale.

            (4) Responsabilităţi privind respectarea:

 1. normelor eticii profesionale, inclusiv asigurarea păstrării confidenţialităţii în exercitarea profesiei;
 2. actelor şi hotărârilor luate în conformitate cu pregătirea profesională şi limitele de competenţă;
 3. îmbunătăţirii nivelului cunoştinţelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă;
 4. întocmirii evidenţei şi completării documentelor utilizate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, respectiv registre, fişe de planificare a vizitelor la domiciliu şi alte asemenea

 

 • BIROUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SI PROTECTIE CIVILĂ

        Art. 53 (1)  se află in subordinea primarului orașului Broșteni  și are urmăroarea componență 1 funcție publică de conducere, 2 funcții publice de execuție și tre funcții contractuale de execuție:

 

 • şef birou I
 • referent,clasa III grad professional superior;
 • Inspector, clasa I, grad professional debutant;
 • sef S.V.S.U, treapta profesională I
 • sofer, treapta profesională I
 • sofer treapta profesională I

(2) scopul biroului este asigurarea respectării prevederilor actelor normative și ale celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă; identificarea, evaluarea și analizarea pericolelor potențiale prin aprecierea posibilităților de apăriție a lor și a consecințelor acestora asupra vieții oamenilor, mediului și bunurilor materiale;
cconștientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informații dintre personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat și alte persoane interesate sau implicate;  informarea populației și a salariaților privind pericolele potențiale, precum și modul de comportare în situații de urgență și intervenția in caz de situații de urgență prin convocarea membrilor voluntari.

(3)Atribuțiile principale ale biroului situații de urgență:

 • Raspunde de organizarea și desfășurarea tuturor activitatilor de prevenire și interventie in situatii de urgenta, potrivit prevederilor legilor, regulamentelor, instructiunilor și ordinelor in vigoare.
 • De asemenea, conduce activitatile cu privire la: asigurarea capacitatii operative și de interventie, pregiitire, planificare și desfășurarea activitatilor conform planului de pregatire și interventie anual al serviciului;
 • Organizeaza și conduce actiunile echipelor și grupelor specializate a voluntarilor in caz de incendiu, avarii, calamitati naturale, inundatii, explozii și alte situatii de urgenta;
 • Planifica și conduce  activitatile  de  intocmire ,  aprobare, actualizare,  pastrare și  de aplicare a documentelor operative, conform legii;
 • Asigura masuri  organizatorice , materialele             și  documentele  necesare  privind  inștiințarea și  aducerea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, in mod oportun, in cazul producerii unor urgente civile sau la ordin;
 • Realizaeză lunar , procesul de pregatire al voluntarilor pentru ridicarea capacitatii de interventie, potrivit documentelor intocmite in acest scop;
 • Asigura studierea și cunoașterea de catre personalul serviciului voluntar a particularitatilor localitatii și a clasificarii din punct de vedere al protectiei civile precum și  principalele caracteristici ale factorilor de rise care ar influenta urmarile situatiilor de urgenta din zona de competenta;
 • Urmarește asigurarea bazei materiale a serviciului voluntar;
 • Intocme te situatia  cu   mijloacele, aparatura,  utilajele și instalatiile din localitate care pot fi folosite in situatii de urgenta, pe care o actualizeaza permanent;
 • Asigura incadrarea serviciului cu personal de specialitate voluntar;
 • Informeaza primarul despre potențialele zone de pericol constatate pe teritoriul localității;
 • Verifica modul   cum  personalul  serviciului voluntar  respecta programul de activitate regulamentul de organizare și functionare a al serviciului voluntar;
 • Intocmeste si actualizeaza permanent documentele operative ale serviciului, informandu-1 pe primar despre acestea;
 • Controleaza ca instalatiile, mijloacele și utilajele de stins incendii, celelalte materiale pentru interventie de pe teritoriul localitatii sa fie in stare de functionare și intretinute corespunzator;
 • Tine evidenta participarii la pregatiri profesionale și calificativele obtinute;
 • Tine evidenta aplicatiilor, exercitiilor și interventiilor la care a participat serviciul voluntar;
 • Participa la instructaje, schimburi de experientii, cursuri de pregatire profesionalii, organizate de serviciile profesioniste pentru situatii de urgentii;
 • Participă la verificarea cunoștintelor membrilor serviciului voluntar la incadrare;
 • verifică modul de respectare a măsurilor de prevenire in gospodăriile populatiei și la agenții economici de pe raza localitatii ;
 • Face propuneri privind imbunătățirea activitatii de prevenire și eliminare a starilor de pericol ;
 • Intocmește și actualizează in permanentă fișele postului pentru personalul voluntar;
 • Tine evidenta participiirii la interventie și face propuneri pentru promovarea acestuia sau pentru acordarea de distinctii sau premii;
 • Intocmește anual proiectul de buget pentru serviciu;
 • Promovează in permanentă  serviciul  in  randul  populatiei și asigura recrutarea permanentă de voluntari;
 • Colaborează cu aparatul de specialitate al Primarului orașului Broșteni; Raspunde conform legii pentru bunurile aflate in folosintă
 • Indosariaza, numeroteaza și preda anual documentele, conform prevederilor legale la arhiva
 • Se preocupa permanent de perfectionarea profesionala și studiaza in permanentă a legislatia in domeniu;
 • Participa la convocarile lnspectoratului pentru Situatii de Urgenta,, Bucovina , al județului Suceava, Prezinta ISU situatiile solicitate pentru analiza și avizare;
 • Realizeaza și alte sarcini din legi, hotarari de guvem, ordonante de urgenta , hotarari ale
 • Consiliului local și dispozitii ale primarului, in legatura cu realizarea obiectivulul de activitate al Consiliului local.

(4) sofer I autospecială executa activitati de  interventie  in  domeniul apararii impotriva incendiilor, indeplinește sarcini  pentru  prevenirea  riscurilor   producerii   unor situatii de urgenta   și   intervine pentru efectuarea actiunilor de ajutor și salvare a oamenilor și bunurilor materiale in caz de dezastre, in cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situatii, și au următoarele atribuții:

 • Verifica la intrarea in schimb și in orice moment starea  tehnica  a  mașinilor  și  existenta plinului de carburant, lubrefianți, apa și alte substante de stingere, luand in primire tehnica de lupta pe baza de proces-verbal;
 • Executa la timp intretinerile, reviziile și verificarile prevazute de norrnativele in vigoare;
 • tine evidenta executarilor     acestora   precum      și   a   exploatarii     mijloacelor     tehnice;
 • Participa la organizarea și desfașurarea actiunilor de prevenire și stingere a incendiilor, eliminarea efectelor inundatiilor sau a altor situatii de urgenta de pe teritoriul localitatii;
 • In cazul aparitiei unei stari de pericol , de incendiu sau explozii, ia de urgenta legatura cu șeful formației de pompieri, cu conducerea Primariei și cu unitatea de pompieri militari și cele de pompieri civili
 • Controleaza și ia măsuri pentru mentinerea in stare de functionare in perrnanenta și in orice anotimp, a mașinilor și a sistemului de alarmare, precum și pentru asigurarea carburantilor, lubrefiantilor etc;
 • Participa efectiv in actiunile de stingere a incendiilor și inlaturarea efectelor calamitatilor naturale sau alte atributii in caz de producere a situatiilor de urgentii;
 • Gestioneaza și tine evidenta mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, preluate pe baza de subinventar, asigurand buna pastrare i folosire a acestora;
 • Indeplinește baremele de pregatire fizica prevazute pentru grupa de varsta din care face parte;
 • Participa la cursurile de pregatire profesionala lunara, aplicatii și concursuri profesionale, confonn Legii 307/2006 si Legii 481/2004;
 • Trebuie sa cunoasca reteaua de hidranti exteriori și  interiori  din  sectorul  de  competenta  al SVSU sau alte surse de alimentare cu apii a autospecialei din dotare;
 • Raspunde de păstrarea secretului de serviciu și confidentialitatea datelor și documentelor;
 • Participă la salvarea persoanelor in urma producerii de situatii  de urgenta;
 • Participiă la alimentarea instalatiilor sau populatiei cu apa in situatii limita;
 • Nu parase te locul de munca decat dupa sosirea la sediu  și  luarea in  primire de catre  soferul ce trebuie si-l inlocuiasca ;
 • Pune in aplicare legislatia apiirutii in vigoare, respectarea Codului Rutier și a altor legi ce tin de competenta sa;
 • Respecta timpul și parametrii de raspuns la interventie;
 • Pentru abateri, in exercitarea sarcinilor de serviciu i atributiilor de serviciu sau pentru indeplinirea defectuoasa a lor, raspunde disciplinar, material sau penal, dupii
 • Indeplinește in conditiile legii și alte sarcini trasate de conducerea

 

 • COMPARTIMENT PROTECTIA MEDIULUI

Art.54 (1) COMPARTIMENT PROTECTIA MEDIULUI se află in subordinea primarului orașului Broșteni  și are urmăroarea componență 1 funcție publică de execuție:

 • Inspector, clasa I, grad profesional debutant;

(2) Scopul principal al compartimentului: realizarea activitatii privind protecția mediului la nivelul UAT Orașul Broșteni

(3) Atribuții principale ale personalului din cadrul compartimentului:

 • Urmăreşte ducerea la îndeplinire a obligaţiilor administraţiei  publice locale privind protecţia mediului şi a hotărârilor
 • Colaborează cu agenţi economici subordonaţi administraţiei publice locale în vederea prevenirii deversării accidentale a poluanţilor sau a depozitării necontrolate a deşeurilor.
 • urmareste modul de gestionare a deşeurilor municipale-colectare-transport-depozitare.
 • Promovează o atitudine corespunzătoare faţă de comunitate în legătură cu importanţa protecţiei mediului.
 • Verifică pe teren, soluţionează şi răspunde în termenul legal la toate adresele persoanelor fizice şi juridice (cereri, sesizări,reclamaţii, note interne, note de audienţă), conform atribuţiilor din legislaţa în vigoare.
 • Urmăreşte lansarea unor programe pentru dezvoltarea durabilă în vederea  minimizării impactului pe care dezvoltarea socio-economică a orasului îl are asupra factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.
 • Colaborează cu diferite instituţii şi organisme (Direcţia de Sănătate Publică, Agenţia pentru Protecţia Mediului, SGA Suceava, Inspectoratul Şcolar, Garda De Mediu, Direcția Silvică, Institute de cercetare şi proiectare, ONG-uri și asociații ) care desfăşoară activităţi specifice în domeniul protecţiei mediului.
 • Întocmeşte referate, informări şi rapoarte de specialitate către conducerea instituţiei şi/sau Consiliul Local în vederea aducerii la cunoştinţă, promovării şi/sau aprobării studiilor, lucrărilor de investiţii , sau proiecte referitoare la probleme de mediu.
 • Răspunde de centralizarea unor date si studii statistice, necesare unor raportari solicitate de Consiliul Judetean, Directia de Statistica, ministerele de resort sau alte organe administrative la nivel national.
 • Asigura reprezentarea din partea Primariei Orașului Broșteni in calitate de responsabil cu asigurarea  activitatii de reglementare pe probleme de protectia mediului si gospodarirea apelor in timpul actiunilor, activitatilor, derulate, organizate, solicitate Primariei de autoritatile cu atributii de  monitorizare, coordonare, indrumare, reglementare si control in domeniu (prezentand  spre insusire si semnare orice document intocmit de autoritatile mentionate sau impreuna cu acestea.
 • Participa  in calitate de responsabil cu asigurarea  activitartii de reglementare pe probleme de protectia mediului si gospodarirea apelor la controale efectuate de autoritatile abilitate (Agentia de  Protectie a Mediului si Garda de Mediu, Apele Române etc) la Primăria orașului Broșteni sau in legatura cu atributii de reglementare in domeniu ale administratiei publice locale prezentand  spre analiza, insusire, semnare orice document intocmit de autoritatile mentionate sau impreuna cu acestea.
 • In calitate de responsabil  cu asigurarea  activitatii de reglementare pe probleme de protectia mediului si gospodarirea apelor solicita/primeste  propuneri cu privire la adoptarea unor HCL in domeniu, in vederea cresterii gradului de conformare cu  prevederile si cerintele legale.
 • Participă la şedinţele şi întrunirile ce au ca temă măsuri de protecţia mediului organizate de Primărie sa au alte instituţii guvernamentale sau  nonguvernamentale.
 • Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini,lucrari de sinteza, concepe şi redactează caiete de sarcini, note interne, participa la dezbaterile publice pe domeniile de  atributie, redacteaza rapoarte de specialitate, , note justificative, note de  fundamentare, in domeniul de competenta
 • Colaboreaza cu alte servicii de specialitate din instituţie / alte autoritati, pentru a obţine sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competenta sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora.
 • Urmareste si colaboreaza cu alte institutii, pentru activitatea de Munca in folosul comunitatii constand in ducerea la indeplinire a mandatelor de executare a sanctiunii contraventionale cu obligare la prestarea unei activitati in folosul comunitatii pe domeniul public al municipiului conform legislatiei in vigoare;
 • initiaza campanii si actiuni de constientizare ale  populatiei privind protectia mediului (Ziua mediului, Saptamana Mobilitatii Europene, etc.)
 • initiaza si urmareste campaniile lunare pentru colectarea DEEE-urilor de pe raza;
 • Soluționeză corespundența primită in termenele solicitate după caz.

 

3.10.COMPARTIMENTUL PĂŞUNI LOCALE

Art. 55 (1) COMPARTIMENTUL PĂŞUNI LOCALE se află in subordinea primarului orașului Broșteni  și are urmăroarea componență 2 funcții contractuale de execuție:

 • Inspector, I A (ing. Silvic)
 • muncitor calificat

           (2) Scopul principal al compartimentului: realizarea activitatii specifice privind gestionarea pășunilor și pășunilor impadurite, precum și evidența ternurilor cu vegetație forestieră proprietatea  UAT orașul Brosteni,  aflate in administrarea ocoalelor silvice.

(3) Atribuții principale ale personalului din cadrul compartimentului:

 • asigura paza și raspunde gestionar de materialul lemnos cu regim silvic de pe pașunile  si pajistile din administrarea primariei
 • raspunde de valorificarea masei lemnoase puse in valoare conform legii
 • intocmirea raportului despre taierile in delict de arbori de pe izlazuri
 • verifică modul de utilizare a pașunilor conform contractelor de inchiriere, și respectarea clauzelor contractelor de inchiriere, privind plata la termenele stabilite, incărcătura de animale, modul de îngrijire și curățare a pajiștilor.
 • urmareste pastrarea limitelor de islaz si sesizarea despre orice incalcare de hotar
 • identificarea si plantarea suprafetelor de izlaz supuse eroziunii
 • asigura prevenirea incendiilor pe pașuni, pajisti, alte terenuri administrate  de primăie
 • respecta normele de protectie a muncii din cadrul activitatii prestate si raspunde zilnicde incalcarea acestora. Este obligat sa ia parte la toate instructajele care se fac lunar pe linia de protectie si securitate a muncii.
 • face pontajul lunar al persoanelor repartizate, de la Legea nr, 416/2001 privind ajutor social.
 • intervine ori de câte ori este nevoie pentru rezolvarea problemelor în urma intemperiilor naturii, situații de urgență, serviciul de godpodărire comunală.
 • alte sarcini date de primarul și veceprimarul orașului.
 • executa orice alt sarcini pe care le stabileste conducerea primariei
 • respectarea programului de lucru si folosirea integrala a timpului de lucru pentru indeplinirea atributiilor de serviciu,
 • rezolvarea competenta si la termen a corespondentei care îi este reparizata,
 • sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atributiilor, va avea acces la asemenea date si informatii.
 • Participa in comisiile de constatre a pagubelor produse de animalele sălbatice.

 

3.11.COMPARTIMENT CULTURĂ

Art. 56.  Compartimentul Cultură este subordonat primarului  orașului  Broșteni , și are în structură 2 posturi, personal contractual de execuție, după cum urmează:

 1. Biblioteca orășenească cu un post contractual de execuție, Bibliotecar, treapta/gradul I, studii
 2. Casa de cultură cu un post contractual de execuție: Referent, treapta/gradul I, studii

 

 1. BIBLIOTECA ORAȘULUI BROȘTENI

Art. 57. Principalelele atribuții ale personalului din cadrul Bibliotecii sunt:

 • răspunde de organizarea şi realizarea tututor activităţilor din bibliotecă( depozitul, accesul liber la raft şi cataloage)
 • răspunde patrimonial şi moral pentru pagubele aduse din vina sa sau din neluarea măsurilor corespunzătoare pentru securitatea patrimoniului cultural, mobil şi imobil, încredinţat bibliotecii;
 • răspunde de aducerea la îndeplinire şi a altor sarcini(pe linie profesională), venite din partea autorităţii locale sau a forului metodologic judeţean;
 • răspunde de prelucrarea, organizarea şi difuzarea documentelor referitoare la descrierea şi clasificarea documentelor de bibliotecă şi organizarea cataloagelor;
 • răspunde de calitatea şi executarea la termen a lucrărilor ce i-au fost încredinţate în cadrul bibliotecii;
 • se informează, studiază şi propune pentru aplicare metode şi mijloace pentru oragnizarea colecţiilor şi poceselor de muncă ce se desfăşoară în cadrul instituţiei bibliotecare;
 • propune, în urma consultării cu autoritatea tutelară şi forul metodologic judeţean programul anual de activitate şi programul trimestrial al acţiunilor;
 • analizează indicii de înzestrare şi circulaţie, structura tematică a colecţiilor şi propune măsuri pentru optimizarea lor;
 • răspunde de depozitarea documentelor de bibliotecă, urmăreşte aplicarea şi respectarea mpsurilor de conservare a acestora, organizează şi participă, ori de câte ori este necesar la activităţile de desprăfuire, dezinsecţie, dezinfectare şi deratizare a publicaţiilor şi spaţiilor din întreaga bibliotecă;
 • răspunde de respectarea normelor de circulaţie a documentelor din secţie şi din depozitele acesteia, conform legislaţiei în vigoare;
 • poate propune şi executa personal sau în colaborare, teme de cercetare sau analize statistice, iar după aprobare răspunde de realizarea lor;
 • participă la acţiuni de informare şi pregătire profesională, precum şi la cele de cunoaştere a legislaţiei, a normativelor şi instrucţiunilor referitoare la activitatea de bibliotecă;
 • răspunde de respectarea normelor de securitate a muncii şi PSI, în spaţiile în care are
 • acces;
 • studiază şi propune metodologia diverselor proiecte de muncă, precum şi modificările
 • necesare a fi introduse în fişa postului;
 • întocmeşte referate de necesitate pentru rezolvarea unor probleme ce ţin de bunul mers al activităţii bibliotecii;
 • organizează şi urmăreşte utilizarea la maximum a timpului de muncă, aplică normele de muncă, propune introducerea şi modificarea acestora, participă la elaborarea programelor de măsuri privind creşterea eficienţei muncii;
 • participă la realizarea operaţiunilor de inventariere a fondului de carte şi a celorlalte bunuri ce aparţin instituţiei bibliotecare;
 • întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii, conform documentelor de bibliotecă;
 • întocmeşte darea de seamă a bibliotecii şi furnizează datele pentru statistica de stat;
 • participă la realizarea programului de perfecţionare a personalului din biblioteci, prin parcurgerea cursurilor organizate de Ministerul Culturii şi Biblioteca Judeţeană
 • asigură nevoile de lectură ale utilizatorilor, efectuează înscrierea şi înregistrarea împrumuturilor;
 • organizează şi împrospătează fondul de carte din depozite şi accesul liber la raft;
 • din proprie iniţiativă sau la solicitarea utilizatorilor, organizează la locul de muncă acţiuni de informare, prezentare şi popularizare a fondului de carte şi a serviciilor oferite de instituţie;
 • pe baza legislaţiei în vigoare participă la organizarea operaţiunii de scoatere din circuitul lecturii a lucrărilor depăşite fizic şi moral;
 • crează baza de date prin introducerea acestora în memoria calculatorului;
 • se preocupă, acţionează şi ia măsuri eficiente pentru rezolvareaa unor probleme ce privesc interesele instituţiei, contribuind la îmbunătăţirea activităţii, a condiţiilor de muncă, şi a relaţiilor interpersonale, precum şi la sporirea prestigiului profesiei de bibliotecar şi a instituţiei bibliotecare;
 • ia măsuri de procurare, păstrare şi organizare a cataloagelor şi colecţiilor;
 • întocmeşte fişierul alfabetic cu modele în descrierea bibliografică adoptată în practica bibliotecară, asigurând redactarea unitară,verifică permanent starea, structura şi redactarea cataloagelor, ia măsuri pentru asigurarea menţinerii lor în stare ştiinţifică şi fizică corespunzătoare;
 • propune abonamentul la fişa tipărită, iar după aprobare întocmeşte comenzile necesare;
 • evidenţa periodicelor se face anual şi se consemnează cantitativ şi valoric în proces verbal pe baza căruia se recepţionează şi se includ în fondul bibliotecii prin procedura obişnuită;
 • analizează ofertele de carte şi alte documente şi efectuează achiziţionarea acestora;
 • prelucrează cărţile şi celelalte documente( clasificare, înregistrare, ştampilare, procese verbale etc)
 • întocmeşte procesele verbale de intrare şi efectuează înregistrările în R.M.F. şi R.I.
 • întocmeşte materiale pentru acţiuni, formulează şi expediază răspunsuri la adrese, confirmări de primire şi alte corespondenţe;
 • întocmeşte şi redactează tabelele cu cărţile propuse pentru casare;scoate din registrele inventar (când este cazul) preţurile cărţilor propuse pentru casare în ordinea strict crescătoare a numerelor de inventar;
 • urmăreşte cititorii restanţieri pentru care întocmeşte şi corespondenţa sau efectuează deplasări la domiciliul acestora;
 • întocmeşte periodic rapoarte de evaluare a activităţii ce vor fi supuse analizei şi aprobării consiliului local:
 • redactează Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şi îl trimite spre aprobare consiliului local;
 • redactează monografia bibliotecii;
 • păstrează următoarele documente:
 • M.F pentru bibliotecă
 • I.
 • Registru de înscriere
 • evidenţa zilnică;
 • fişa cititorului;
 • copia după actul de identitate al publicaţiilor, notă de recepţie, toate legate într-un dosar „Intrări”
 • actele de ieşire ale documentelor, legate la dosar „Ieşiri”
 • statistici CULT 1, PROBIP( dosra statistică)
 • acte necesare înscrierii cititorului
 • adrese la locul de muncă
 • să execute la timp şi în bune condiţiuni sarcinile de serviciu;
 • să respecte cu stricteţe programul de lucru, să se prezinte la locul de muncă fără întârziere, să nu părăsească locul de muncă înaintea terminării programului;
 • să aibă comportare corectă în cadrul relaţiilor de serviciu;
 • să menţină ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
 • să studieze    literatura    de    specialitate,    să-şi    perfecţioneze    continuu    cunoştinţele profesionale;
 • să cunoască legislaţia referitoare la bibliotecă, prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare, ale Regulamentului de ordine interioară, dispoziţiile Codului muncii şi orice dispoziţii cu caracter normativ, referitoare la munca îndeplinită;
 • să gospodărească în mod corespunzător fondurile şi mijloacele materiale ale unităţii, să păstreze avutul obştesc;
 • -să conlucreze cu colegii şi cu conducerea instituţiei pentru eliminarea eventualelor abateri, nereguli, greutăţi, lipsuri.
 • solicitudine, răbdare, calm, amabilitate, politeţe, tact, promptitudine în relaţiile cu utilizatorii;
 • capacitatea de stabilire a unor raporturi empatice cu utilizatorii;
 • abilitate, politeţe, fermitate şi eficienţă în relaţiile cu administraţia locală şi furnizorii;
 • capacitatea de a se integra în activitatea colectivă, de a menţine şi stimula un climat de colegialitate în cadrul lucrului în echipă;
 • interesul de a aprecia randamentul activităţii sale în raport cu mijloacele de care dispune, pe de o parte şi, în funcţie de serviciile datorate utilizatorilor, pe de altă parte;
 • capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi eficiente de muncă.

 

 1. CASA DE CULTURĂ

Art. 58 (1). Scopul: organizarea diverselor activităţi cultural-educative, soluţii de finanţare a activităţilor, modalităţi de promovare a activităţilor, pãstrarea şi promovarea culturii tradiţionale .

                    (2)Atribuții principale:

 • Promovarea activităților culturale organizate în cadrul Casei de cultura și valorificarea protențialului muzeului sătesc ;
 • Explorarea spațiului în aer liber pentru diferite activități în vederea păstrării tradițiilor populare ;
 • Crearea condițiilor pentru asigurarea continuității manifestărilor și evenimentelor culturale tradiționale(festivaluri, concursuri de folclor, literatură etc)
 • Sprijinirea activității meșterilor populari tradiționali și încurajarea copiilor în conservarea valorilor tradiționale(dansuri si cântece populare, șezători, etc)
 • Organizarea și desfășurarea de activități cultural-artistice și de educație permanentă ;
 • Conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale, ale patrimoniului cultural național și universal ;
 • Organizarea și susținerea interpreților și formațiilor artistice de amatori, a unor concursuri și festivaluri, inclusiv a participării interpreților și formațiilor la manifestpri culturale intercomunale , județene, naționale și internaționale , după
 • Stimularea creativității și talentului ;
 • Organizează și susține participarea la expoziții temporare sau permanente, elaborarea și editarea de monografii și lucrări de educație civică și informare a publicului
 • Difuzarea de filme artistice și documentare,
 • Organizarea unor cercuri știintifiice și tehnice, de artă populară, de artă plastică, de artă fotografică și de gospodărie țărănească,
 • Să inițieze relații profesionale cu persoanele interesate să participe la programele derulate ;
 • Să propună, să elaboreze și să depună proiecte și/sau programe cultural-artistice și de educație permanentă ;
 • Să analizeze fezabilitatea acestora ;
 • Să pregătească implementarea lor ;
 • Să asigure derularea fiecărei etape în conformitate cu graficul prestabilit, având în vedere satisfacerea beneficiarilor ;
 • Să integreze beneficiarii în colective de lucru, pe baza opțiunilor formulate ;
 • Să furnizeze toate informațiile și explicațiile necesare desfășurării în bune condiții a activităților încluse în grafic ;
 • Să reprezinte primăria în relații cu terții în vederea realizării de proiecte comune culturale și artistice și asigură colaborarea cu instituţiile de specialitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Propune centrului județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale, obiceiuri, tradiții, creații populare, valori ale patrimoniului cultural național care trebuie protejate ;
 • Întocmeşte şi completează toate programele şi proiectele care au ca scop dezvoltarea, diversificare şi îmbunătăţirea produselor şi serviciilor culturale şi conexe ale instituţiei;
 • Asigură buna desfăşurare a activităţilor de organizare şi desfăşurare a programelor minimale şi a tuturor activităţilor şi manifestărilor proprii şi a celor desfăşurate în parteneriate;
 • Asigurarea activităţii de marketing cultural
 • Asigurarea activităţii de difuzare a producţiilor institutiei
 • Asigură promovarea imaginii instituţiei, precum şi promovarea produselor şi serviciilor prestate de aceasta, în vederea atragerii beneficiarilor şi realizarea veniturilor proprii;
 • Asigură creşterea accesului publicului la spectacolele, concertele şi expoziţiile organizate în regim propriu.
 • Asigură participarea la proiecte și schimburi cultural interjudețene, naționale și internaționale;
 • Întocmirea/completarea documentelor necesare activităţii; rezolvarea corespondenței, comunicarea în termenul prevăzut de lege a răspunsurilor la cererile/adresele/solicitările sau sesizărilor primite spre soluționare;
 • Intocmește rapoarte   și   propuneri   pentru   emiterea dispozițiilor  primarului                            sau hotărârilor consiliului local în domeniul propriu de activitate;
 • Asigură arhivarea documentelor compartimentului în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Aplicarea normelor de protecţie a muncii şi de PSI
 • Indeplinește alte atribuții delegate de consiliul local, primar, stabilite prin legi sau alte acte normative ;

3.12. SERVICIUL URBANISM  SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Art.59 Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului  este subordonat primarului  orașului  Broșteni , ca structura de conducere arhitectul șef, funcție publică de conducere și in cadrul căruia funcționează : COMPARTIMENTUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI, COMPARTIMENTUL SALUBRITATE ŞI PRESTĂRI SERVICII, Compartiment administrare piata obor, drumuri, parcări și spații verzi și COMPARTIMENTUL PĂŞUNI LOCALE.

Art.60 ARHITECTUL ȘEF, funcție publică de conducere are următoarele atribuții:

 • Organizează, coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a Serviciului cu respectarea procedurilor legale utilizate în realizarea acesteia, Regulamentului intern și Regulamentului de organizare și funcționare;
 • Stabilește obiectivele generale, obiectivele specifice și indicatorii de performanță pentru departamentele din subordine în vederea realizării obiectului de activitate al aparatului de specialitate al primarului;
 • Repartizează structurilor funcționale din subordine, pe cale ierarhică, corespondența și lucrările atribuite spre rezolvare;
 • Semnează certificatele de urbanism, autorizațiile de construire/desființare, avizele de amplasare și avizele administrației locale, după verificarea documentațiilor sub aspectul încadrării soluțiilor propuse în prevederile legislației specifice și a documentațiilor de urbanism aprobate, precum şi celelalte documente din competenţa de emitere
 • Reprezintă orasul în problemele privind urbanismul și arhitectura;
 • Stabilește prioritățile și proiectele de urbanism pentru teritoriul administrativ al orasului şi avizează strategiile de dezvoltare integrala;
 • Coordonează activitatea de actualizare a PUG și RLU aferent al orasului;
 • Asigură respectarea prevederilor Planului Urbanistic General al orasului, Planului Urbanistic Zonal, Regulamentului de urbanism și aplicarea acestora prin planuri de urbanism zonale sau de detaliu;
 • Ţine la zi harta orasului și evidența tuturor documentelor de urbanism: P.U.Z. şi U.G;
 • Inițiază şi coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea documentațiilor de urbanism; avizează și propune spre aprobare Consiliului Local documentațiile de urbanism;
 • Informează Consiliul Local și Primarul despre măsurile ce trebuiesc luate pentru materializarea documentațiilor de urbanism, urmărește punerea în aplicare a acestora, a strategiei de dezvoltare integrată și a politicilor urbane;
 • Convoacă și asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism;
 • Susține proiectele de hotărâri în fața Comisiei de Urbanism și a Comisiei de Specialitate a Consiliului Local;
 • Participă la ședințele Consiliului Local al municipiului unde sunt supuse spre aprobare materialele legate de domeniul de activitate;
 • Face propuneri pentru emiterea dispozițiilor Primarului în probleme specifice activității;
 • Coordonează activitatea de verificare a regimului juridic a terenurilor proprietatea municipiului ce urmează a fi concesionate, închiriate sau vândute, colaborând în acest sens cu compartimentul de administrare a patrimoniului din cadrul instituției;
 • Coordonează activitatea de reambulare a planurilor cadastrale;
 • Conduce activitatea de stabilire și delimitare a intravilanului , conform PUG, în colaborare cu compartimentele de specialitate;
 • Asigură, prin Serviciu existența la nivelul instituției a întregii documentații privind planurile cadastrale la diferite scări, registre cadastrale privind situația proprietăților imobiliare  după  registrul  cadastral   al   parcelelor,   registrul   cadastral   al proprietarilor, evidența terenurilor pe categorii de folosință, precum și planul cadastral unic;
 • Asigură, în colaborare cu compartimentul de disciplină în construcții de la nivelul municipiului, rezolvarea în termenul legal a sesizărilor primite de la cetățeni privind respectarea disciplinei în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului în ceea ce privește procesul de autorizare a construcțiilor;
 • Inițiază și coordonează organizarea de concursuri de arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului în vederea asigurării, prin confruntare profesională, a unei înalte calități a mediului construit;
 • Asigură, în colaborare cu compartimentul de investiții, elaborarea proiectelor de urbanism și arhitectură prin procedurile legale de încredințare, urmărirea proiectelor pe parcursul elaborării și recepționarea acestora;
 • Asigură protecția, restaurarea, reabilitarea și conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și a parcurilor; propune, pe baza documentațiilor de urbanism, amenajarea de noi parcuri și zone de agrement;
 • Asigură menținerea aspectului urban și modernizarea arhitecturală a municipiului;
 • Se ocupă în permanență de cunoașterea și însușirea legislației referitoare la urbanism, amenajarea teritoriului și autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • Se preocupă de aducerea la cunoștința întregului personal a prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare, Regulamentului intern, a tuturor măsurilor, deciziilor conducerii Primăriei și a legislației din domeniu în vigoare, cu implicații asupra activității personalului din subordine, verifică însușirea acestor cunoștințe și evaluează eficacitatea însușirii cunoștințelor;
 • Evaluează performanțele profesionale individuale ale șefilor de serviciu din subordine și contrasemnează evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului din subordinea acestora;
 • Dispune măsuri de eficientizare a activității pentru personalul din subordine;
 • Analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității structurii pe care o coordonează;
 • Asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea procedurilor de sistem și operaționale de la nivelul structurii precum și implementarea standardelor de control intern managerial și urmăresc ca întreg personalul din subordine să le cunoască și să le respecte;
 • Gestionează arhivarea corectă a tuturor documentelor rezultate din activitatea structurilor din subordine și respectă modalitatea de păstrare și predare a documentelor la compartimentul de arhivă din cadrul aparatului de specialitate al

 

Art.61. (1) COMPARTIMENTUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI, se află in subordinea arhitectului sef, și are in componență 2 funcții publice de execuție respectiv:

 • Inspector, clasa I, grad profesional asistent
 • Referent, clasa III, grad profesional principal

 

(2) Atribuții principale ale personalului din cadrul compartimentului:

 • Asigură şi răspunde de aplicarea justă a actelor normative în domeniul urbanismului și autorizării executării lucărilor de construcții;
 • Asigură arhivarea documentelor compartimentului în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Întocmeşte rapoarte şi propuneri pentru emiterea dispoziţiilor primarului sau hotărârilor consiliului local cu privire la reglementări in domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, al autorizării și executării lucărilor de construcții și implementare proiecte la nivelul a.t.
 • Urmăreşte rezolvarea corespondenţei privind urbanismul și amenajarea teritoriului și implementarea de proiecte la nivelul u.a.t și comunicarea în termenul prevăzut de lege a răspunsurilor la cererile sau sesizările primite spre soluţionare;
 • Creează rapoarte, documente, situații, studii, evaluări referitoare la activitatea specifică compartimentului său.
 • Asigură consultare de specialitate şi cooperează cu alte compartimente şi cu Direcţia de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean
 • Cooperează cu instituţii şi Servicii, organisme şi organizaţii implicate în domeniul urbanismului şi amenajarea teritoriului, implementare proiecte;
 • Asigură informarea şi consilierea cetăţenilor cu privire la amenajarea teritoriului, posibilităţile de construire, dezvoltarea infrastructurii urbane, dotările avute în vedere prin documentaţiile de urbanism aprobate (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) și asigură punerea în aplicare a PUG-ului și RLU-ului orașului  Broșteni;
 • Soluționarea cererilor pentru eliberarea certificatelor de urbanism ; avizarea documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi eliberarea certificatelor de urbanism;
 • Verificarea conţinutului documentelor depuse, respectiv a propunerii de certificat de urbanism;
 • Soluţionează cererile pentru eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, împreună cu documentaţiile tehnice şi avizele necesare. În vederea eliberării autorizaţiilor de construire verifică documentele depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării, conform prevederilor legale şi restituie documentaţia incompletă, cu menţionarea în scris a datelor şi elementelor necesare pentru completarea documentaţiei;
 • Întocmirea şi eliberarea autorizaţiei de construcţie/desfiinţare; redactează şi prezintă spre semnare autorizaţiile de construire/desfiinţare, înregistrează autorizaţiile şi certificatele de urbanism emise într-un registru în ordinea în care sunt emise, ştampilează autorizaţiile de construire şi documentaţiile aferente cu ştampila potrivit prevederilor Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Stabilirea avizelor şi acordurilor legale necesare autorizării;
 • Redactarea, înregistrarea, emiterea şi prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
 • Determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism şi a directivelor cuprinse în PUG, PUZ, referitor la imobilul pentru care se solicită certificat de urbanism, precum şi analizarea compatibilităţii scopului declarat
 • Formularea condiţiilor   şi    restricţiilor   specifice    amplasamentului,   obligatorii    pentru proiectarea investiţiei;
 • Agent constator în domeniul disciplinei autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii şi al execuţiei acestora în baza autorizaţiilor emise, pe raza unităţii administrativ-teritoriale a orașului , pentru contraveţiile săvârşite de persoanele fizice sau juridice, conform art. 26 alin. 1, cu excepţia celor de la lit.h) si m), la Legea nr. 50/1991, republicată.
 • Participă la recepția lucrărilor cu titlu de investiții ale Primăriei orașului  Broșteni
 • Regularizarea taxelor de autorizaţii la data expirării termenului stabilit; calcularea taxelor potrivit legislaţiei și verificarea existenţei documentului de plată a taxei de eliberare a certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire;
 • Asigură baza de date pe calculator;
 • Propune masurile legale necesare privind construcţiile executate fără autorizaţii sau cu nerespectarea autorizaţiilor de construire;
 • Asigură, urmărește şi răspunde de respectarea disciplinei în construcţii în conformitate cu prevederile legale privind autorizarea construcţiilor;
 • Execută controlul stadiilor fizice a acestor investiţii la data expirării termenului stabilit;
 • Primeşte, verifică şi completează autorizaţiile de demolare, dezafectare ori dezmembrare (parţială sau totală) a construcţiilor şi instalaţiilor;
 • La finalizarea lucrărilor întocmeşte procesele-verbale de recepţie a lucrărilor şi, la solicitarea proprietarului construcţiei, certificatul pentru notarea construcţiilor în cartea funciara;
 • Întocmeşte planurile trimestriale de control a păstrării disciplinei în construcţii, astfel încât fiecare sector va fi verificat cel puţin o data pe trimestru;
 • Urmăreşte respectarea disciplinei în construcţii conform planurilor trimestriale;
 • Întocmeşte, când este cazul, procese verbale de contravenţie;
 • Urmăreşte soluţionarea proceselor verbale de contravenţie, respectiv darea lor în debit sau rezoluţia instanţelor judiciare;
 • Asigură informarea cetăţenilor şi dă relaţii acestora cu privire la problemele de autorizare şi disciplina în construcţii
 • Eliberează autorizaţii pentru racord apa – canal, gaz, curent electric, în conformitate cu legile în vigoare;
 • Eliberează certificate de nomenclatură stradală şi număr imobil ;
 • Eliberează note de constatare pentru imobil construcţie.
 • Întocmeşte lucrările privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, potrivit reglementărilor legale pentru parcuri, pieţe, cartiere, străzi, staţiile mijloacelor de transport, precum şi alte obiective de interes local;
 • Întocmeşte şi raportează datele statistice cerute de legislaţia în vigoare;
 • Întocmeşte note conceptuale si teme de proiectare în vederea elaborării documentaţiilor de urbanism;
 • Îndeplinește alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului

 

 

 

Art.62. (1) COMPARTIMENTUL SALUBRITATE ŞI PRESTĂRI SERVICII, se află conform organigramei in subordinea Serviciului urbanism, și are ca scop asigurarea serviciilor de curatenie, transport și reparații pentru acoperirea necesităților la nivelul instituției și are următoarea componență:

 

 • sofer microbuz scolar I
 • muncitor calificat I
 • muncitor calificat I
 • sofer II
 • muncitor necalificat
 • muncitor necalificat

 

 • sofer microbuz scolar I, rolul postului are ca scop realizarea activitatii de transport al elevilor cu respectarea legislației privind transportul rutier al persoanelor.

Atribuții principale sofer microbuz scolar  I:

 • respecta cu strictete actele normative care reglementeaza circulatia pe drumurile publice;
 • înainte de a pleca in cursa are obligatia sa verifice starea tehnica a autovehiculului pe care il conduce;
 • efectueaza ingrijirea zilnica a autovehiculului;
 • nu pleaca in cursa daca constata defectiuni / nereguli ale autovehiculului si isi anunta imediat superiorul pentru a se remedia defectiunile;
 • preia foaia de parcurs pentru ziua respectiva si preda foaia din ziua precedenta completata la toate rubricile (dupa cum indica formularul), bonuri de transport, nota de receptie,
 • mentine starea tehnica corespunzatoare a autovehiculului avut in primire;
 • parcheaza autovehiculul la locul stabilit prin foaia de parcurs, respectand regulile de parcare;
 • pastreaza certificatul de inmatriculare, licenta de executie si copia licentei de transport, precum si actele masinii in conditii corespunzatoare, le prezinta la cerere organelor de control;
 • se preocupa permanent de imbunatatirea cunostintelor sale profesionale si legislative in domeniul transporturilor;
 • executa operativ si corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici, respectand disciplina muncii;
 • se comporta civilizat in relatiile cu elevii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici si organele de control;
 • respecta regulamentul de ordine interioara;
 • indeplinesre orice alte sarcini trasate de conducere – excursii lunare,
 • comunica imediat sefului direct – telefonic sau prin orice alt mijloc – orice eveniment de circulatie in care este implicat;
 • are obligatia sa nu schimbe pozitia autovehiculului implicat in accident, pana la sosirea organelor politiei si sa asigure pastrarea urmelor la locul accidentului, daca acesta a avut ca rezultat moartea, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii vreunei persoane sau daca accidentul constituie infractiune sau s-a produs ca urmare a unei infractiuni;
 • nu are voie sa transporte persoane din afara scolii,cu exceptia profesorilor si a parintilor care insotesc copiii;
 • sa se prezinte la verificarea medicala atunci cand este trimis de angajator;
 • soferul raspunde de integritatea persoanelor transportate – elevi si profesori , din momentul urcarii si pana la coborarea in fata scolii sau in statie;
 • nu porneste in cursa pana cand cadrul didactic insotitor nu este prezent atat la cursele de dimineata , cat si la cele de la pranz şi in cazul in care cadrul didactic nu este prezent anunta de urgenta seful ierarhic superior
 • nu porneste in nici o excursie scolara pana cand cadrul didactic nu prezinta toate documentele necesare NTSM semnat de elevi si parinti, tabel cu elevii ce efectueaza deplasarea si cadrele didactice ce raspund de acestia max 8 elevi / cadru didactic, proiectul tematic al actiunii ce contine obiectivele activitatii, traseul parcurs si durata deplasarii, avizele de cazare daca este cazul, rezervarile pentru mese daca este cazul, avizate de director si inregistrate la primărie și aprobate de primar
 • respecta si indeplineste cu strictete normele PSI si protectia muncii.
 • Monitorizarea comportamentului elevilor si gestionarea situatiilor conflictuale; prevenirea/sesizarea oricaror forme de violenta, rele tratamente sau de exploatare, abandon sau neglijenta, asupra copiilor prescolari/elevilor prin instiintarea serviciilor publice de asistenta sociala sau DGASPC inregistrarea zilnica a absentelor elevilor /prescolarilor cu respectarea termenelor si a formatelor solicitate
 • Respectarea si aplicarea Regulamentului intern si a tuturor actelor si normelor legislative in vigoare inclusiv a procedurilor aplicabile la nivelul unitatii
 • Aplicarea si respectarea normelor privind:
  • -securitatea si sanatatea in munca a personalului si elevilor
  • -situatii de urgenta inclusiv apararea impotriva incendiilor
  • -transportul elevilor cu microbuzul scolar si educatia rutiera a elevilor
  • -pastrarea si utilizarea corespunzatoarea bazei didactico-materialea scolii si gestionarea
  • corespunzatoarea bunurilor incredintate de scoala
  • -participarea la activitatile culturale desfasurate la nivelul comunitatii
  • -exercitarea atributiilor si responsabilitatile date de conducerea
 • În funcţie de nevoile specifice ale unităţii pe perioada vacantelor sau in alte situații salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legi.
 • muncitor calificat I (electrician) rolul postului are ca scop realizarea activitatii de intretinere si reparatii curente la nivelul instituiei a instalațiilor electrice Atribuții principale muncitor calificat I (electrician):
 • repara defectiunile aparute la instalatiile electrice la clădirile proprietatea primăriei;
 • intervine si utilizeaza corespunzator centralele termice
 • verifica toate instalatiile electrice
 • identifica instalatia sau partea de instalatie care urmeaza a se lucra;
 • isi insuseste precis ce operatie are de indeplinit;
 • delimiteaza corespunzator conform NGPM zona de lucru;
 • verifica integritatea izolatiei, ingradirilor, starea carcaselor;
 • verifica echipamentul de protectie a muncii;
 • (4) muncitor calificat I (instalator) are ca scop realizarea activitatii curente de intretinere si reparatii curente la nivelul instituiei are următoarele atribuții:
 • verificarea instalaţiilor sanitare şi termice, înregistrarea reparaţiilor necesare şi remedierea lor;
 • verificarea periodică (lunar/vara, săptamânal/iarna) a scurgerilor pluviale, a vanelor din ghene şi de la subsol;
 • întocmirea listelor de materiale de reparaţii;
 • verificarea stării căminelor de la instalaţia de gaze;
 • verificarea instalaţiilor din subsolul tehnic; • supravegherea reparaţiilor efectuate în asociaţie sau intervenţia personală în cazuri de excepţie şi în afara programului zilnic / săptămânal (în week-end);
 • evidenţa lucrărilor efectuate şi menţionarea acestor în Registrul de evidenţă a lucrărilor la instalaţiile sanitare şi termice;
 • îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă.
 • verificarea gardului de protecţie, a porţilor şi a sistemului de închidere şi remedierea defecţiunilor;
 • verificarea gurilor de scurgere, a terasei, a hidranţilor, a robineţilor, a sifoanelor • acordarea ajutorului solicitat de către personalul de îngrijire (verificarea/repararea instalaţiei termice şi sanitare) ;
 • realizarea căilor de acces în caz de înzăpezire;
 • însuşirea şi respectarea în întreaga activitate de întreţinere şi reparaţii a NTSM şi a normelor PSI, pentru activitatea care o desfăşoară.

(4)muncitor necalificat, are ca scop principal realizarea salubrizării orășenesti și coordonarea persoanelor beneficiare ale ajutorului social și are urmatoarele atribuții principale:

 • Sa mature zilnic in zona atribuita ;
 • Sa mature si/sau stranga resturi vegetale din spatiile verzi ;
 • Sa anunte de indata seful de serviciu orice neregula constatata ;
 • Sa ia in primire toate materialele necesare asigurarii curateniei, avand obligatia sa asigure pastrarea si uitlizarea acestora in bune conditii;
 • Sa manifeste disponibilitate catre dialog, receptivitate, calm, tact in relatiile de serviciu ;
 • Sa raspunda la toate solicitarile venite din partea sefului de serviciu pentru indeplinirea unor sarcini conforme fisei postului;
 • Sa manifeste grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care la are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;

Sa fie cinstit/a, loial/a si disciplinat/a  dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toare persoanele cu care vine in contact

 (5) sofer II (autobasculantă, autogunoieră) realizarea activitatii de transport cu autobasculanta sau autogunoiera in funcție de necesitățile apărute la nivelul instituției și are următoarele atribuții principale :

 • respecta cu strictete actele normative care reglementeaza circulatia pe drumurile publice;
 • înainte de a pleca in cursa are obligatia sa verifice starea tehnica a autovehiculului pe care il conduce;
 • efectueaza ingrijirea zilnica a autovehiculului;
 • nu pleaca in cursa daca constata defectiuni / nereguli ale autovehiculului si isi anunta imediat superiorul pentru a se remedia defectiunile;
 • preia foaia de parcurs pentru ziua respectiva si preda foaia din ziua precedenta completata la toate rubricile (dupa cum indica formularul), bonuri de transport, nota de receptie,
 • mentine starea tehnica corespunzatoare a autovehiculului avut in primire;
 • parcheaza autovehiculul la locul stabilit prin foaia de parcurs, respectand regulile de parcare;
 • pastreaza certificatul de inmatriculare, licenta de executie si copia licentei de transport, precum si actele masinii in conditii corespunzatoare, le prezinta la cerere organelor de control;
 • se preocupa permanent de imbunatatirea cunostintelor sale profesionale si legislative in domeniul transporturilor;
 • executa operativ si corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici, respectand disciplina muncii;
 • se comporta civilizat in relatiile, colegii de serviciu, superiorii ierarhici si organele de control;
 • respecta regulamentul de ordine interioara;
 • comunica imediat sefului direct – telefonic sau prin orice alt mijloc – orice eveniment de circulatie in care este implicat;
 • are obligatia sa nu schimbe pozitia autovehiculului implicat in accident, pana la sosirea organelor politiei si sa asigure pastrarea urmelor la locul accidentului, daca acesta a avut ca rezultat moartea, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii vreunei persoane sau daca accidentul constituie infractiune sau s-a produs ca urmare a unei infractiuni;

 

        Art. 63. –SISTEMUL DE CONTROL MANAGERIAL INTERN

Codul controlului intern managerial al entităților publice, cuprinde standardele de control intern managerial.

Conducătorul fiecărei entități publice dispune, ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și de funcționare, precum și de standardele de control intern managerial, măsuri necesare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

În vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, Primarul constituie, prin dispoziţie, o structură cu atribuții în acest sens, denumită Comisia de monitorizare.

Comisia de monitorizare cuprinde conducătorii compartimentelor incluse în primul nivel de conducere din structura organizatorică, cu excepţia compartimentului de audit public intern; în cazul în care structura organizatorică nu este dezvoltată, Comisia de monitorizare cuprinde reprezentanţi ai compartimentelor, desemnaţi de către conducătorul entităţii publice.

Comisia de monitorizare este coordonată de către un președinte, care poate fi Primarul sau o altă persoană de conducere cu autoritate, delegată de acesta și asistată de un secretariat tehnic.

Modul de organizare și de lucru al Comisiei de monitorizare se află în responsabilitatea președintelui acesteia și se stabilește în funcție de volumul și de complexitatea proceselor și activităților, pe baza Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei, care se actualizează ori de câte ori este cazul.

Președintele Comisiei de monitorizare asigură conducerea ședințelor, conform ordinii de zi și aprobă minutele ședințelor și după caz, hotărârile acestora. În funcție de tematica ordinii de zi a ședințelor, la solicitarea președintelui Comisiei de monitorizare pot participa și alte persoane în calitate de invitați.

Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice, a activităților procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și de raportare, respectiv informare către conducătorul entității publice.

În vederea consolidării unui sistem de control intern managerial, Comisia de monitorizare elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit Program de dezvoltare, care se actualizează la nivelul fiecărei entități publice.

Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele Primăriei în domeniul controlului intern managerial, în funcție de stadiul implementării și dezvoltării acestuia, iar pentru fiecare

standard de control intern managerial se stabilesc activități, responsabili și termene, precum și alte elemente relevante în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

În Programul de dezvoltare se evidențiază inclusiv acțiunile de perfecționare profesională în domeniul sistemului de control intern managerial, atât pentru persoanele cu funcții de conducere, cât și pentru cele cu funcții de execuție, prin cursuri organizate în conformitate cu reglementările legislative în domeniu.

Procesul de management al riscurilor se află în responsabilitatea președintelui Comisiei de monitorizare și se organizează în funcție de dimensiunea, complexitatea și mediul specific al entității publice.

Pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor la toate nivelurile, se desemnează un responsabil cu riscurile. Responsabilii cu riscurile consiliază personalul din cadrul compartimentelor şi asistă conducătorii acestora în procesul de gestionare a riscurilor.

Riscurile aferente obiectivelor și/sau activităților se identifică și se evaluează la nivelul fiecărui compartiment, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri; riscurile semnificative se centralizează la nivelul Comisiei de monitorizare în Registrul de riscuri al institutiei.

Comisia de monitorizare analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor Primăriei, prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc, aprobate de către Primarul  orașului .

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare pe baza Registrului de riscuri de la nivelul primăriei propune profilul de risc și limita de toleranță la risc care sunt analizate și avizate în ședința comisiei și aprobate de către Primarul  orașului .

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare, elaborează Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul primariei; planul este analizat de Comisia de monitorizare și aprobat de către primar.

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare transmite Planul de măsuri aprobat compartimentelor responsabile cu gestionarea riscurilor semnificative, în vederea implementării.

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare elaborează, pe baza raportărilor anuale, ale conducătorilor compartimentelor de la primul nivel de conducere, privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor o informare către Primarul  orașului , aprobată de preşedintele Comisiei de monitorizare, privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii.

Informarea cuprinde o analiză a riscurilor identificate şi gestionate la nivelul compartimentelor, respectiv monitorizarea obiectivelor şi activităţilor prin intermediul indicatorilor de performanţă la nivelul entităţii publice.

Conducerea entității asigură procesul de elaborare a procedurilor documentate, respectiv a procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale, pentru procesele și activitățile derulate în cadrul institutiei și aducerea la cunoștință personalului acesteia.

În vederea îndeplinirii în condiții de regularitate, eficacitate economicitate și eficiență a obiectivelor entităților publice, compartimentele elaborează proceduri documentate, în coordonarea Comisiei de monitorizare.

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare analizează procedura din punctul  de vedere al respectării conformității cu structura minimală prevăzută în Procedura documentată.

Procedurile documentate se semnează la întocmire de către responsabili de activitățile procedurale, la verificare de către conducătorul compartimentului, la avizare de către președintele Comisiei de monitorizare și se aprobă de către Primarul  orașului.

În funcție de specificul și complexitatea activităților Primăriei  orașului  inclusiv a reglementărilor interne, compartimentele își particularizează procedurile în conformitate cu o procedură de sistem proprie, având la bază obligatoriu structura minimală prevăzută în Procedura documentată.

Evaluarea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial se realizează la nivelul tuturor compartimentelor instituţiei.

Controlul intern managerial este în responsabilitatea exclusivă a Primarului  orașului  Broșteni care are obligația proiectării, implementării și dezvoltării continue a acestuia.

 

CAPITOLUL IV

 DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 64. –Prezentul Regulament se aprobă în condiţiile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ şi va fi supus completării, respectiv modificării în funcţie de modificările  legislative survenite ulterior. Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi cuprinse în actele normative, atribuţiile prevăzute în prezentul regulament nu sunt limitative şi se completează de drept în funcţie de modificările legislative din domeniul de activitate al compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului  orașului  Broșteni.

Art. 65.- Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se reactualizează ori de câte ori intervin modificări în structura funcţională a aparatului de specialitate a primarului  orașului  Broșteni.

Art. 66.- (1) Prezentul regulament cuprinde atribuţiile principale ale fiecãrui compartiment funcţional.

 • Fişa postului va cuprinde atribuţiile şi responsabilităţile postului, conform legislaţiei şi prezentului regulament pentru asigurarea bunei funcţionări a instituţiei.
 • Toate compartimentele Primăriei orașului Broșteni au obligația de a colabora în vederea soluționării comune a problemelor curente ale localității.

Art. 67.- Compartimentele din structura organizatorică a Primăriei  orașului Broșteni au obligația de a comunica Secretarului general al  orașului  orice modificare intervenită în atribuțiile specifice domeniului de activitate, urmare a punerii în aplicare a legislației apărute ulterior aprobării prezentului regulament, precum și aplicării, conform legii, a hotărârilor  Consiliului Local și dispozițiilor Primarului.

Art. 68. –Toți salariații Primăriei  orașului Broșteni răspund de cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare specifice domeniului de activitate.

Art. 69.- Orice încălcare a atribuţiilor, obligaţiilor şi îndatoririlor de serviciu, atrage răspunderea disciplinară în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, a Codului Muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare în funcţie de calitatea salariatului: funcţionar public sau personal contractual.

Art. 70.- Normele şi regulile stabilite prin regulament se aplică tuturor salariaţilor din aparatul de specialitate al Primarului  orașului  Broșteni, indiferent de durata contractului de muncă sau a raporturilor de serviciu şi funcţiile pe care le deţin.

(2)Prevederile prezentului regulament se aplică şi personalului detaşat, care are calitatea de funcţionar public sau personal contractual.

Art. 71.- Angajatorul se obligă să protejeze persoanele care au reclamat sau au sesizat încălcări ale legii în cadrul autorităţilor publice, conform Legii nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritătile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.

Art. 72.- Drepturile şi îndatoririle salariaţilor în cadrul raporturilor de muncă sau de serviciu, sunt prevăzute în atribuţiile din Fişa postului, în O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în Codul Muncii şi prezentul regulament.

Art. 73. -În exercitarea funcţiei publice pe o care o deţin, funcţionarii publici vor respecta principiile şi condiţiile    reglementate    prevederile           legale cu       privire    la îndatoriri, incompatibilitate, disciplină, competenţă, formare profesională.

 • Pentru asigurarea exercitarii functiilor si demnitatilor publice in conditii de impartialitate, integritate, transparenta, prin organizarea in mod unitar si institutionalizat a activitatii de control al averii dobandite in perioada exercitarii mandatelor sau a indeplinirii functiilor respective si a verificarii conflictelor de interese, precum si de sesizare a incompatibilitatilor, toti demnitarii, functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei sunt obligati sa depuna Declaratiile de avere si Declaratiile de interese, conform prevederilor legale in vigoare.
 • Formele prin care se realizeaza formarea profesionala a salariatilor sunt:

-programe de formare profesionale organizate de catre fumizorii de programe autorizati,

-stagii de practica si specializare in tara sau strainatate;

-instructaje interne,

-participarea la conferinte si seminarii, in tara sau in strainatate.

 • Cheltuielile privind participarea la prograrnele de formare profesionala initiate de angajator se suporta din bugetul local, conform planului anual aprobat de primar.
 • Propunerile de participare la prograrnele de perfectionare se realizeaza de catre sefii de compartimente, luand in calcul evaluarea performantelor profesionale individuale, a modificarilor intervenite in legislatie, respectiv necesitatile de pregatire profesionala ale salariatilor.
 • Organizarea si desfasurarea formarii profesionale a salariatilor se desfasoara conform sectiunii din Regularnentul de Ordine Intema aprobat prin dispozitia primarului

Art. 74. –Personalului contractual i se aplică prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 75.- Toţi salariaţii vor respecta ierarhia, conform fişei postului.

Art. 74.- Competenţa teritorială a funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Primăriei  orașului Broșteni.

Art. 76.- Obligaţii ce revin salariaţilor

În îndeplinirea obligaţiilor ce le revin conform legii şi prin prezentul regulament, toţi salariaţii au următoarele atribuţii :

 • Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minim a cheltuielilor
 • Salariaţii vor studia legislaţia specifică domeniului de activitate şi vor răspunde de aplicarea corectă a
 • Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor şi documentelor de care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, potrivit legislaţiei în vigoare şi asigură respectarea normelor legale privind secretul de serviciu şi confidenţialitatea în legatură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă ;
 • Semnalează conducerii orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care iau cunoştinţă, în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu ;
 • Răspund disciplinar, penal şi material după caz pentru încalcarea dispoziţiilor legale în vigoare şi pentru nerespectarea sarcinilor de
 • Răspund de menţinerea integrităţii şi calităţii bunurilor primite în folosinţă ;
 • Vor respecta regulamentul de ordine interioară şi programul de lucru în conformitate cu atribuţiile din fişa postului, semnează în condica de prezenţă;
 • Vor lua toate măsurile de protecţie a datelor cu caracter personal a persoanelor fizice în timpul exercitării sarcinilor, în conformitate cu prevederile legale, având următoarele responsabilităţi
 1. să cunoască și să își însușească toate procedurile, politicile, instrucțiunile interne în materia prelucrării și asigurării securității datelor cu caracter personal;
 2. să aplice și să respecte procedurile, politicile, instrucțiunile interne în materia prelucrării și asigurării securității datelor cu caracter personal;
 3. de a prelucra datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului, în contractul individual de munca sau în regulamentul intern, având acordul și instrucțiuni din partea Angajatorului sau din obligația conformării la o dispoziție imperativă a legii;
 4. de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;
 5. de a aduce la cunoștința superiorului ierarhic sau responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal în cel mai scurt timp posibil: orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează, orice nelămurire sau suspiciune sau observație cu privire la protecția datelor cu caracter personal ale salariaților și ale beneficiarilor și/sau colaboratorilor instituției, în legătură cu orice divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să ducă la divulgarea datelor cu caracter personal de care iau cunoștință, în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace;.
 6. de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează pe toată durata raportului de muncă și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat;
 7. să utilizeze informațiile cu bună credință și numai în interesul Angajatorului, fără a aduce vreun prejudiciu;
 8. în afara atribuțiilor de serviciu, să nu sustragă, modifice, copieze, multiplice, divulge etc. documente, date cu caracter personal și informații la care are acces în exercitarea funcției, indiferent dacă acestea au sau nu caracter confidențial, de secret de afaceri sau de secret de serviciu;
 9. să coopereze cu persoanele desemnate de catre conducerea Angajatorului și cu Responsabilul pentru protecția datelor în vederea organizării de controale în conformitate cu prevederile legale
 10. toate compartimentele, serviciile trebuie să informeze Responsabilul cu protecția datelor personale în timp util cu privire la orice nouă prelucrare a datelor cu caracter personal. Pentru prelucrările care pot prezenta riscuri semnificative pentru drepturile fundamentale ale persoanelor vizate, Responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal trebuie să fie informat înainte de începerea prelucrării.
 • Nu părăsesc locul de muncă fără o cerere scrisă care se va face cu aprobarea şefului ierarhic superior în care îşi desfăşoară activitatea şi care va avea avizul Primarului, în care se va specifica perioada în care va lipsi din instituţie, în caz contrar este direct răspunzător de orice eveniment la care ar putea fi expus situaţie în care primarul/viceprimarul sau secretarul general al orașului  care are în subordine compartimentul în care își desfășoară activitatea titularul postului, sunt exonerate de orice răspundere.
 • Informează operativ conducerea primăriei asupra activităţii desfăsurate şi propun măsuri de îmbunătăţire a acesteia;
 • Asigură şi răspund de rezolvarea în termenul legal, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a cererilor, sesizărilor şi scrisorilor populaţiei, a propunerilor care se referă la activitatea compartimentului, informând conducerea primăriei;
 • Rezolvă corespondența primită, răspund de soluţionarea problemelor curente, semnează lucrările compartimentului;
 • Participă, când este cazul, la şedintele în plen ale Consiliului Local şi la comisiile de specialitate ale acestuia pentru susţinerea proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării, cuprinse pe ordinea de zi;
 • Propun măsuri, după caz, în rezolvarea problemelor specifice domeniilor de activitate ale compartimentelor, în vederea îmbunătăţirii activităţii acestora, colaborează şi conlucrează cu celelalte compartimente din cadrul primăriei, răspunzând cu promptitudine la solicitările acestora;
 • Utilizarea eficientă a programului de lucru, preocuparea fiecărui angajat în rezolvarea legală, competentă şi de calitate a tuturor sarcinilor încredinţate, în raport cu pregătirea, experienţa şi funcţia ocupată;

Art. 77. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se modifică şi se completează de drept si cu procedurile de sistem, procedurile de lucru, instrucţiunile de lucru elaborate şi aprobate în cadrul Sistemului de Control Intern Managerial.

Art. 78. Prevederile prezentului regulament se completează cu actele normative în vigoare, iar prevederile contrare se abrogă.

Art. 79.  Prin grija secretarului general al  orașului Broșteni Regulamentul de organizare  şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului  orașului  Broșteni va fi însuşit de către fiecare salariat, prin semnătură.

 

                  Primar,

Alexandru HURJUI

Avizat legalitate,

Secretar general al orașului

Elena PARASCHIVEI NASTASĂ

 

 

 

 

Birou Programe, achiziții publice

și resurse umane și administrativ

Sef birou,

Lucian TUDOSIA