Compartiment asistență socială

Responsabil:

SAVA Daniela

Contact:

Telefon: 0230 549 940 interior 107
Fax: 0230 549 786
Email: asistentasociala@primariabrosteni.ro

Program de lucru:

Luni-Vineri 07:30-15:30

Atribuții principale

 • Identificarea şi soluţionarea problemelor sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor cu handicap precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.
 • Întocmeşte şi urmăreşte dosarele cu privire la venitul minim garantat prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare; asigură consilierea şi informarea comunităţii pe probleme de venit minim garantat si marginalizării sociale;
 • Întocmeşte şi urmăreşte dosarele privind alocaţia pentru susţinerea familiei conform prevederilor legale;
 • Primeşte și solutionează cererile pentru acordarea alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, întocmeşte dosarele şi centralizează datele de identificare; cererile pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă sau altor ajutoare;
 • Preia, întocmește și urmărește dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire persoanelor beneficiare de venit minim garantat și ajutorul de încălzire acordat populației în condițiile legii;
 • Membru al comisiei pentru anchete sociale în vederea soluţionării cererilor de ajutor social, alocaţii pentru susținerea familiei, alte probleme sociale;
 • Efectuează periodic anchete sociale în vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului prestatiile sociale conform prevederilor legale
 • Preia cererile pentru alocaţiile de stat, cererile pentru acordarea indemnizaţiei/stimulentului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 sau 3 ani, întocmeşte dosarele şi ţine evidenţa în registrul special;
 • Asistenţă şi sprijin familiilor şi copiilor aflaţi în dificultate;
 • Evaluarea situaţiei persoanelor vârstnice care necesită asistenţă socială;
 • Creează, întreţine si dezvoltă baza de date aferentă activităţii;
 • Întocmirea, pe baza investigaţiilor făcute în teren, a anchetelor sociale în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, privind încredinţarea minorilor spre crestere si educare, reîncredinţarea acestora, stabilirea domiciliului minorilor la unul dintre părinţi,
 • Întocmirea anchetelor sociale, la solicitarea organelor de cercetare penală, pentru minorii delicvenţi;
 • Protecţia copilului
 • Depistarea si internarea minorilor si deficienţilor în unităţi speciale de ocrotire;
 • Depistarea persoanelor majore dependente social;
 • Ocrotirea minorilor și a persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu sau care nu au în familie asigurate condiţii decente de trai;
 • Întocmeşte situaţia privind persoanele şi familiile marginalizate social şi stabileste măsurile si acţiunile de combatere a marginalizării, în funcţie de legislaţia în vigoare, posibilităţile financiare ale bugetului local si situaţiile existente în comunitate; acţiunile vor viza sprijinul pentru persoane marginalizate pentru accesul la un loc de muncă, accesul la o locuinţă, accesul la asistenţă de sănătate, accesul la educaţie;
 • Eliberează adeverinţe solicitate de persoanele beneficiare de venit minim garantat şi alte adeverinţe necesare;
 • Urmăreşte rezolvarea corespondenţei privind asistenţa socială şi autoritatea tutelară, comunicarea în termenul prevăzut de lege a răspunsurilor la cererile sau sesizările primite spre soluţionare.
 • Asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu prevederile
 • Întocmeşte rapoarte şi propuneri pentru emiterea dispoziţiilor primarului sau hotărârilor consiliului local cu privire la măsurile de asistenţă socială şi autoritate tutelară;
 • Răspunde de aplicarea justă a actelor normative în domeniul asistenţei sociale şi autorităţii tutelare;
 • Răspunde şi asigură distribuirea laptelui praf pentru copiii până la vârsta de 12 luni, pe baza documentelor eliberate de medicii de familie;
 • Întocmeşte raportul de anchetă socială pentru persoanele cu handicap necesare pentru comisiile de expertiză medicală, precum şi pentru persoanele care solicită să fie angajate ca asistenţi personali;
 • Verifică periodic, la domiciliul asistatului activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap grav ;
 • Intocmește referatul constatator în urma verificărilor periodice efectuate și propune după caz, menținerea, suspendarea sau încetarea contractului de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap grav;
 • Avizează rapoartele semestriale de activitate întocmite de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, privind activitatea și evoluția stării de sănătate a persoanelor asistate.
 • Asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere;
 • Raportează Consiliului Concurenţei toate ajutoarele de stat acordate conform fişelor prevăzute în Anexele la regulamenul privind procedurile de raportare şi monitorizare a ajutoarelor de stat;
 • Ţinerea evidenţei specifice a ajutoarelor de stat acordate;
 • Răspunde de buna funcţionare şi exploatare a programelor achiziţionate în domeniul asistenţei sociale;
 • Organizează și răspunde de plasarea persoanelor într-o instituție de specialitate și facilitează accesul acesteia în alte instituții specializate (spital, instituții de ocrotire);
 • Realizează și sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;
 • Monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante;
 • Identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau prestații pentru prevenirea separării copilului de familia sa întocmind planul de servicii pe care îl supune primarului spre aprobare prin dispoziție;
 • Asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora,
 • Colaboreaza cu direcția generală de asistență socială și protecția copilului în domeniul protecției copilului și transmit acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu;
 • Colaborează cu unitățile de învățământ în vederea depistării cazurilor de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului în vederea luării măsurilor ce se
 • Colaborează cu colectivitatea locală în vederea identificării nevoilor comunității și soluționării problemelor sociale care privesc
 • Asigură soluționarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor și petițiilor primite direct de la cetățeni sau de la autorități ale administrației publice de stat centrale sau locale și alte organe.

Îndeplinește alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului.