Compartiment stare civilă

Responsabil:

CHIRIAC Marica

Contact:

Telefon: 0230 549 940 interior 102
Fax: 0230 549 786
Email: starecivila@primariabrosteni.ro

Program de lucru:

Luni-Vineri 07:30-15:30

Atribuții principale ale personalului din cadrul compartimentului stare civilă:

 • Ofiter de stare civilă;
 • întocmeşte, potrivit legii, acte de naştere şi de căsătorie, în dublu exemplar, şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate;
 • răspunde de gestiunea certificatelor şi extraselor multilingve de naştere şi de căsătorie;
 • înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare, pentru actele de stare civilă întocmite, şi trimite în termen de maxim 10 zile comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă – exemplarul I sau, după caz, exemplarul II;
 • eliberează gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial după acte de naştere şi căsătorie, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr, 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 • eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea actelor de naştere şi de căsătorie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă;
 • trimite structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români;
 • întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică sau a municipiului Bucureşti;
 • atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează şi le arhivează în condiţii de deplină securitate;
 • reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse – parţial sau total prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare şi aplicarea sigiliului şi parafei;
 • primeşte şi soluţionează cererile privind divorţul pe cale administrativă
 • primeşte cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de naştere şi căsătorie procurate din străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în vederea avizării prealabile de către S.P.C.J.E.P. în coordonarea cărora se află;
 • primeşte cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmesc documentaţia şi referatul prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.;
 • înaintează S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de naştere şi căsătorie, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din registrul de stare civilă – exemplarul I;
 • sesizează imediat S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special.
 • înscriu în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;
 • transmite lunar la DJEP Suceava, în prima zi lucrătoare a următoarei luni situaţia indicatorilor specifici, potrivit anexelor 1-4;
 • întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de de deces, în dublu exemplar, şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate;
 • răspunde de gestiunea certificatelor şi extraselor multilingve de deces;
 • înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare, pentru actele de deces întocmite şi trimite în termen de maxim 10 zile comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă
 • exemplarul I sau, după caz, exemplarul II; operează menţiunile primite de la alte primării şi transmite, după caz, comunicările la exemplarul I sau II;
 • eliberează gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de deces, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr, 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 • eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea actelor de deces, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă;
 • trimite actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de ultimul loc de domiciliu;
 • trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10;
 • întocmeşte buletine statistice de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică sau a municipiului Bucureşti;
 • dispun măsurile necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în condiţii care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură spaţiul necesar destinat desfăşurării activităţii de stare civilă;
 • propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică anual structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;
 • primeşte cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate în motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, S.P.C.L.E.P. la care este arondată unitatea administrativ-teritorială;
 • primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;
 • primeşte cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de deces procurate din străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în vederea avizării prealabile de către S.P.C.J.E.P. în coordonarea cărora se află;
 • primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmesc documentaţia şi referatul cu propunere de aprobare sau respingere şi le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unităţii administrativ-teritoriale competente;
 • înaintează S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de deces, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din registrul de stare civilă – exemplarul I;
 • efectuează verificări şi întocmesc referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariţiei şi a morţii unei persoane, precum şi înregistrarea tardivă a naşterii;
 • întocmeşte situaţiile statistice solicitate periodic de D.J.E.P. Suceava, cu excepţia anexelor lunare 1-4;
 • soluţionează corespondenţa ordinară înregistrată la nivelul compartimentului