Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului

Responsabil:

Inspector CIMPOESU Monica

Contact:

Telefon: 0230 549 940 interior 108
Fax: 0230 549 786
Email: urbanism@primariabrosteni.ro

Program de lucru:

Luni-Vineri 07:30-15:30

Atribuții principale ale personalului din cadrul compartimentului:

 • Asigură şi răspunde de aplicarea justă a actelor normative în domeniul urbanismului și autorizării executării lucărilor de construcții;
 • Asigură arhivarea documentelor compartimentului în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Întocmeşte rapoarte şi propuneri pentru emiterea dispoziţiilor primarului sau hotărârilor consiliului local cu privire la reglementări in domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, al autorizării și executării lucărilor de construcții și implementare proiecte la nivelul a.t.
 • Urmăreşte rezolvarea corespondenţei privind urbanismul și amenajarea teritoriului și implementarea de proiecte la nivelul u.a.t și comunicarea în termenul prevăzut de lege a răspunsurilor la cererile sau sesizările primite spre soluţionare;
 • Creează rapoarte, documente, situații, studii, evaluări referitoare la activitatea specifică compartimentului său.
 • Asigură consultare de specialitate şi cooperează cu alte compartimente şi cu Direcţia de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean
 • Cooperează cu instituţii şi Servicii, organisme şi organizaţii implicate în domeniul urbanismului şi amenajarea teritoriului, implementare proiecte;
 • Asigură informarea şi consilierea cetăţenilor cu privire la amenajarea teritoriului, posibilităţile de construire, dezvoltarea infrastructurii urbane, dotările avute în vedere prin documentaţiile de urbanism aprobate (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) și asigură punerea în aplicare a PUG-ului și RLU-ului orașului  Broșteni;
 • Soluționarea cererilor pentru eliberarea certificatelor de urbanism ; avizarea documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi eliberarea certificatelor de urbanism;
 • Verificarea conţinutului documentelor depuse, respectiv a propunerii de certificat de urbanism;
 • Soluţionează cererile pentru eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, împreună cu documentaţiile tehnice şi avizele necesare. În vederea eliberării autorizaţiilor de construire verifică documentele depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării, conform prevederilor legale şi restituie documentaţia incompletă, cu menţionarea în scris a datelor şi elementelor necesare pentru completarea documentaţiei;
 • Întocmirea şi eliberarea autorizaţiei de construcţie/desfiinţare; redactează şi prezintă spre semnare autorizaţiile de construire/desfiinţare, înregistrează autorizaţiile şi certificatele de urbanism emise într-un registru în ordinea în care sunt emise, ştampilează autorizaţiile de construire şi documentaţiile aferente cu ştampila potrivit prevederilor Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Stabilirea avizelor şi acordurilor legale necesare autorizării;
 • Redactarea, înregistrarea, emiterea şi prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
 • Determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism şi a directivelor cuprinse în PUG, PUZ, referitor la imobilul pentru care se solicită certificat de urbanism, precum şi analizarea compatibilităţii scopului declarat
 • Formularea condiţiilor   şi    restricţiilor   specifice    amplasamentului,   obligatorii    pentru proiectarea investiţiei;
 • Agent constator în domeniul disciplinei autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii şi al execuţiei acestora în baza autorizaţiilor emise, pe raza unităţii administrativ-teritoriale a orașului , pentru contraveţiile săvârşite de persoanele fizice sau juridice, conform art. 26 alin. 1, cu excepţia celor de la lit.h) si m), la Legea nr. 50/1991, republicată.
 • Participă la recepția lucrărilor cu titlu de investiții ale Primăriei orașului  Broșteni
 • Regularizarea taxelor de autorizaţii la data expirării termenului stabilit; calcularea taxelor potrivit legislaţiei și verificarea existenţei documentului de plată a taxei de eliberare a certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire;
 • Asigură baza de date pe calculator;
 • Propune masurile legale necesare privind construcţiile executate fără autorizaţii sau cu nerespectarea autorizaţiilor de construire;
 • Asigură, urmărește şi răspunde de respectarea disciplinei în construcţii în conformitate cu prevederile legale privind autorizarea construcţiilor;
 • Execută controlul stadiilor fizice a acestor investiţii la data expirării termenului stabilit;
 • Primeşte, verifică şi completează autorizaţiile de demolare, dezafectare ori dezmembrare (parţială sau totală) a construcţiilor şi instalaţiilor;
 • La finalizarea lucrărilor întocmeşte procesele-verbale de recepţie a lucrărilor şi, la solicitarea proprietarului construcţiei, certificatul pentru notarea construcţiilor în cartea funciara;
 • Întocmeşte planurile trimestriale de control a păstrării disciplinei în construcţii, astfel încât fiecare sector va fi verificat cel puţin o data pe trimestru;
 • Urmăreşte respectarea disciplinei în construcţii conform planurilor trimestriale;
 • Întocmeşte, când este cazul, procese verbale de contravenţie;
 • Urmăreşte soluţionarea proceselor verbale de contravenţie, respectiv darea lor în debit sau rezoluţia instanţelor judiciare;
 • Asigură informarea cetăţenilor şi dă relaţii acestora cu privire la problemele de autorizare şi disciplina în construcţii
 • Eliberează autorizaţii pentru racord apa – canal, gaz, curent electric, în conformitate cu legile în vigoare;
 • Eliberează certificate de nomenclatură stradală şi număr imobil ;
 • Eliberează note de constatare pentru imobil construcţie.
 • Întocmeşte lucrările privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, potrivit reglementărilor legale pentru parcuri, pieţe, cartiere, străzi, staţiile mijloacelor de transport, precum şi alte obiective de interes local;
 • Întocmeşte şi raportează datele statistice cerute de legislaţia în vigoare;
 • Întocmeşte note conceptuale si teme de proiectare în vederea elaborării documentaţiilor de urbanism;
 • Îndeplinește alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului