Compartiment juridic, registrul agricol și arhivă

Responsabil:

PARASCHIVEI-NASTASĂ Elena

Contact:

Telefon: 0230 549 940 interior 103/110
Fax: 0230 549 786
Email: registruagricol@primariabrosteni.ro

Program de lucru:

Luni-Vineri 07:30-15:30

Atribuții pincipale ale compartimentului in domeniul juridic:

 • raspunde de consultanta, asistenta si reprezentarea institutiei, apărarea drepturilor si intereselor legitime ale acesteia in raporturile cu alte autoritati, institutii de orice natura, precum si cu orice persoana juridica sau fizica, romana sau straina, in cauzele repartizate ;
 • organizează dosarele repartizate si tine evidentele acestora
 • pledeaza cu demnitate si competenta in fata instantei prevalandu-se de toate drepturile procedurale pentru apararea institutiei ;
 • formuleaza in termen intampinari,note scrise,concluzii,ridica exceptii pentru buna aparare a institutiei pe care o reprezinta ;
 • raspunde de efectuarea in termen a cailor ordinare si extraordinare de atac si inaintarea lor instantelor competente ;
 • tine evidenta proceselor si litigiilor in care unitatea este parte,repartizate de conducatorul unitatii si urmareste obtinerea titlurilor executiorii pentru creantele unitatii,in aceste dosare ;
 • urmareste valorificarea hotararilor definitive si irevocabile obtinute in dosarele in care a asigurat reprezentarea ;
 • intocmirea trimestriala a rapoartelor de analiza privind cauzele solutionarii nefavorabile a unor dosare ;
 • tine evidenta taxelor de timbru achitate si a timbrelor judiciare aplicate ;
 • intocmeste raportari ierarhice trimestriale catre secretarul orasului privind dosarele de instanta aflate pe rol , in care asigura reprezentarea;
 • intocmeste proceduri operationale formalizate pentru principalele activitati desfasurate;
 • comunica organelor de executare silita titlurile executorii primite ;
 • participa la formarea obiectiunilor precontractuale daca se pun in discutie probleme de drept ;
 • solutioneaza petitiile din partea tertelor persoane si din partea diferitelor servicii si birouri,raspunzand in termen legal si exprimandu-si punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate ;
 • isi exprima punctul de vedere in scris (referate) privind neexercitarea cailor de atac ;
 • promoveaza cereri de chemare in judecata (desfiintari de constructii,acituni in pretentii,anulare acte administrative etc.)din dispozitia conducerii Primariei.
 • face cereri de interventii in dosarele aflate pe rol si in care orasul justifica un interes ;
 • raspunde de pregatirea cauzelor inaintea termenelor de judecata,intocmind in acest sens,dupa caz,probatoriu,interogatoriu,concluzii scrise,obiectiuni la raportul de expertiza ;
 • asigura asistenta juridica departamentelor si serviciilor institutiei la audientele desfasurate in cadrul Primariei Brosteni precum si persoanelor fizice si juridice care se prezinta la audiente , in limitele competentelor legale pentru problemele legate de activitatea autoritatii publice locale ;
 • raspunde de asistenta,consultanta si reprezentarea juridica in fata instantelor de judecata de toate nivelurile;
 • redactarea de acte juridice, atestarea identitatii partilor,a consimtamantului,a continutului si a datei actelor incheiate, care privesc orasul Brosteni,
 • avizeaza la cererea conducerii orice alte acte cu caracter juridic ;
 • raspunde de rezolvarea in termen a corespondentei ce i-a fost distribuita ;
 • raspunde de salvarea datelor in format electronic, arhivarea acestora, protectia datelor, documentelor si dosarelor de instanta ;
 • stabileste si formalizeaza procedurile interne ;
 • asigura arhivarea ritmica a dosarelor de instanta solutionate a documentelor, corespondenteisolutionate ;
 • verifica si avizeaza actele cu caracter juridic si administrativ primite ;
 • verifica si avizeaza proiectele de contracte intocmite de serviciile functionale si de specialitate ;
 • semneaza la solicitarea conducerii,in cadrul reprezentarii documentele cu caracter juridic emanate de aceasta ;
 • asigurarea secretului de serviciu si al documentelor ;
 • fundamenteaza propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare asigurarii functionalitatii departamentului si realizarii atributiilor acestuia ;
 • pastreaza secretul de serviciu si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostinta in exercitarea functiei;
 • raspunde disciplinar, contraventional, material, civil sau penal dupa caz, pentru incalcarea indatoririlor de serviciu;
 • consilierul juridic este membru in comisile de fond funciar, precum și in comisiile in care este desemnat de primar sau consiliul local;
 • Raspunde de evidența contractelor de inchiriere a terenurilor din domeniul public și privat al orasului.
 • respecta normele de conduită și etică a functionarilor publice;

Atribuții pincipale ale compartimentului in domeniul arhiva:

 • are ca obiect de activitate organizarea, ordonarea şi păstrarea tuturor documentelor intrate în depozitul de arhivã şi îndeplineşte urmãtoarele atribuţii specifice:
  elibereaza copii de pe documentele din depozit (arhivã);
 • verifică statele de salarii şi dosarele de personal în vederea întocmirii referatelor şi adeverinţelor pentru stabilirea vechimii în muncă şi copii de pe documente;
  la solicitare, eliberează copii de pe documentele aflate în arhiva primãriei (avize, autorizaţii de vânzare, înstrainare, partaje, acorduri unice, autorizaţii de construcţii, planuri, certificate de urbanism, hotãrâri ale Consiliul Local şi dispoziţii  ale Primarului, împreunã cu documentaţia aferentă, etc.);
 • asigură punerea la dispoziţie a documentelor spre consultare, ori de câte ori se solicită, tuturor compartimentelor din aparatul de specialitate, pe baza de semnatură;
 • răspunde la corespondenţă cu autorităţile administraţiei publice privitoare la sesizări ale unor petenţi, persoane fizice şi juridice cu privire la autenticitatea unor documente din arhivă;
 • asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă pe baza registrul de evidenţă curentă;
 • verifică integritatea documentelor împrumutate după restituire;
 • reactualizează, ori de căte ori este necesar Nomenclatorul Arhivistic al Primãriei;
 • organizează evidenţa materialelor documentare întocmind instrumentele de evidenţă  prevazute de instrucţiunile menţionate supraveghează folosirea instrumentelor de evidenţă şi se ingrijeşte de conservarea în bune condiţii a acelor instrumente;
 • asigură secretariatul comisiei de selecţionare a documentelor în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate;
 • pregateşte lucrările pentru Comisia de expertiză în vederea expertizei valorii  materialelor documentare, pentru selecţionarea şi păstrarea în continuare în bune condiţii a celor de interes ştiinţific şi eliminarea celor a căror valoare practică a expirat;
 • organizează depozitul de arhivă dupa criterii prealabil stabilite;
  informează conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzatoare de păstrare şi conservare a arhivei;
 • pune la dispoziţia Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate  cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de  la  creatori;
 • comunică în scris în termen de 30 de zile Arhivelor Nationale înfiinţarea reorganizarea sau oricare alte modificari survenite în activitatea instituţiei cu implicaţii asupra Compartimentului Arhivă;
 • înregistrează neconformităţile cu sprijinul responsabilului cu managementul calităţii  şi urmareşte soluţionarea acestora;
 • initiază dacă este cazul acţiuni preventive sau corective în conformitate cu procedurile generale cuprinse în Manualul Calităţii;
 • asigură respectarea normelor de protecţie a muncii şi PSI pentru depozitul de arhivă pe care îl gestionează;
 • asigură respectarea normelor legale privind secretul de serviciu şi confidenţialitatea în legatură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă ;
 • verifică şi preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite;
 • întocmeşte inventare pentru documentele făra evidenţă, aflate în depozit;
 • îndeplineşte orice alte sarcini transmise de conducerea serviciului şi a instituţiei.