Compartiment cultură

Responsabil:

CHIRILUȘ Florica

Contact:

Telefon: 0230 549 940 interior 110
Fax: 0230 549 786
Email: cultura@primariabrosteni.ro

Program de lucru:

Luni-Vineri 07:30-15:30

tribuții principale:

 • Promovarea activităților culturale organizate în cadrul Casei de cultura și valorificarea protențialului muzeului sătesc ;
 • Explorarea spațiului în aer liber pentru diferite activități în vederea păstrării tradițiilor populare ;
 • Crearea condițiilor pentru asigurarea continuității manifestărilor și evenimentelor culturale tradiționale(festivaluri, concursuri de folclor, literatură etc)
 • Sprijinirea activității meșterilor populari tradiționali și încurajarea copiilor în conservarea valorilor tradiționale(dansuri si cântece populare, șezători, etc)
 • Organizarea și desfășurarea de activități cultural-artistice și de educație permanentă ;
 • Conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale, ale patrimoniului cultural național și universal ;
 • Organizarea și susținerea interpreților și formațiilor artistice de amatori, a unor concursuri și festivaluri, inclusiv a participării interpreților și formațiilor la manifestpri culturale intercomunale , județene, naționale și internaționale , după
 • Stimularea creativității și talentului ;
 • Organizează și susține participarea la expoziții temporare sau permanente, elaborarea și editarea de monografii și lucrări de educație civică și informare a publicului
 • Difuzarea de filme artistice și documentare,
 • Organizarea unor cercuri știintifiice și tehnice, de artă populară, de artă plastică, de artă fotografică și de gospodărie țărănească,
 • Să inițieze relații profesionale cu persoanele interesate să participe la programele derulate ;
 • Să propună, să elaboreze și să depună proiecte și/sau programe cultural-artistice și de educație permanentă ;
 • Să analizeze fezabilitatea acestora ;
 • Să pregătească implementarea lor ;
 • Să asigure derularea fiecărei etape în conformitate cu graficul prestabilit, având în vedere satisfacerea beneficiarilor ;
 • Să integreze beneficiarii în colective de lucru, pe baza opțiunilor formulate ;
 • Să furnizeze toate informațiile și explicațiile necesare desfășurării în bune condiții a activităților încluse în grafic ;
 • Să reprezinte primăria în relații cu terții în vederea realizării de proiecte comune culturale și artistice și asigură colaborarea cu instituţiile de specialitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Propune centrului județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale, obiceiuri, tradiții, creații populare, valori ale patrimoniului cultural național care trebuie protejate ;
 • Întocmeşte şi completează toate programele şi proiectele care au ca scop dezvoltarea, diversificare şi îmbunătăţirea produselor şi serviciilor culturale şi conexe ale instituţiei;
 • Asigură buna desfăşurare a activităţilor de organizare şi desfăşurare a programelor minimale şi a tuturor activităţilor şi manifestărilor proprii şi a celor desfăşurate în parteneriate;
 • Asigurarea activităţii de marketing cultural
 • Asigurarea activităţii de difuzare a producţiilor institutiei
 • Asigură promovarea imaginii instituţiei, precum şi promovarea produselor şi serviciilor prestate de aceasta, în vederea atragerii beneficiarilor şi realizarea veniturilor proprii;
 • Asigură creşterea accesului publicului la spectacolele, concertele şi expoziţiile organizate în regim propriu.
 • Asigură participarea la proiecte și schimburi cultural interjudețene, naționale și internaționale;
 • Întocmirea/completarea documentelor necesare activităţii; rezolvarea corespondenței, comunicarea în termenul prevăzut de lege a răspunsurilor la cererile/adresele/solicitările sau sesizărilor primite spre soluționare;
 • Intocmește rapoarte și propuneri pentru emiterea dispozițiilor primarului sau hotărârilor consiliului local în domeniul propriu de activitate;
 • Asigură arhivarea documentelor compartimentului în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Aplicarea normelor de protecţie a muncii şi de PSI
 • Indeplinește alte atribuții delegate de consiliul local, primar, stabilite prin legi sau alte acte normative ;