Compartiment protecția mediului

Responsabil:

BÎRSAN Andrei

Contact:

Telefon: 0230 549 940 interior 109
Fax: 0230 549 786
Email: mediu@primariabrosteni.ro

Program de lucru:

Luni-Vineri 07:30-15:30

Atribuții principale ale personalului din cadrul compartimentului:

 • Urmăreşte ducerea la îndeplinire a obligaţiilor administraţiei  publice locale privind protecţia mediului şi a hotărârilor
 • Colaborează cu agenţi economici subordonaţi administraţiei publice locale în vederea prevenirii deversării accidentale a poluanţilor sau a depozitării necontrolate a deşeurilor.
 • urmareste modul de gestionare a deşeurilor municipale-colectare-transport-depozitare.
 • Promovează o atitudine corespunzătoare faţă de comunitate în legătură cu importanţa protecţiei mediului.
 • Verifică pe teren, soluţionează şi răspunde în termenul legal la toate adresele persoanelor fizice şi juridice (cereri, sesizări,reclamaţii, note interne, note de audienţă), conform atribuţiilor din legislaţa în vigoare.
 • Urmăreşte lansarea unor programe pentru dezvoltarea durabilă în vederea  minimizării impactului pe care dezvoltarea socio-economică a orasului îl are asupra factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.
 • Colaborează cu diferite instituţii şi organisme (Direcţia de Sănătate Publică, Agenţia pentru Protecţia Mediului, SGA Suceava, Inspectoratul Şcolar, Garda De Mediu, Direcția Silvică, Institute de cercetare şi proiectare, ONG-uri și asociații ) care desfăşoară activităţi specifice în domeniul protecţiei mediului.
 • Întocmeşte referate, informări şi rapoarte de specialitate către conducerea instituţiei şi/sau Consiliul Local în vederea aducerii la cunoştinţă, promovării şi/sau aprobării studiilor, lucrărilor de investiţii , sau proiecte referitoare la probleme de mediu.
 • Răspunde de centralizarea unor date si studii statistice, necesare unor raportari solicitate de Consiliul Judetean, Directia de Statistica, ministerele de resort sau alte organe administrative la nivel national.
 • Asigura reprezentarea din partea Primariei Orașului Broșteni in calitate de responsabil cu asigurarea  activitatii de reglementare pe probleme de protectia mediului si gospodarirea apelor in timpul actiunilor, activitatilor, derulate, organizate, solicitate Primariei de autoritatile cu atributii de  monitorizare, coordonare, indrumare, reglementare si control in domeniu (prezentand  spre insusire si semnare orice document intocmit de autoritatile mentionate sau impreuna cu acestea.
 • Participa  in calitate de responsabil cu asigurarea  activitartii de reglementare pe probleme de protectia mediului si gospodarirea apelor la controale efectuate de autoritatile abilitate (Agentia de  Protectie a Mediului si Garda de Mediu, Apele Române etc) la Primăria orașului Broșteni sau in legatura cu atributii de reglementare in domeniu ale administratiei publice locale prezentand  spre analiza, insusire, semnare orice document intocmit de autoritatile mentionate sau impreuna cu acestea.
 • In calitate de responsabil  cu asigurarea  activitatii de reglementare pe probleme de protectia mediului si gospodarirea apelor solicita/primeste  propuneri cu privire la adoptarea unor HCL in domeniu, in vederea cresterii gradului de conformare cu  prevederile si cerintele legale.
 • Participă la şedinţele şi întrunirile ce au ca temă măsuri de protecţia mediului organizate de Primărie sa au alte instituţii guvernamentale sau  nonguvernamentale.
 • Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini,lucrari de sinteza, concepe şi redactează caiete de sarcini, note interne, participa la dezbaterile publice pe domeniile de  atributie, redacteaza rapoarte de specialitate, , note justificative, note de  fundamentare, in domeniul de competenta
 • Colaboreaza cu alte servicii de specialitate din instituţie / alte autoritati, pentru a obţine sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competenta sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora.
 • Urmareste si colaboreaza cu alte institutii, pentru activitatea de Munca in folosul comunitatii constand in ducerea la indeplinire a mandatelor de executare a sanctiunii contraventionale cu obligare la prestarea unei activitati in folosul comunitatii pe domeniul public al municipiului conform legislatiei in vigoare;
 • initiaza campanii si actiuni de constientizare ale  populatiei privind protectia mediului (Ziua mediului, Saptamana Mobilitatii Europene, etc.)
 • initiaza si urmareste campaniile lunare pentru colectarea DEEE-urilor de pe raza;
 • Soluționeză corespundența primită in termenele solicitate după caz.