Birou programe, achiziții publice, resurse umane și administrativ

Responsabil:

TUDOSIA Lucian

Contact:

Telefon: 0230 549 940 interior 102
Fax: 0230 549 786
Email: achizitii@primariabrosteni.ro
investitii@primariabrosteni.ro

Program de lucru:

Luni-Vineri 07:30-15:30

Atribuții  principale domeniul  achizitii publice, gestiunea resurselor  umane și accesare și implementare programe și surse de finanțare:

 • întocmirea şi fundamentarea sub îndrumarea primarului a listelor de lucrări de investiţii in proiectul de buget anual si a programului anual de achiziţii publice;
 • planificarea lucrărilor de investiţii aprobate pentru finanţare în bugetele anuale;
 • asigurarea urmăririi execuţiei lucrarilor de investiţii, prin inspectori de santier, consultanți etc conform legislaţiei in vigoare.
 • verificarea împreună cu viceprimarul, biroul financiar contabil, și compartimentul urbanism în vederea recepţionării lucrărilor şi serviciilor contractate, a situaţiilor de lucrări, şi efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor şi recepţiei finale după expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor la obiectivele de investiţii.
 • urmărirea şi asigurarea decontărilor lucrărilor şi serviciilor executate, conform contractelor în derulare.
 • asigurarea realizării în bune condiţii a relaţiilor şi obligaţiilor cei revin autorităţii în derularea investiţiilor finanţate prin programele de finanţare naţionale guvernamentale şi internaţionale (fonduri europene);
 • colaborarea cu compartimentele şi structurile de specialitate în elaborarea de programe şi strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung, promovarea şi derularea de proiecte finanţate din diferite fonduri nerambursabile, asigurarea documentaţiilor tehnice şi a procedurilor pentru derularea şi implementarea unor lucrări de investiţii.
 • Colaborează cu biroul financiar contabil în vederea înregistrării în contabilitate şi patrimoniu a obiectivelor de investiţii finalizate;
 • intocmirea programului anual al procedurilor de achiziţie publică, pe baza propunerilor şi referatelor întocmite de birourile şi compartimentele instituţiei, în funcţie de gradul de necesitate;
 • elaborarea sau coordonarea documentaţiilor de atribuire pentru aplicarea procedurilor de achiziţiei publică (licitaţie deschisă, cerere de ofertă etc)
 • colaborează împreună cu viceprimarul şi compartimentele de specialitate în vederea estimării valorii contractelor de achiziţii în vederea fundamentării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru fiecare an bugetar;
 • organizează impreuna cu consultanți in domeniu derularea și finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de servicii, bunuri și lucrări ;
 • asigură publicitatea procedurilor de achiziție publică prin intermediul SICAP;
 • asigura programarea etapelor desfășurării procedurilor de achiziție publică;
 • eleborează și întocmește răspunsurile la contestații formulate în cadrul procedurilor de achiziție publică de contestatori depuse la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor ;
 • informează ofertanții participanți la procedurile de achiziție publica cu privire la rezultatul procedurii.
 • constituirea și pastrarea dosarului achiziției publice pentru procedurile de achiziție;
 • Colaborează cu biroul financiar contabil, compartimentul juridic în vederea întocmirii contractelor de achiziție publică rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziție publică;
 • asigurarea colaborării cu A.N.A.P , C.N.S.C. Ministerul de finanște în conformitate cu prevederile legale în viguare privind atribuirea contractelor de achiziție publică;
 • elaboreaza raportul privind contractele atribuite în anul anterior ;
 • ține evidența responsabililor de achiziție pe obictive ;
 • elaborează și implementează politici, programe și proiecte ce vizează dezvoltarea durabilă a localității;
 • culegerea de date, eleborarea de documente cu privire la dezvoltarea economică a orașului Broșteni, determinarea indicatorilor, obiectivelor si strategiilor în vederea accesarii programelor de finanțare .
 • monitorizarea și identificarea surselor de finanțare din programele naționale și europene pentru proiectele în care Orașul Broșteni este eligibil
 • inițierea de actiuni și programe, respectiv asigurarea de informații , consiliere, monitorizare pentru atragerea și stimularea investitorilor,
 • asigurarea colaborării cu instituțiile și ministerele abilitate în gestionarea și finanțarea programelor și proiectelor
 • inițierea și dezvoltarea relațiilor de parteneriat și cooperare internațională cu asociații și instituții sau orașe din Europa .
 • inițierea și organizarea unor acțiuni de promovare a imaginii localității în țară și străinătate
 • consilierea etică și monitorizarea respecării normelor de conduită a personalului din subordine
 • împreună cu secretarul localității întocmește planul anual de ocupare a funcțiilor publice
 • întocmește documentația necesară obținerii avizelor de la instituțiile abilitate, respectiv ANFP și Ministerul Dezvoltării și Administrației în vederea recrutării sau promovării personalului atât a fncționarilor publici si personalului contractual
 • asigură împreună cu secretarul orașului organizarea și desfășurarea concursurilor de recrutare și recrutare a funcțiilor publice vacante precum și a funcțiilor contractuale, prin publicitatea organizării concursurilor, constituirea comisiilor de concurs
 • opereaza în registrul salariațiilor REVISAL , modificările survenite cu privire la raporturile de serviciu a personalului instituției
 • întocmește contractele de muncă a personalului contractual și păstrează evidența ecestora
 • întocmește sub îndrumarea primarului modificările privind organigrama și statul de funcții al personalului din aparatul de specialitate al acestuia
 • asigură colaboarea în vederea organizării concursurilor de ocupare a funcțiilor publice cu Agenția Natioanala a Functionarilor Publici
 • asigură și colaborează împreuna cu secretarul orașului în vederea acualizării dosarelor personalului angajat
 • întocmește planul de perfecționare al funcționarilor publici
 • întocmește rapoarte de evaluare a personalului din subordine
 • întocmește documentația necesară și colaborează cu secretarul orașului și celelalte compartimente în vederea emiterii unor dispoziții de primar sau hotărâri ale Consiliului Local, ce privesc domeniul de specialitate al biroului
 • rezolvarea competentă și la termen a lucrărilor și corespondenței repartizată
 • Pastrarea secretului de serviciu, dacă prin natura atribuțiilor are acces la asemenea date și informații