Compartiment audit

Responsabil:

 

Contact:

Telefon: 0230 549 940
Fax: 0230 549 786
Email: audit@primariabrosteni.ro

Program de lucru:

Luni-Vineri 07:30-15:30

Atribuții principale ale personalului din cadrul compartimentului:

 elaborează planul de audit strategic (multianual), al instituţiei
 elaborează proiectul planului anual de audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni şi îl înaintează spre aprobare primarului, în funcţie de misiunile solicitate;
 întocmeşte referatul de justificare, ce prezintă modul în care au fost selectate misiunile de audit public intern cuprinse în plan;
 actualizează planul de audit public intern în funcţie de evenimentele legislative şi organizatorice sau la solicitarea expresă a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului ori a Camerei de Conturi;
 exercită misiuni de audit public intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate , cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice locale şi la gestionarea patrimoniului oraşului (concesionări, închirieri, dări în folosință sau în administrare, vânzări etc.) având ca principalele domenii supuse auditului public intern următoarele:
o procesul bugetar privitor la evaluarea sistemului de control intern corespunzător formării, administrării, angajării şi utilizării fondurilor publice locale;
o modul de desfăşurare a serviciilor publice de asistenţă socială;
o modul de desfăşurare a celorlalte servicii publice de interes local, cum ar fi: eliberarea autorizaţiilor, servicii publice de educaţie, culturale sau privind gradul de asigurare al serviciilor de utilitate publică;
o achiziții publice – evaluarea sistemului de control intern aferent activităţii de achiziţii publice din cadrul instituţiei publice locale;
o resurse umane – salarizare – aspecte de management al resurselor umane, menţinerea si dezvoltarea celor mai adecvate modalităţi de asigurare cu personal competent, respectarea regulilor sistemului de recrutare şi salarizare, evaluarea personalului;
o administrarea, gestionarea și utilizarea fondurilor naţionale şi europene.
o sistemul informatic/activitatea privind tehnologia informațiilor – politica managerială privind achiziționarea de tehnică de calcul și aplicații informatice adecvate specificului instituției publice locale, pârghiile de control implementate la nivelul structurii privind tehnologia informațiilor referitoare la sistemele de securitate a datelor și a informațiilor;
 efectuează activităţi de audit public intern, pentru a evalua sistemul de management financiar şi de control este conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 în cadrul misiunii de audit public intern, auditorul intern realizează următoarele acțiuni:
o colectează şi prelucrează informaţiile cu caracter general despre structura auditată, în vederea pregătirii misiunii de audit public intern;
o identifică obiectivele misiunii de audit și efectuează analiza riscurilor asociate acestora în vedere ierarhizării operațiunilor ce urmează a fi auditate;
o realizează testări pentru producerea dovezilor de audit public intern, în baza cărora formulează constatări, concluzii şi recomandări;
o întocmeşte formularele constatărilor de audit public intern în cazul identificării unor disfuncţii/iregularităţi;
o întocmeşte dosarele de audit public intern şi le păstrează/arhivează în mod corespunzător şi elaborează un proiect de raport de audit public intern la sfârşitul fiecărei misiuni de audit şi îl transmite structurii auditate şi primarului.
o analizează punctele de vedere transmise de structura auditată şi organizează reuniunea de conciliere;
o transmite raportul de audit public intern finalizat comunei/structurii auditate, pentru analiză şi avizare;
o urmăreşte şi verifică recomandările formulate în raportul de audit public intern pentru implementare în termenele stabilite;
o raportează primarului constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile sale de audit public intern;
 informează Ministerul Finanțelor Publice, respectiv Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului despre recomandările neînsuşite de către ordonatorul principal de credite, împreună cu documentaţia de susţinere.
 elaborează raportul anual de audit public intern al activităţii desfăşurate, cuprinzând principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit şi le transmite primarului, iar pentru informare Camerei de Conturi şi Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului.
 înştiinţează în termen de trei zile lucrătoare primarul în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, în scopul continuării investigaţiei şi stabilirii măsurilor concrete de intrare în legalitate sau, după caz, de recuperare a prejudiciului creat;
 respectă etapele, procedurile şi întocmeşte toate documentele prevăzute de Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 12 elaborează Carta auditului public intern şi respectă prevederile Codului privind conduita etică a auditorului intern;
 elaborează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele activităţii de audit public intern