ANUNȚ DE PUBLICITATE/INVITATIE DE PARTICIPARE PRIVIND ACHIZIȚIA DIRECTĂ DE LUCRĂRI
pentru obiectivul “ LUCRARI DE REPARATII A CONSTRUCTIILOR HIDROTEHNICE AFECTATE DE CALAMITATI ÎN ANUL 2021 PE CURSUL DE APA COTARGASI SI PIETROASA DIN ORAȘUL BROȘTENI, JUDEȚUL SUCEAVA”

Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publica: anunt de publicitate-achizitie directa in conformitate cu art. 7 alin. (5) si alin. (7) lit a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.
I. Autoritatea contractantă:
Autoritatea Contractantă UAT ORAȘUL BROȘTENI, cu sediul în Brosteni str. Bistritei nr. 89, telefon: +40 0230549940, fax: +40 0230549786, e-mail: primaria_brosteni@yahoo.com, cod de înregistrare fiscală 59257254, cont IBAN nr. RO54TREZ24A840301710101X, deschis la Trezoreria Mun. Vatra Dornei, reprezentată prin ALEXANDRU HURJUI, avand funcția de PRIMAR/ Reprezentant legal, în calitate de și denumită în continuare „ACHIZITOR”;
II. Obiectul si natura lucrarilor achiziției publice/codul CPV.
Cod clasificare CPV:45246200-5 – Lucrări de protecţie a malurilor (Rev.2);
– Tipul achiziției: – achiziție directă
Descrierea contractului: Lucrări de constructii reprezentand lucrari de reparatii pentru toate obiectele din proiectul tehnic actualizat ce cuprind amenajare albie si aparari de maluri cu gabioane, ziduri de sprijin cu fundatie din beton ciclopian, pereuri betonate, in urma fenomenelor meteorologice din anul 2021 care au dus la avarii considerabile atat in cazul albiei paraurilor cat si a aprarari malurilor.
III. Valoarea estimată a achiziției directe:
Valoarea estimata este de 866.572,30 lei fără TVA, conform devizului general al investiției si a bugetului proiectului, prin cumularea următoarelor capitole și subcapitole:

  • capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza conform deviz general: 866.572,30 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Finantarea pentru implementarea investitiei este asigurata din bugetul local al orașului Broșteni.
IV. Durata de executie a lucrarilor: estimativ mai 2023 – octombrie 2023, conform prevederilor caietului de sarcini și clauzelor din proiectul contractului de achiziție publică de lucrari atașat prezentei competiții de oferte cu anunț de publicitate.
V. Locul de executie a lucrarilor: sat Cotargași și sat Pietroasa din orasul Brosteni judetul Suceava, conform caietului de sarcini.
VI. Adresa autorității contractante de la care se poate solicita documentaţia de atribuire:

  1. De la sediul în loc. Brosteni str. Bistritei nr. 89, telefon: +40 0230549940, fax: +40 0230549786, e-mail: primaria_brosteni@yahoo.com, CIF 59257254;