ANUNT,

       În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art.21 alin.(1) din H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare și Art.II din Legea nr.203/ 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, vă  înștiințăm că, Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Broșteni, județul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor  funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Broșteni, după cum urmează:

 1. 1 (una) funcție publică de execuție vacantă de  inspector, clasa I, grad profesional, debutant  din Compartiment Protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Broșteni, județul Suceava

b. 1 (una) funcție publică de execuție vacantă de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional asistent  din  Compartimentului Juridic Registru Agricol și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Broșteni, județul Suceava

 • durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
 • probă suplimentară – nu este cazul
 • data sustinerii probei scrise: 26.05.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Orașului Broșteni, str. Bistriței nr.89, oraș Broșteni, jud. Suceava

Proba interviu: in termen de 5 zile lucratoare de la data probei scrise, la sediul Primariei orasului Brosteni, jud. Suceava.

 • Condiţiile de participare:

Condiţiile generale:

 • are cetățenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;    
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice: inspector clasă I, grad profesional, debutant – Compartiment Protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Broșteni, județul Suceava
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în oricare dintre domeniile ingineria mediului, ingineria sanitară și protecția mediului, ecologie și protecția mediului.
• nu se solicită vechime în specialitatea studiilor.
• abilități, calități, aptitudini necesare: inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la munca în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Condiţii specifice: Consilier Juridic, clasa I, grad profesional asistent, din  Compartimentului Juridic Registru Agricol și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Broșteni, județul Suceava

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  domeniul ştiinţelor juridice
 • vechime în specialitatea studiilor -1(unu) an
 • abilități, calități, aptitudini necesare: inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la munca în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs in în termen de 20 de zile de la data publicării 26.04.2021-17.05.2021

Coordonate de contatct: Primaria orasului Brosteni, strada Bistritei, nr.89, oras Brosteni, jud. Suceava, email: primaria_brosteni@yahoo.com, tel.0230549940, fax.0230549786, persoana de contact: Tudosia Lucian, sef birou.

Dosarul de concurs, care conține în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copie a diplomei  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 6. copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
 7. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul judiciar;
 9. declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Bibliografia pentru funcție publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional, debutant din Compartiment Protecția mediului

 • Constituţia României, republicată
 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor – republicată
 • Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjurator – actualizată
 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului – actualizată

Tematica – concurs pentru  inspector, clasa I, grad profesional, debutant

 1. Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici ;
 2. Evaluarea și cariera funcționarilor publici și a personalului contractual :
 3. Sanctiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici ;
 4. Suspendarea, incetarea raportului de serviciu al funcționarilor publici;
 5. Atribuliile primarului și Consiliului local
 6. Ierarhizare deșeurilor
 7. Reutilizarea și reciclarea deșeurilor
 8. Responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor
 9. Principii și dispoziții generale privind protectia mediului;
 10. Protecția apelor și a ecosistemelor acvatice;
 11. Protecția solului, subsolului și a ecosistemelor terestre
 12. Atribuții, răspunderi ale autorităților pentru protecția mediului
 13. Eliminarea şi transportul DEEE colectate

          Bibliografia pentru concurs ocupare: funcție publică de execuție vacantă de  funcție publică de execuție vacantă de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional asistent  din  Compartimentului Juridic Registru Agricol și Arhivă

 1. Constituţia României, republicată
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii. cu modificarile si completarile ulterioare ;
 6. Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare : CARTEA a III a Despre bunuri (art.535-afi.952), CARTEA a V a Despre obligatii (art.l 164-art.25 00), CARTEA a VI a Despre prescriptia extinctivă decădere și calculul termenelor( art.2500 – art.2556)
 7. Legea nr.554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modficarile si completarile ulterioare:
 8. Ordonarta Guvernului nr.2/2001 privind reginul juridic al contravenților, cu modificarile si completările ulterioare ;
 9. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 10. Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicala, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 11. Legea nr.544/2001 privind accesul liber la infomatiile de interes public cu modificările si completările ulterioare;

Tematica – concurs de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional asistent:

 • Activitatea consilierului juridic (atributii, competente, răspunderi)
 • Reprezentarea intereselor angajatorului in fata instanțelor de judecata, a autoritatilor si instituliilor publice ;
 • Comunicarea institutionala. Relalii ierarhice ;
 • Comunicarea intepersonală:
 • Contenciosul administrativ;
 • Informatiile de interes public:
 • Elaborarea deciziei in instituția publica;
 • Regimul proprietăților in România:
 • Regimul juridic al raporturilor de munca;
 • Recuperare debite (proceduri. formalități).
 • Contracte civile si comerciale ( avizare, clauze, raspundere contractuala).
 • Regimul juridic al achiziliilor publice, proceduri
 • Cost si pret in achizitii.

PRIMAR,

HURJUI ALEXANDRU