În conformitate cu prevederile art. VII alin. (38) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121 /2023, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.191/2022, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale anexei nr.10 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Orașului Broșteni organizează în data de 20.03.2024 – proba scrisă, concursul/examenul de promovare în grad profesional, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

   Condiţiile de desfășurare a concursului/ examenului de promovare:

   Concursul/examenul de promovare în grad profesional se va desfăşura la sediul Primăriei Orașului Broșteni, situată în orașul Broșteni, strada Bistriței, nr.199, judeţul Suceava, astfel:

–    proba scrisa –  20.03.2024, ora 10.00;

–    interviul – maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

  Conditiile de participare la concursul/ examenul de promovare:

Pentru a participa la concursul/ examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, conform prevederilor art. 479 alin. (1) cu excepția literei b) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

   a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

   b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

   c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Funcţiile publice pentru care se organizează concursul de promovare şi compartimentele din care fac parte sunt:

    Nr.crt    Denumirea funcției    Categorie    Clasă  Grad profesional deținut    BiroulGrad profesional pentru care se organizează examen
1.Consilier achizițiiExecuțieIasistentPrograme, achiziții publice, resurse umane și administrativprincipal
2.Inspector asistență socialăExecuțieIasistentCompartiment asistență socialăprincipal
3.Inspector asistență socialăExecuțieIasistentCompartiment asistență socialăprincipal
4.Inspector urbanism și amenajarea teritoriuluiExecuțieIasistentCompartiment urbanism și amenajarea teritoriuluiprincipal

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi, la sediul Primăriei Orașului Broșteni  –   în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului  şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 479 din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele :

   a) formularul de înscriere

              b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

              c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

             d) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Relaţii suplimentare se pot obţine în intervalul orar 7.30-15.30 de luni până vineri  la nr. de telefon: 0230549940 de la Daniliuc Monica, secretar general al orașului Broșteni.

BIBLIOGRAFIE Consilier achiziții

  1. Constituţia României;
  2.  Ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Partea a VI– a – Statutul funcţionarilor publici

– Titlul I – Dispoziții generale

– Titlul II – statutul funcționarilor publici

     3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor

de discriminare;

     4. Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratamet  între femei și bărbați , republicată, cu modificările și completările ulterioare

    5.  Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

    6.  HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractelor de achiziții publice/acordurilor cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

TEMATICA

  1. Drepturile,libertățile și îndatoririle fundamentale;
  2. – Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual

     –   Drepturile funcționarilor publici

3. – Discriminarea definire și exemple

  – Hărțuirea morală la locul de muncă

4.- Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii

   – Principii aplicabile egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați

5.  – Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică

     – Tipuri de contracte de achiziție publică

    – Finalizarea procedurii de atribuire

    – Criterii de atribuire

6. – Etapele procesului de achiziție publică

    –  Achiziția directă

BIBLIOGRAFIE Inspector Asistență socială

1. Constituţia României;

2. Ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 Partea a VI– a – Statutul funcţionarilor publici

– Titlul I – Dispoziții generale

– Titlul II – statutul funcționarilor publici

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor

de discriminare;

4. Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratamet  între femei și bărbați , republicată, cu modificările și completările ulterioare

5. Legea nr.448/2006 – protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată

6. Legea 196/2016 privind venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare

TEMATICA

1.         Drepturile,libertățile și îndatoririle fundamentale;

2.         – Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual

– Drepturile funcționarilor publici

3. – Discriminarea definire și exemple

    – Hărțuirea morală la locul de muncă

4.- Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii

   – Principii aplicabile egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați

5. Secțiunea a 2-a – Asistentul Personal – Condiții de angajare (art.35, art.36), Drepturi ale asistentului personal (art.37), Obligații principale (art.38)

6 . Venitul minim de incluziune

     Stabilirea cuantumului venitului minim de incluziune

BIBLIOGRAFIE Inspector Urbanism și amenajarea teritoriului

1. Constituţia României;

2. Ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 Partea a VI– a – Statutul funcţionarilor publici

– Titlul I – Dispoziții generale

– Titlul II – statutul funcționarilor publici

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor

de discriminare;

4. Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratamet  între femei și bărbați , republicată, cu modificările și completările ulterioare

5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 TEMATICA

1. Drepturile,libertățile și îndatoririle fundamentale;

2. Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual

    Drepturile funcționarilor publici

3.  Discriminarea definire și exemple

     Hărțuirea morală la locul de muncă

4. Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii

   Principii aplicabile egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați

5.  Categorii de lucrări de construcții care necesită obținerea unei autorizații de construire

    Categorii de lucrări de construcții care nu  necesită obținerea unei autorizații de construire

6. Documente necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism

   Documente necesare pentru eliberarea autorizației de construire

Afișat astăzi,

23.02.2024