În conformitate cu prevederile art. VII alin. (38) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2023, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.191/2022, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale anexei nr.10 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Orașului Broșteni organizează în data de 20.03.2024 – proba scriă, concursul/examenul de promovare în grad profesional, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

    Condiţiile de desfăsurare a concursului/ examenului de promovare:

    Concursul/examenul de promovare în grad profesional se va desfăşura la sediul Primăriei Orașului Broșteni, situată în orașul Broșteni, strada Bistriței, nr.199, judeţul Suceava, astfel:

–    proba scrisa – 20.03.2024, ora 10.00;

–    interviul – maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

     Conditiile de participare la concursul/ examenul de promovare:

     Pentru a participa la concursul/ examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, conform prevederilor art. 479 din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a).    să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b).    să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

c).     să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Funcţia publică pentru care se organizează concursul/ examenul şi compartimentul din care face parte este:

Nr.crtDenumirea funcțieiCategorieClasăGrad profesional deținutBiroulGrad profesional pentru care se organizează examen
1.Inspector stare civilăExecuțieIasistentCompartiment stare civilăprincipal

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi, la sediul Primăriei Orașului Broșteni  –  în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului  şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 479 din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele :

  a) formularul de înscriere

              b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

              c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

              d) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Relaţii suplimentare se pot obţine în intervalul orar 7.30-15.30 de luni până vineri  la nr. de telefon: 0230549940 de la Daniliuc Monica, secretar general al orașului Broșteni.

BIBLIOGRAFIE STARE CIVILĂ:

1.Constituţia României;

2. Ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 Partea a VI– a – Statutul funcţionarilor publici

– Titlul I – Dispoziții generale

– Titlul II – statutul funcționarilor publici

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor

de discriminare;

4.Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratamet  între femei și bărbați , republicată, cu modificările și completările ulterioare

5. Legea nr. 119 / 1996, cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare

6. Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă din 26.01.2011, aprobată prin Hotărârea nr.64/2011 cu modificările și completările ulterioare

TEMATICĂ STARE CIVILĂ

1.      Drepturile,libertățile și îndatoririle fundamentale;

2. –  Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual

     –   Drepturile funcționarilor publici

3. –  Discriminarea definire și exemple

    –  Hărțuirea morală la locul de muncă

4.- Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii

   – Principii aplicabile egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați

5. – Întocmirea actelor de stare civilă :

întocmirea actului de naștere

– întocmirea actului de căsătorie,

– întocmirea actului de deces

  Întocmirea actelor de stare civilă prin transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine cetățenilor români

Schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

Rectificarea sau completarea actelor de stare civilă și a mențiunilor

        Afișat astăzi,

         23.02.2024