ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL BROŞTENI
NR.3742 DIN 09.05.2023


ANUNȚ DE PUBLICITATE/INVITATIE DE PARTICIPARE PRIVIND ACHIZIȚIA DIRECTĂ DE LUCRĂRI
pentru obiectivul de investiții :”Amenajare spatii joaca – orasul Brosteni, judetul Suceava”


Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publica: anunt de publicitate-achizitie directa in conformitate cu art. 7 alin. (5) si alin. (7) lit a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

I.Autoritatea contractantă:
Autoritatea Contractantă UAT ORAȘUL BROȘTENI, cu sediul în Brosteni str. Bistriteinr. 89, telefon: +40 0230549940, fax: +40 0230549786, e-mail:primaria_brosteni@yahoo.com, cod de înregistrare fiscală 59257254, cont IBAN nr.RO54TREZ24A840301710101X, deschis la Trezoreria Mun. Vatra Dornei, reprezentată prinALEXANDRU HURJUI, avand funcția de PRIMAR/ Reprezentant legal, în calitate de șidenumită în continuare „ACHIZITOR”;
II.Obiectul si natura lucrarilor achiziției publice/codul CPV.
Cod clasificare CPV: 45212120-3 Lucrari de constructii de parcuri tematice (Rev.2)
–Tipul achiziției: – achiziție directă
Descrierea contractului: Lucrări de constructii amenajare si dotare cu echipamente de joacă a 7 spatii de joacă in orașul Broșteni conform proiectului tehnic.
III.Valoarea estimată a achiziției directe:
Valoarea estimata este de 807.920,69 lei fără TVA, conform devizului general al investiției sia bugetului proiectului, prin cumularea următoarelor capitole și subcapitole:
-Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 15.314,09 lei faraTVA
-Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza conform: 785.606,60 lei fara TVA.
-Capitolul 5 Organizare de santier: 7.000,00 lei fara TVA
Sursa de finantare: Finantarea pentru implementarea investitiei este asigurata din bugetul local al orașului Broșteni.
IV.Durata de executie a lucrarilor: iunie 2023 – decembrie 2023, conform prevederilor caietuluide sarcini și clauzelor din proiectul contractului de achiziție publică de lucrari atașat prezentului anunț de publicitate.